Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nové Zámky

Klientske centrum Nové Zámky
Podzámska 25,
940 02 Nové Zámky

Prednosta
JUDr. Hana Kováčiková
telefón: 035/6913 101
e-mail: Pošli správu Podateľňa Okresného úradu Nové Zámky: TA.13G4@J3.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Voľby do Európskeho parlamentu pre rok 2024 (PDF, 59 kB)

OZNÁMENIE  

Všetky pracoviská Klientskeho centra Okresného úradu v Nových Zámkoch sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách:

 

                                                         Úradné hodiny

                                               Pondelok       8:00 – 15:00

                                               Utorok           8:00 – 15:00

                                               Streda           8:00 – 17:00

                                               Štvrtok          8:00 – 15:00

                                               Piatok            8:00 – 14:00 

Všetky pracoviská vybavujú klientov denne.

                                                         Dodržiavajte pokyny a hygienické nariadenia

Žiadame klientov, aby dodržiavali hygienické nariadenia a rešpektovali pokyny zamestnancov.

Vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu /pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu, najviac o 70 € /.

 

 

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Nové Zámky (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 KAMO NZ

    

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Prízemie:

  

1.       Supervízor, Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ, č. tel. 035/6913 160:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,
 • podateľňa,

 

  

2.       Katastrálny odbor  (5 pracovísk), č. tel. 035/2819 355, 346, 357: 

 •  Podateľňa - prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 •  výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva,
 •   poskytovanie údajov pre vyhotovenie GP a iných geodetických a kartografických činností,
 •   preberanie a vydávanie geometrických plánov a iných geodetických a kartografických činností a iné

 

3.       Pozemkový a lesný odbor ( 1 pracovisko) , č. tel. 035/6913 185: 

 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva

 

4.       Odbor všeobecnej vnútornej správy (1 pracovisko) , č. tel. 035/6913 186:

     

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie

 

5.       Odbor živnostenského podnikania; integrované obslužné miesto občana – IOMO (4 pracoviská) , č. tel. 035/6913 180, 181, 182:

 •     ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 •     príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 •     výpis zo živnostenského registra,
 •     výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 •     prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 •     ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 •     oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o     živnostenskom oprávnení,
 •   oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 •   oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 •   oznámenie o ukončení podnikania,
 •   oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 •  prvozápis do obchodného registra,
 •  výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 •  príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 •  výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 •   povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 •   vydávanie výstupu z registra účtovných závierok

 

6.       Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská) , č. tel. 035/6913 170, 171:

 

 •        uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 •        uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 •        schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 •        schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 •        schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 •        povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 •      schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 •        zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 •        vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 •        zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 •        pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 •        udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 •        udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení, 
 •        vyradenie vozidla z evidencie z úradnej moci

 

7.       Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská) , č. tel. 035/6913 165, 166:

 •        Poradenská a informačná činnosť na úsekoch: štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany     prírody a krajiny, súvisiacich s agendou životného prostredia ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží, priemyselných havárií, environmentálnych škôd

 

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

       bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM    

       č. tel. 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8.00 – 18.00 hod.

        

       Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko č. tel. 0850 111 147

       v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.

       e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@TA.4FTYRYK@ATY@

        

       internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk