Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Partizánske

Klientske centrum Partizánske
Nám. SNP 151/6,
958 01 Partizánske 

Prednosta
Ing. Ľubomír Fiksel
telefón: Supervízor okresného úradu: 096127/5700 Sekretariát prednostu: 096127/5751
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

-     

Aktuálny režim pracovísk MV SR 

 

OZNAMY 

 

KLIENTSKE CENTRUM Partizánske

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 –  Supervízor, osvedčovanie listín a overovanie podpisov 

                           –  Podateľňa OÚ Partizánske - katastrálny odbor 

       - koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam

       - všeobecná podateľňa pre okresný úrad

       - podateľňa pre katastrálny odbor

       - návrhy na vklad vlastníckeho práva a iného práva k nehnuteľnostiam, na záznam, na zápis nájomného práva k pozemku, na opravu chýb v katastrálnom operáte, na zápis poznámky, na zmenu údajov katastra nehnuteľností

       - písomné podania adresované katastrálnemu odboru

       - písomné objednávky na poskytovanie údajov z katastra

       - informácie o stave podaní

       - zmena osobných údajov v katastri nehnuteľností

 

Pracovisko č. 2 – Vysunuté pracovisko Okresného úradu Prievidza - odbor pozemkový a lesný (stále pracovisko)  

1. Na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov rozhoduje o vlastníctve oprávnenej osoby, rozhoduje o navrátení vlastníctva k pozemku alebo priznaní nároku na náhradu,

 

2. Na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“):

- podateľňa pre odbor pozemkový a lesný

- rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,

- rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku,

- vydáva záväzné stanovisko k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku a k zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,

- rozhoduje v pochybnostiach o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou,

- rozhoduje o zmene druhu pozemku na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne, ak sa zmena týka poľnohospodárskeho druhu pozemku,

- vyjadruje sa k zámerom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy,

- rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy,

- vydáva záväzné stanovisko k návrhu použitia poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové - vozidlá,

- vydáva stanovisko k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok,

- vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny,

- rozhoduje vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy,

- sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, úbytky odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným správnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,

- sleduje a vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade, že rozhodol v rozpore so zákonom,

- vykonáva odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona a kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,

- spolupracuje s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,

- rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému.    

 

Pracovisko č. 3 – Odbor starostlivosti o životné prostredie

                          – Vysunuté pracovisko Okresného úradu Prievidza - odbor živnostenského podnikania (stále pracovisko)       

       - podateľňa pre odbor starostlivosti o životné prostredie

       - ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

       - podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,

       - podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),

       - výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

       - potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

       - prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

       - ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

       - oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

       - oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,

       - oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

       - prvozápis do obchodného registra,

       - obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,

       - vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  

       - prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

       - prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,

       - prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

       - pridelenie identifikačného čísla organizácie,

       - vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,

       - vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

       - povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

       - poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

       - výpis z obchodného registra a poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok

       - zabezpečuje výkon činnosti formou inteligentnej podateľne na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Pracovisko č. 5  Katastrálny odbor - poskytovanie údajov z katastra

       - výpis z listu vlastníctva

       - informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)

       - kópia katastrálnej mapy, z mapy určeného operátu, listín zo zbierky listín katastrálneho operátu   (len oprávneným osobám)

       - poskytovanie údajov z pozemkovej knihy

       - poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností

       - poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností

       - prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

       - informácie pre notárov, exekútorov a správcov (vydávanie LV, príp. PKV pre účely dedičských konaní, identifikácia parciel, vybavovanie písomných objednávok)

       - prešetrovanie v katastrálnom operáte

 

Pracovisko č. 6 – Geodeti

       - poskytovanie údajov a podkladov pre vyhotovenie GP, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických a kartografických činnosti

       - preberanie a vydávanie geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických a kartografických činností a iné

       - prešetrovanie v katastrálnom operáte

 

Pracovisko č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 – Katastrálny odbor – zápis údajov do katastra nehnuteľností

       - zápis listín do katastra nehnuteľností

       - doplnenie prerušených zápisov listín

       - zmena osobných údajov v katastri nehnuteľností

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
www.minv.sk

 

Kontakty

 

Klientske centrum Partizánske – supervízor, podateľňa

Klientske centrum Partizánske – odbor starostlivosti o životné prostredie

Klientske centrum Partizánske – odbor pozemkový a lesný

Klientske centrum Partizánske – odbor živnostenského podnikania