Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Partizánske

Klientske centrum Partizánske
Nám. SNP 151/6,
958 01 Partizánske 

Prednosta
Ing. Peter Paulík
telefón: 0961275750
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

-     Aktuálny režim pracovísk MV SR 

 

OZNAMY 

Od 1. mája 2021 je na Okresnom úrade Partizánske Klientske centrum, Stále pracovisko – Odbor pozemkový a lesný, Okresný úrad Prievidza.

 

Okresný úrad Partizánske oznamuje verejnosti, že v zmysle ustanovení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR“) sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 zakazuje vstup verejnosti do vnútorných a vonkajších priestorov Okresného úradu Partizánske.

 

Zákaz vstupu sa podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. a) až m), r) vyhlášky ÚVZ SR nevzťahuje na:

 

-príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

-osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

-osobu, ktorá prekonala COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

-osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

-osobu zaočkovanú:

•druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

•prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

•prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaní v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

-osoby nad 65 rokov veku,

-dieťa do desiatich rokov veku,

-osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

-osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

-osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

-osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

-onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

-osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

-vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19. 

Okresný úrad Partizánske zároveň oznamuje verejnosti, že podľa ustanovení § 1 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR sú poverení zamestnanci Okresného úradu Partizánske oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných a vonkajších priestorov Okresného úradu Partizánske predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až m) a r) vyhlášky ÚVZ SR; do tohto dokladu je poverený zamestnanec Okresného úradu Partizánske oprávnený nahliadnuť.

Ďalšie skutočnosti neuvedené v tomto ozname sa spravujú ustanoveniami vyhlášky ÚVZ SR. 

Oznam – karanténne opatrenia

25. septembra 2020, 9:00
Rubrika: Epidemiológia Značky:covid-19

Opatrenia nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie (semafor) v okresoch Prievidza a Partizánske:

  • zákaz návštev v nemocniciach
  • zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti všetkých typov
  • interiérové hromadné podujatia sú povolené len s maximálnym počtom účastníkov 250 (do tohto počtu nespadajú účinkujúci a hráči) za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR
  • exteriérové podujatia sú povolené s maximálnym počtom účastníkov 500 za dodržania opatrení vydaných hlavným hygienikom SR

Opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom 25. 9. 2020 od 6.00 hodiny do odvolania.

Štátnu správu pre okres Partizánske vykonáva Okresný úrad Prievidza týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania - v klientskom centre, kontakt – tel.: 0961275710, mail: TA.13G4@YD.FDJF@
  • odbor všeobecnej vnútornej správy, úsek priestupkov, kontakt - 09612757400961275741
  • odbor pozemkový a lesný - v klientskom centre, kontakt - tel.: 0961275715
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - podania preberá formou inteligentnej podateľne odbor živnostenského podnikania v klientskom centre, kontakt - tel.: 0961275710

KLIENTSKE CENTRUM Partizánske

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 –  Supervízor, osvedčovanie listín a overovanie podpisov 

                           –  Podateľňa OÚ Partizánske - katastrálny odbor 

       - koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam

       - všeobecná podateľňa pre okresný úrad

       - podateľňa pre katastrálny odbor

       - podateľňa pre odbor pozemkový a lesný

       - návrhy na vklad vlastníckeho práva a iného práva k nehnuteľnostiam, na záznam, na zápis nájomného práva k pozemku, na opravu chýb v katastrálnom operáte, na zápis poznámky, na zmenu údajov katastra nehnuteľností

       - písomné podania adresované katastrálnemu odboru

       - písomné objednávky na poskytovanie údajov z katastra

       - informácie o stave podaní

       - zmena osobných údajov v katastri nehnuteľností

 

Pracovisko č. 2 – Vysunuté pracovisko Okresného úradu Prievidza - odbor pozemkový a lesný (stále pracovisko)  

1. Na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov rozhoduje o vlastníctve oprávnenej osoby, rozhoduje o navrátení vlastníctva k pozemku alebo priznaní nároku na náhradu,

 

2. Na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“):

- rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,

- rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku,

- vydáva záväzné stanovisko k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku a k zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,

- rozhoduje v pochybnostiach o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou,

- rozhoduje o zmene druhu pozemku na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne, ak sa zmena týka poľnohospodárskeho druhu pozemku,

- vyjadruje sa k zámerom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy,

- rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy,

- vydáva záväzné stanovisko k návrhu použitia poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové - vozidlá,

- vydáva stanovisko k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok,

- vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny,

- rozhoduje vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy,

- sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, úbytky odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným správnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,

- sleduje a vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade, že rozhodol v rozpore so zákonom,

- vykonáva odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona a kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,

- spolupracuje s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,

- rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému.    

 

Pracovisko č. 3 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

                          – Vysunuté pracovisko Okresného úradu Prievidza - odbor živnostenského podnikania (stále pracovisko)       

       - podateľňa pre odbor starostlivosti o životné prostredie

       - ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

       - podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,

       - podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),

       - výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

       - potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

       - prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

       - ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

       - oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

       - oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,

       - oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

       - prvozápis do obchodného registra,

       - obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,

       - vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  

       - prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

       - prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,

       - prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

       - pridelenie identifikačného čísla organizácie,

       - vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,

       - vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

       - povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

       - poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

       - výpis z obchodného registra a poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok

       - zabezpečuje výkon činnosti formou inteligentnej podateľne na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Pracovisko č. 5  Katastrálny odbor - poskytovanie údajov z katastra

       - výpis z listu vlastníctva

       - informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)

       - kópia katastrálnej mapy, z mapy určeného operátu, listín zo zbierky listín katastrálneho operátu   (len oprávneným osobám)

       - poskytovanie údajov z pozemkovej knihy

       - poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností

       - poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností

       - prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

       - informácie pre notárov, exekútorov a správcov (vydávanie LV, príp. PKV pre účely dedičských konaní, identifikácia parciel, vybavovanie písomných objednávok)

       - prešetrovanie v katastrálnom operáte

 

Pracovisko č. 6 – Geodeti

       - poskytovanie údajov a podkladov pre vyhotovenie GP, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických a kartografických činnosti

       - preberanie a vydávanie geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických a kartografických činností a iné

       - prešetrovanie v katastrálnom operáte

 

Pracovisko č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 – Katastrálny odbor – zápis údajov do katastra nehnuteľností

       - zápis listín do katastra nehnuteľností

       - doplnenie prerušených zápisov listín

       - zmena osobných údajov v katastri nehnuteľností

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
www.minv.sk

 

Kontakty

 

Klientske centrum Partizánske – supervízor, podateľňa

Klientske centrum Partizánske – odbor starostlivosti o životné prostredie

Klientske centrum Partizánske – odbor pozemkový a lesný

Klientske centrum Partizánske – odbor živnostenského podnikania