Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra / Organizačný odbor

Klientske centrum Nitra
Organizačný odbor
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

vedúci / riaditeľ odboru
Bc. Márk Varga, MBA. - poverený vykonávaním funkcie vedúceho
telefón: 037/ 65 49 206

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Organizačný odbor

a) na úseku organizačnom

1.     zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu,

2.     spracúva ročný plán okresného úradu a plán kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje jeho plnenie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou alebo dozorom zistených nedostatkov,

3.     koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií a vedie centrálnu evidenciu poskytnutých informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

4.     prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“),

5.     prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

6.     vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť okresného úradu, evidenciu zriaďovacích listín poradných orgánov prednostu okresného úradu a zodpovedá za ich aktualizáciu,

7.     zabezpečuje úlohy súvisiace s riešením škôd, doručuje centru podpory podklady súvisiace s riešením škodovej udalosti a podklady na zúčtovanie pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu,

8.     vydáva preukazy na výkon kontroly, štátneho dozoru a odborného dohľadu štátnym zamestnancom odboru živnostenského podnikania, pozemkového a lesného odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie a odboru opravných prostriedkov okresného úradu a vedie ich evidenciu,

9.     vedie evidenciu poverení na výkon kontroly alebo dozoru a poverení na zastupovanie v súdnom konaní a exekučnom konaní,

10.   plní úlohy supervízora v klientskom centre,

11.   zabezpečuje zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,

12.   poskytuje právnu pomoc,

13.   uchováva kópie dohôd o zlúčení obcí zaslané novou obcou podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“),

14.   vedie evidenciu uzatvorených dohôd o spolupráci a o členstve obce a samosprávneho kraja v medzinárodných združeniach podľa zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,

15.   koná vo veciach vypovedania dohôd o spolupráci obcí a vyšších územných celkov s územnými celkami a orgánmi iných štátov a vo veciach vypovedania ich členstva v medzinárodnom združení podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok;

b) na úseku administratívno-ekonomických činností

1.     predkladá centru podpory požiadavky na úpravu rozpočtu okresného úradu a sleduje výstupy o čerpaní rozpočtu okresného úradu,

2.     spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a na údržbu a prevádzku majetku v užívaní okresného úradu,

3.     vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu (v rozsahu: osobné číslo zamestnanca, podstredisko nákladového strediska, miestnosť, objekt/areál, kontaktný zamestnanec nákladového strediska), zabezpečuje činnosti pri jeho inventúre a spolupracuje s centrom podpory a odborom krízového riadenia pri nakladaní s týmto majetkom,

4.     zodpovedá za vecnú správnosť objednaných a dodaných tovarov, prác a služieb,

5.     žiada, eviduje a vydáva stravné lístky a stravovacie poukážky, hmotne zodpovedá za ich adresný výdaj a spracúva podklady pre likvidáciu úhrad za stravovanie,

6.     eviduje žiadanky na prepravu a oznamuje pridelenie vozidla,

7.     môže vykonávať činnosť informátora,

8.     môže zabezpečovať autoprevádzku služobným motorovým vozidlom,

9.     vypracúva objednávky tovarov a služieb podľa osobitných usmernení (napr. Usmernenie k zadávaniu objednávok za nezaradené komodity v pôsobnosti Centier podpory), predkladá ich na schválenie nadriadeným, zabezpečuje skladovanie tovarov a nakladanie s dodaným tovarom alebo vykonanými službami v stanovenom rozsahu,

    okresný úrad podľa článkov 1 a 2 smernice ďalej

1.     vypracúva podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,

2.     vypracúva podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,

3.     vypracúva podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,

4.     zabezpečuje materiálne a technické prostriedky potrebné na činnosť okresnej volebnej komisie a okresnej komisie pre referendum počas prípravy a vykonania volieb a referenda podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5.     vypracúva podklady na poskytnutie finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom,

6.     predkladá ministerstvu vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s voľbami a referendom;

c) na úseku povinného zmluvného poistenia

1.     eviduje oznámenia príslušného orgánu o osobách, ktoré neuzavreli povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z.,

2.     spracúva a zasiela povinným osobám výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich existenciu povinného zmluvného poistenia a upovedomuje ich o začatí správneho konania podľa správneho poriadku vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z.,

