Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2022, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Levice

Klientske centrum Levice
Rozmarínová ul. 4,
934 01 Levice

Prednosta
JUDr. Pavol Dlábik
telefón: 096132 2001, 0908 354 695
fax: 036 6222502
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Okresný úrad Levice

Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice, Fax.: 036/6222 502, e-mail: TA.13G4@1R.S3RYKSPFD@

Podávanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiache-mail: TA.13G4@1R.GKAF3JSKA@

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.e-mail: TA.13G4@1R.FO3G@

Referendum 2023

Informácia pre politické strany, politické hnutia a petičný výbor za referendum

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie

pre referendum vyhláseného na sobotu 21. januára 2023 

Podľa § 199 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29. februára 2020 (ďalej len politická strana) a petičný výbor za referendum jedného člena a jedného náhradníka.

V Národnej rade Slovenskej republiky sú zastúpené tieto politické strany a politické hnutia: 

Sloboda a Solidarita,

SME RODINA, 

ZA ĽUDÍ, 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, 

SMER - sociálna demokracia, 

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: 

•  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, 

•  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, 

•  meno, priezvisko a podpis osoby 

-   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; 

-   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum. 

Tlačivo Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie(DOCX, 19 kB) (DOCX, 19 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, petičný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda, t. j. do 24. 11. 2022 do 24.00 h. 

Oznámenie možno doručiť v listinnej forme prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu:

Okresný úrad Levice

Rozmarínová ul. 4

934 01 Levice

alebo elektronicky (sken oznámenia) na adresu: TA.13G4@1R.SKAF3PYLD@

Pre vznik členstva v OVK je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené na okresný úrad, teda nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie podané na pošte a prostredníctvom e-mailu, je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky, teda nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie odoslané. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Špeciálny spôsob hlasovania

Delegovanie členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie (PDF, 397 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, petičný výbor prednostovi okresného úradu do 12.12.2022 do 24.00 h.

Tlačivo Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej okrskovej volebnej komisie (DOCX, 20 kB)

Oznámenie možno doručiť v listinnej forme prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu:

Okresný úrad Levice

Rozmarínová ul. 4

934 01 Levice

alebo elektronicky (sken oznámenia) na adresu: TA.13G4@1R.SKAF3PYLD@

Podrobné informácie o REFERENDE  sú zverejnené na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?referendum

Rôzne

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Levice

Základné informácie pre odídencov v slovenskom jazyku (PDF, 1 MB)

Základné informácie pre odídencov v ukrajinskom jazyku (PDF, 1 MB)

Základné informácie pre odídencov v anglickom jazyku / Basic information for foreigners (PDF, 1 MB)

Dňa 18.5.2021 bola v Klientskom centre Okresného úradu Levice, Rozmarínová 4, zriadená Informačná kancelária pre obete trestných činov Nitra, detašované pracovisko Levice (JPG, 83 kB)

Telefonický kontakt: 096132 2015, 0908 731569

Okresný úrad a klientske centrá

Úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ ministerstvo vnútra prispôsobuje vývoju pandemickej situácie a hygienickým nariadeniam.

Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

Oddelenia Policajného zboru:

Upozornenie úseku dokladov - v súvislosti s prípravou na vydávanie nových biometrických občianskych preukazov vám oznamujeme obmedzenia v súvislosti s prijímaním žiadostí o vydanie občianskych preukazov:

-        dňa 23.11. (streda) sa budú prijímať žiadosti o vydanie občianskych preukazov len do 12.00 hod., v čase od 12.00 hod. do 17.00 hod. budú vybavovaní občania, ktorí mali vytvorenú rezerváciu na dni od 23.11 do 30.11.2022, žiadosť o vydanie občianskeho preukazu bude prijatá pre občanov s rezerváciou na základe predloženia Potvrdenia o vytvorení rezervácie (notifikácia o vytvorenej rezervácií) v dňoch 23.11., 24.11., 25.11., 28.11., 29.11. a 30.11.2022,

-        v dňoch 24.11. (štvrtok), 25.11 (piatok), 28.11 (pondelok), 29.11 (utorok) a 30.11. (streda) sa nebudú vôbec prijímať žiadosti o vydanie občianskych preukazov, uvedené obmedzenie sa týka aj žiadostí o vydanie občianskych preukazov prijatých na mobilných pracoviskách.

Pracovisko Evidencia zbraní a zbrojných preukazov poskytuje služby v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 15:00, v utorok od 8:00 do 12:00, vo štvrtok zatvorené 

Katastrálny odbor, evidencia vozidiel a oddelenie dokladov poskytujú možnosť online objednania klientov cez Rezervačný systém MV SR   

Verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu - pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu /najviac o 70 €/

OÚ - Klientske centrum, Rozmarínová ul. 4, 93401 Levice

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

prízemie:

1.    Supervízor, všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory Okresného úradu Levice

Telefonický kontakt: 096132 2008 

 • podateľňa
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • príjem, evidencia a vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb

2.    Osvedčovanie listín a overovanie podpisov (1 pracovisko)

Telefonický kontakt: 096132 2015

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • apostille a legalizácia matričných dokladov
 • zmena mena alebo priezviska

3.    Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov (6 pracovísk)

Telefonický kontakt: 096132 3411, 3412, 3413, 3414, výdaj dokladov 096132 3417, 3418

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

 • príjem a výdaj občianskych preukazov
 • príjem a výdaj cestovných pasov
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 • evidencia obyvateľstva
 • výpis z evidenčnej karty vodiča
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

4.  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2047

Cestná doprava:

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla
 • povolenie výroby jednotlivého vozidla
 • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
 • zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla
 • výmena TOV za OE
 • zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • vyradenie vozidla z evidencie z úradnej moci
 • zápis alternatívneho pohonu (napr. LPG)
 • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou (F)

 Pozemné komunikácie:

 • povolenia na odklony a uzávierky ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenia výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme - štátne  cesty II. a III. triedy
 • povolenia na prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov - štátne cesty II. a III. triedy
 • zvláštne užívanie ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • pripojenia a vjazdy - štátne cesty II. a III. triedy
 • stavebné úpravy a povolenia - štátne cesty II. a III. triedy
 • určenie dopravného značenia - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest - rozkopávky, kultúrne a športové podujatia - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • určenie dopravného značenia - dočasné a trvalé - štátne cesty II. a III. triedy
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - štátne cesty II. a III. triedy 

5.   Pozemkový a lesný odbor (1 pracovisko)

Telefonický kontakt: 096132 2071

 • podateľňa a poradenská činnosť na úsekoch:
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • podnájomných pozemkov podľa Zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
 • pozemkových úprav
 • pozemkových spoločenstiev
 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov
 • ostatných činností v pozemkovej oblasti
 • lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva

6.    Odbor živnostenského podnikania (3 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2024, 096132 2025

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • výpis z obchodného registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • príjem žiadosti a výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • vydávanie výstupu z registra účtovných závierok
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

7.   Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2062

 • podateľňa
 • prijímanie podaní, ohlásení, oznámení a žiadostí týkajúcich sa životného prostredia
 • poradenská činnosť na úsekoch:
  • štátna vodná správa, rybárstvo
  • štátna ochrana prírody a krajiny
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA / SEA
 • komunikácia s klientmi
 • vydávanie vypracovaných rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk  

1. poschodie:

8. - 9.    Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát (4 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 3551, 3552, 3553, 3554

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

2. poschodie:    

Okresné riaditeľstvo PZ – Zbrojné preukazy a licencie 

Telefonický kontakt: 096132 3430, 3431

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

----------------------------------------------------------------------------------------

OÚ - Klientske centrum katastrálneho odboru, Ul. Komenského 24, 934 01 Levice