Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2022, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Púchov

Klientske centrum Púchov
Štefánikova 820,
020 01 Púchov

Supervízor
Bc. S. Vrábelová
Telefón: +421 42 3100419
Pošli správu

Prednosta
Mgr. Marián HERDEL
Sekretariát prednostu: +421 42 3100423
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Úradné hodiny v klientskom centre platné od 20.04.2021 – Pondelok, Utorok a Štvrtok – 8:00 – 15:00 hod., Streda - 8:00 - 17:00 hod., Piatok - 8:00 - 14:00 hod. Pracoviská odborov okresného úradu poskytujú služby bez obmedzenia.

O úrade

Vstup klientov a osôb do priestorov okresného úradu, jeho pracovísk a klientského centra:
 •      Podmienkou vstupu na pracovisko je riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora (filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu, alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu). Podrobnosti a ďalšie výnimky definuje vyhláška (PDF, 235 kB).
 •      V interiéroch môže byť len obmedzený počet osôb /1 osoba na 15 metrov štvorcových/, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

Napriek uvoľneniam verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu - pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu /najviac o 70 €/

___________________________________________________________________________________________

 Štátnu správu pre okres Púchov vykonáva Okresný úrad Považská Bystrica týmito odbormi

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Púchov.

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

Pracovisko č. 1 – podateľňa, EKS – Elektronický kontraktačný systém:

 • podateľňa katastrálneho odboru - prijímanie návrhov na vklad práva k nehnuteľnosti, prijímanie návrhov na zápis záznamov do katastra nehnuteľností, prijímanie návrhov na zápis poznámky do katastra nehnuteľností,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Púchov, informácie a podpora registrácie (každý utorok v týždni).

Pracovisko č. 2, 3 - odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie,
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
 • inteligentná podateľňa pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Pracovisko č. 5 – katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel,
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geom. plánov),

Pracovisko č. 7, 8 – pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa  a prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
  • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
  • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
  • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa),
  • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
  • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
  • reštitúcie (podateľňa). .

Pracovisko č. 9 – Supervízor, odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
  • verejných vodovodov a kanalizácií
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
  • odpadového hospodárstva
  • prevencie závažných priemyselných havárií
  • obalov a odpadov z obalov
  • súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
  • prevencia a náprava enviromentálnych škôd,
  • štátna správa ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie.