Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Prevencia kriminality

Prevencia kriminality  |  Vojnové hroby

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva svoju pôsobnosť v oblasti prevencie kriminality na základe § 8 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto ustanovenia je Okresný úrad Nitra ako okresný úrad v sídle kraja koordinačným orgánom pre oblasť prevencie kriminality na území Nitrianskeho kraja. Pre tieto účely je pri okresnom úrade zriadená krajská komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Jej predsedom je prednosta Okresného úradu Nitra a funkciu tajomníka komisie vykonáva krajský koordinátor pre prevenciu kriminality, ktorého funkcia je na okresnom úrade v sídle kraja zriadená v súlade s § 8 ods. 1 písm. a) zákona o prevencii kriminality. Členmi komisie sú odborníci zaoberajúci sa problematikou prevencie kriminality zastupujúci v komisii jednotlivé orgány miestnej štátnej správy, samosprávy a vybrané štátne i neštátne inštitúcie. Komisia je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom okresného úradu v sídle kraja v oblasti prevencie kriminality. Činnosť komisie sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom.

Prevencia kriminality v Slovenskej republike sa vykonáva na troch úrovniach:

 1. Národná úroveň – vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

  Úlohou subjektov prevencie kriminality na národnej úrovni je koordinovať preventívne aktivity na národnej a celospoločenskej úrovni. Hlavným národným koordinačným, poradným a odborným orgánom vlády pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti je Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

 2. Regionálna úroveň – okresný úrad v sídle kraja

  Koordinačným orgánom prevencie kriminality na regionálnej úrovni je okresný úrad v sídle kraja, ktorý v spolupráci s vyšším územným celkom rozpracúva stratégiu prevencie kriminality v súlade s prioritami a cieľmi národnej stratégie na podmienky kraja. Ďalšie činnosti v oblasti prevencie kriminality zabezpečuje prostredníctvom Krajskej komisie pre prevenciu kriminality a inú protispoločenskú činnosť, ktorá je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom okresného úradu v sídle kraja.

  Krajský koordinátor prevencie kriminality:

  Ing. Karin Farmadín

  037 65 49 233

 3. Miestna úroveň – obce a mestá

  Na miestnej úrovni je hlavným koordinačným orgánom prevencie kriminality mesto, resp. obec, ktorá si môže ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského, resp. obecného zastupiteľstva v oblasti preventívnych aktivít zriadiť komisiu.Prevencia kriminality NA INTERNETE:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prevencia kriminality 

Facebook Ministerstvo vnútra SR

Facebook Prevencia kriminality

Facebook Polícia SR – Nitriansky kraj

Instagram Ministerstvo vnútra SR

Informačné letáky a brožúry:

Domáce násilie (PDF, 2 MB)

Grooming (PDF, 605 kB)

Kyberšikanovanie (PDF, 4 MB)

Mne sa to nemôže stať (PDF, 10 MB)

Náhrada škody a odškodnenie obetí násilných trestných činov (PDF, 14 MB)

Nenávistné prejavy (PDF, 8 MB)

Nútené sobáše ako forma obchodovania s ľudmi (PDF, 3 MB)

Ako postupovať pri online predaji, aby ste sa nestali obeťou podvodníkov (PDF, 1 MB)

Online zdravie (PDF, 522 kB)

Podvod a nové spôsoby podvodného konania (PDF, 6 MB)

Radikalizácia a násilný extrémizmus (PDF, 2 MB)

Sexting (PDF, 519 kB)

Zodpovednosť za neoznámenie trestného činu (PDF, 3 MB)