Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Úradná tabuľa - archív 30.9.2020

O Z N A M

Oznam – karanténne opatrenia

25. septembra 2020, 9:00
Rubrika: Epidemiológia Značky:covid-19

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie (semafor) v okresoch Prievidza a Partizánske:

  • zákaz návštev v nemocniciach
  • zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti všetkých typov
  • interiérové hromadné podujatia sú povolené len s maximálnym počtom účastníkov 250 (do tohto počtu nespadajú účinkujúci a hráči) za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR
  • exteriérové podujatia sú povolené s maximálnym počtom účastníkov 500 za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR

Opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom 25. 9. 2020 od 6,00 hodiny do odvolania.

Z dôvodu pretrvávajúcej situácie v súvislosti s pandémiou COVID – 19 ako preventívne opatrenie na ochranu zdravia zamestnancov a klientov pozemkového a lesného odboru a odboru starostlivosti o životné prostredie v budove na ulici G. Švéniho 3H Okresného úradu Prievidza bude od 12. 8. 2020 až do odvolania prijímať podania fyzických a právnických osôb   podateľňa Okresného úradu Prievidza na Medzibriežkovej ulici č. 2 v Prievidzi.   Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie tohto opatrenia.

 O Z N Á M E N I E

Okresný úrad Prievidza oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 platia štandardné úradné hodiny pre verejnosť. V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradu  prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny: naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch, čiže klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Okresný úrad Prievidza na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OMSZV1-2020/015683-005 zo dňa 8. júna 2020 rozhodnutím č. OU-PD-OO-2020/004643-005 zrušil činnosť pracoviska Okresného úradu Prievidza so sídlom v meste Partizánske na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav od 10. júna 2020. Podania občanov na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav bude prijímať podateľňa klientskeho centra Okresného úradu Partizánske so sídlom na Námestí Slovenského národného povstania 151/6, 958 01 Partizánske. Pracovisko Okresného úradu Prievidza so sídlom na adrese Námestie Slovenského národného povstania 151/6, 958 01 Partizánske bude počas obvyklých úradných hodín naďalej zabezpečovať činnosti na úseku živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy. Podania na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude pre klientov v klientskom centre prijímať odbor živnostenského podnikania prostredníctvom inteligentnej podateľne.

 

!!! Fungovanie  pracovísk MV SR od 16. marca 2020 v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

Informácie o koronavíruse

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe zo dňa 09. 03. 2020 (PDF, 233 kB)

Čo robiť, keď cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás kašeľ, teplota alebo dýchavičnosť (PDF, 38 kB)

Ako znížiť riziko nákazy koronavírusom (PDF, 238 kB)

Reduce  your risk of coronavirus infection (PDF, 113 kB)

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 (PDF, 70 kB)

Recommendations for people arriving from the areas of COVID-19 occurrence (PDF, 54 kB)

Zdravie vo vašich rukách (PDF, 2 MB)

Odbor živnostenského podnikania

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

Okresný úrad Prievidza, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

Odbor všeobecnej vnútornej správy 

Pozemkový a lesný odbor

Zmena sídla Pozemkového a lesného odboru

Pozemkový a lesný odbor je od 21. marca 2019 presťahovaný na Ul. G. Švéniho 3H, Prievidza (2. poschodie nad Odborom starostlivosti o životné prostredie)

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okres Prievidza

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=prievidza&f=

Okres Partizánske

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=partizanske&f=

V súlade s uplatňovaním zákona č. 177/2018 Z.z., o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaní informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov -

k žiadostiam podaným na tunajšom úrade od 01. 09. 2018 nie je potrebné dokladovať výpisy z listov vlastníctva a výpisy z katastra nehnuteľností.

Verejné vyhlášky

20.02.2020 Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom (PDF, 562 kB)

                 Príloha k nariadeniu prípravného konania (PDF, 438 kB)

11.12.2019 Verejná vyhláška – Rozhodnutie  – "Kanalizácia a ČOV" v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom (PDF, 156 kB)

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Verejné vyhlášky

21.09.2020 Oznámenie o výrube porastu v rámci periodickej údržby Dubnička v k. ú.  Bojnice – SVP, š. p. Piešťany

21.09.2020 Oznámenie o výrube drevín pod elektrickým vedením 110 kV 7703 – ENZA s.r.o. Čadca

21.09.2020 Oznámenie o výrube porastov v OP VN vedenia 259 v k. ú.  Čavoj, Chvojnica, Nitrianske Pravno, Valaská Belá, Temeš – PLATAN, Zvolen

14.09.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Oslany Kubáňová (PDF, 198 kB)

04.08.2020 Oznámenie o výrube porastov v OP VN vedenia 293 N.Pravno, Tužina Klačno PLATAN (PDF, 181 kB)

04.08.2020 Oznámenie o výrube porastov v OP VN vedenia 312 Nová Lehota, Handlova PLATAN (PDF, 179 kB)

04.08.2020 Oznámenie o výrube porastov v OP VN vedenia 293 N.Pravno PLATAN (PDF, 171 kB)

14.07.2020 Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme VN vedenia 259 v k. ú. Nevidzany, Temeš, Čavoj –  PLATAN, Zvolen

Katastrálny odbor

Verejné vyhlášky

30.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4988/2020 – Juraj Mišenka, Brno, Česká republika

30.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4950/2020 – Anna Štepánová, Nové Město nad Metují,  Česká republika

30.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4995/2020 – Ján Bobok, Liberec,  Česká republika

28.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4890/2020 – Alojz Čaprnka, Vsetín, Česká republika

28.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4955/2020 – Klára Keherová, Praha 10, Česká republika

28.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4955/2020 – Iva Keherová, Praha 10, Česká republika

28.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4955/2020 – Tomáš Keher, Praha 10, Česká republika

23.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4705/2020 – Alojz Jurík, Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika

22.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4813/2020 –Margita Zimányiová, Bad Griesbach i Rotal, Nemecká spolková republika

16.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4692/2020 – Jaroslava Horová, Jihlava, Česká republika

14.09.2020 Oznámenie – Rozhodnutie V 4638/2020 – Janka Vavrová, Pavullo Nel Frignano, Taliansko