Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra / Bytová politika

Klientske centrum Nitra
Bytová politika
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Dáša Sedláčková - poverená vykonávaním funkcie vedúcej
telefón: 037/ 65 49 358

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Bytová politika

OZNÁMENIE

od 10. apríla  2024 je odbor bytovej politiky presťahovaný na Štefánikovu triedu č. 69, Nitra.

OZNÁMENIE

od 1. apríla  2024 sa agenda územného plánovania a štátnej stavebnej správy Okresného úradu Nitra presúva na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra so sídlom Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra. 

Oznámenie o prechode pôsobností na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania

V dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o územnom plánovaní) a v dôsledku prijatia vládneho návrhu zákona č. 148, schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 13. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela stavebného zákona“) dňa 1. apríla 2024 dôjde k prechodu pôsobností na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania z
Okresného úradu Nitra na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, na adrese: Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra.

             Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je podľa § 34a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie okrem ekologických aspektov, výstavbu a vyvlastnenie.

           Úrad podľa § 7 ods. 1 zákona o územnom plánovaní zriaďuje mimo svojho sídla stále regionálne úrady, ktoré nemajú právnu subjektivitu, a určuje územný obvod ich pôsobnosti podľa prílohy č. 1 zákona o územnom plánovaní v rozsahu jednotlivých okresov spadajúcich do dotknutého územia kraja.

           Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si Vás dovoľujem požiadať, aby ste všetky podania na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania počínajúc dňom 1. aprílom 2024 doručovali na doručovali na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, na adrese: Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra.

            Zároveň Vám oznamujem, že v zmysle zákona č. 608/2003 Z. z. s účinnosťou od 01.04.2024, orgánom štátnej správy na úseku bývania je Okresný úrad v sídle kraja Nitra - Odbor bytovej politiky, ktorý bude vykonávať svoju pôsobnosť na úseku bývania v rámci príslušných kompetencií, v sídle Okresného úradu Nitra, na adrese: Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Náplň činnosti odboru podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, v súlade s § 4 zákona č. 608/2003 Z. z., o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.