3.     vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania vo veciach povinného zmluvného poistenia, spracúva a zasiela odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

4.     spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a komerčnými poisťovňami;

d) na úseku správy registratúry a podateľne

1.     zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcu z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),

2.     stará sa o riadnu evidenciu záznamov a spisov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie podľa zákona č. 395/2002 Z. z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z.,

3.     stará sa o riadne vyraďovanie registratúry okresného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov,

4.     umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry,

5.     odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu a Elektronického archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

6.     plní úlohy vyplývajúce zo správcovských rolí v rámci IS Fabasoft vo vzťahu k správe registratúry okresného úradu,

7.     v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami,

8.     zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,

9.     plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,

10.   zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme,

11.   zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku k zaevidovaným záznamom;

e) na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

1.     plní úlohy podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

o    rozpracúva v spolupráci s vyšším územným celkom stratégiu prevencie kriminality na podmienky kraja a predkladá Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“) správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci kalendárny rok,

o    prijíma žiadosti o poskytnutie dotácie podľa výzvy rady, posudzuje predložené projekty a odporúča ich rade na schválenie, vypracúva podklady na poskytnutie dotácie na financovanie schválených projektov, uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie, monitoruje schválené projekty a predkladá rade záverečné správy, zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,

2.     navrhuje členov do komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti,

3.     prostredníctvom krajského koordinátora pre prevenciu kriminality koordinuje činnosť iných miestnych orgánov štátnej správy v oblasti prevencie kriminality na území kraja,

4.     zisťuje v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi príčiny kriminality a inej protispoločenskej činnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na odstránenie týchto príčin,

5.     spolupracuje s ďalšími inštitúciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú prevenciou kriminality;

f) na úseku drogovej problematiky

1.     koordinuje činnosti zamerané na

·                     boj proti drogám a šíreniu toxikománie,

·                     poskytovanie odbornej pomoci subjektom pôsobiacim v oblasti prevencie drogových závislostí,

·                     rozvoj spolupráce s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládnymi organizáciami, náboženskými spoločnosťami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi na úseku boja proti drogám,

2.     organizuje pracovné stretnutia subjektov pôsobiacich v oblasti boja proti drogám v územnom obvode kraja a komisie pre problematiku drog zriadenú prednostom okresného úradu,

3.     monitoruje a analyzuje situáciu v kraji, eviduje a sústreďuje údaje o drogovej scéne a na ich základe vypracúva

·         podklady a hodnotenia pre orgány štátnej správy predovšetkým z oblasti prevencie, liečby a resocializácie drogových závislostí,

·         návrhy týkajúce sa tvorby projektov, programov a osvetovej činnosti zamerané na prevenciu drogových závislostí,

·         podklady a zoznamy organizácií pôsobiacich v oblasti boja proti drogám a zverejňuje ich na svojej internetovej stránke,

·         vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu boja proti drogám v podmienkach ministerstva;

g) na úseku vojnových hrobov

Podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 130/2005 Z. z.“) 

1.     sleduje plnenie úloh obcí na úseku vojnových hrobov,

2.     koordinuje starostlivosť o vojnové hroby na území kraja,

3.     vedie evidenciu vojnových hrobov, ktoré sa nachádzajú na území kraja,

4.     predkladá do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu informáciu o počte vojnových hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci kalendárny rok,

5.     predkladá so svojím stanoviskom do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu žiadosť o príspevok na starostlivosť o vojnové hroby na nasledujúci rozpočtový rok,

6.     predkladá ministerstvu žiadosť so svojím stanoviskom do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o príspevok na odstránenie následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, alebo vandalstva na vojnovom hrobe,

7.     pripravuje podklady na poskytnutie príspevku na starostlivosť o vojnové hroby,

8.     poskytuje príspevok obciam na starostlivosť o vojnové hroby na základe žiadosti,

9.     overuje dodržiavanie podmienok a rozsahu poskytnutého príspevku,

10.   zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých príspevkov so štátnym rozpočtom a predkladá ho ministerstvu,

11.   v rozsahu svojej pôsobnosti dozerá na dodržiavanie ustanovení zákona č. 130/2005 Z. z. a rozhodnutí vydaných na jeho základe,

12.   rieši správne delikty na úseku vojnových hrobov, ktorých sa dopustí obec, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ;