Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Ilava

Klientske centrum Ilava
Mierové námestie 81/18,
019 01 Ilava

Prednosta
Ing. Michal Prostinák
telefón: Sekretariát prednostu: 042/4449016
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Aktuálny režim pracovísk MV SR

KLIENTSKE CENTRUM ILAVA

  

 

KAMO Ilava                       

  

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00

 

Úradné hodiny pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Po: 08:00 - 15:00

St: 08:00 - 17:00

Pi:  08:00 - 14:00Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

Bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8:00 - 18:00 h

Podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál)www.eso-portal.sk 

Internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

 

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy)

 

Pracovisko č. 1 – SUPERVÍZOR, PODATEĽŇA

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

     podateľňa     0961 22 5700

 

Pracovisko č. 2 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pracovisko č. 3 – CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

poskytovanie komplexnej právnej pomoci vo veciach:

 • občianskoprávnych – napr. spory týkajúce sa nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa, 
 • rodinnoprávnych – neplatenia výživného, zverenie dieťaťa do výchovy,
 • pracovnoprávnych – v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.,
 • obchodnoprávnych – spory z úverovej zmluvy s bankou, spory zo zmluvy o vkladovom účte,
 • v konaní pred súdom v správnom súdnictve – v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti právneho orgánu,
 • v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,
 • v cezhraničných sporoch, v azylových veciach a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pre Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Pracovisko č. 3 – POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

        Utorok:  od 08.00 do 15.00 hod.

       -  podateľňa,
       -  prijímanie žiadostí,
       -  preberanie výkazov a
       -  základné informácie na úsekoch:

 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 • pozemkové úpravy,
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
 • doplnenie podaní k reštitučným konaniam,
 • prijímanie žiadosti o vydanie osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,  
 • ochrana lesného pôdneho fondu,
 • štátna správa poľovníctva,
 • pozemkové spoločenstvá,
 • lesné hospodárstvo a lesný reprodukčný materiál,
 • bežná agenda.

Pracovisko č. 3, 4 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

       Zmena úradných hodín od 01.12.2017:

       Pondelok:  od 08.00 do 15.00 hod.
       Streda:       od 08.00 do 17:00 hod.
       Piatok:       od 08.00 do 14.00 hod.

 • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre fyzické osoby a právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie,
 • plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre fyzické osoby a právnické osoby uchádzajúce sa o udelenia povolenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • prijíma ohlásenia živnosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • prijíma žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • vydáva osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre fyzické osoby a právnické osoby,
 • vydáva výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný) a potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,  
 • prijíma oznámenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • prijíma oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,prijíma oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení podnikania a vydáva potvrdenia o týchto skutočnostiach,
 • povoľuje výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • prijíma návrhy na prvozápis do obchodného registra,
 • vydáva výstup z informačného systému obchodného registra – výpisy z obchodného registra,
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vydáva osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

 

 • inteligentná podateľňa pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
 • Podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na podzemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijíma predkladané žiadosti,
 • Podľa zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prijíma predkladané žiadosti.

Pracovisko č. 5, 6 – KATASTRÁLNY ODBOR

 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel,
 • vydanie kópie geometrického plánu,
 • kópia z pozemkovej knihy,
 • identifikácia parciel (na objednávku),
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geom. plánov).

Pracovisko č. 7 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • štátna správa ochrany prírody a krajiny,
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
 • rybárstvo

Pracovisko č. 8 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • štátna správa ochrany ovzdušia,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
 • prevencia environmentálnych škôd.

Pracovisko č. 9 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • štátna správa odpadového hospodárstva,
 • štátna vodná správa
 • ochrana vôd
 • ochrana pred povodňami
 • verejné vodovody a kanalizácie

Pracovisko č. 10 – ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • štátna vodná správa,
 • ochrana vôd,
 • verejné vodovody a kanalizácie,
 • ochrana pred povodňami