Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Žilina
Všeobecná vnútorná správa
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Kamil Ruman, LL. M.
telefón: 041/733 5640
e-mail: TA.13G4@3S4HL.RG4ST@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Všeobecná vnútorná správa

Náplň činnosti odboru všeobecnej vnútornej správy

a) na úseku priestupkov

 1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,
 3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené:
  • vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,
  • vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,
  • vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,
  • zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,
 4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku:
  1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:
   • predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní j e potrebná,
   • upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,
   • v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,
   • spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,
   • vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správnehoporiadku, podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
  2. na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci:
   • výsluchom účastníkov konania a svedkov,
   • vykonaním ohliadky na mieste priestupku,
   • vykonaním listinných dôkazov,
   • vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na mieste a pod.),
  3. vydáva rozhodnutia:
   • o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,
   • o svedočnom podľa správneho poriadku,
   • o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   • o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,
   • o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,
   • o predvedení podľa správneho poriadku,
   • o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • rozhodnutie o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • o odvolaní podľa správneho poriadku,
 5. koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch:
  • rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku,
  • koná o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku,
 6. koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:
  • 6.1. rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
  • 6.2.   vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
 7. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 8. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,
 9. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
 10. vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 11. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,
 12. prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 13. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

b) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

 1. rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1973 Zb."),
 2. ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu podľa zákona č. 63/1973 Zb.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 3. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 63/1973 Zb. a predpisov na základe ním vydaných a dodržiavaním podmienok určených v povolení o konaní verejnej zbierky a príslušných právnych predpisov pri konaní zbierky,
 4. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1993 Z. z.“) vo svojom územnom obvode,
 5. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 6. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
 7. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov,
 8. predkladá stanovisko vláde pred jej rozhodnutím o zriadení, zrušení, rozdelení alebo zlúčení obce podľa zákona č. 369/1990 Zb.,
 9. rozhoduje so súhlasom obce o inej zmene územia obce podľa zákona č. 369/1990 Zb., ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 10. postupuje ministerstvu žiadosť obce o vyhlásenie za mesto spolu so svojím stanoviskom podľa zákona č. 369/1990 Zb.;

c) na úseku registrácie

 1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,
 2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),
 3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,
 4. prideľuje identifikačné číslo neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,
 5. vedie register neinvestičných fondov a plní funkciu registrového úradu podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 147/1997 Z. z."),
 6. vydáva rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutí registrácie fondu podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
 7. zasiela údaje zapísané do registra na zverejnenie v Obchodnom vestníku podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
 8. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra neinvestičných fondov,
 9. podáva príslušnému súdu návrh na zrušenie neinvestičného fondu podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
 10. vydáva rozhodnutie o výmaze neinvestičného fondu z registra podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
 11. vykonáva dohľad nad činnosťou neinvestičného fondu, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
 12. vykonáva registráciu zahraničných fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
 13. vedie register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 213/1997 Z. z."),
 14. vydáva rozhodnutie o registrácii neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 15. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 16. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 17. podáva príslušnému súdu návrh na zrušenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 18. vydáva rozhodnutie o výmaze neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 19. vykonáva dohľad nad plnením účelu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 20. registruje zahraničné neziskové organizácie so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 21. vydáva rozhodnutie o registrácii záujmového združenia právnických osôb a vedie register podľa Občianskeho zákonníka,
 22. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra záujmových združení právnických osôb,
 23. vydáva rozhodnutie o odmietnutí zápisu do registra podľa správneho poriadku,
 24. registruje združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,
 25. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,
 26. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra združení obcí,
 27. oznamuje údaje o vzniku združenia obcí Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 369/1990 Zb.,
 28. vykonáva výmaz združenia obcí na základe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia združenia obcí s iným združením obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,
 29. vydáva rozhodnutie o rozpustení združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,
 30. vydáva upozornenie združeniu obcí, ak združenie obcí vykonáva činnosť v rozpore so zákonom podľa zákona č. 369/1990 Zb.,
 31. vydáva potvrdenia a výpisy z registrov neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, záujmových združení právnických osôb, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a z registra združení obcí podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“),
 32. vykonáva registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vedie register podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z."),
 33. oznamuje údaje zapísané v registri Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 182/1993 Z. z. a podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,
 34. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra spoločenstiev bytov a nebytových priestorov,
 35. vykonáva výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra podľa zákona č. 182/1993 Z. z.;

d) na úseku vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel

 1. vydáva osobitné označenie vozidla 02 a preukaz osobitného označenia vozidla a vedie o tom evidenciu,
 2. zabezpečuje odobratie neplatného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla;

e) na úseku matrík

 1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
 3. metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh vyplývajúcich z metodických pokynov,
 4. zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,
 5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,
 6. konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom zástupcu,
 7. rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,
 8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,
 9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
 10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,
 11. osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,
 12. osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,
 13. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
 14. vykonáva štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín obcami,
 15. vyhotovuje podklady pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnej pôsobnosti okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,
 16. plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch;

f) na úseku hlásenia pobytul

 1. na úseku hlásenia pobytu
 2. vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 3. overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,
 4. predkladá ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca;

g) na úseku štátneho občianstva

 1. prijíma žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 2. overuje ovládanie slovenského jazyka žiadateľom o štátne občianstvo Slovenskej republiky,
 3. vyžaduje od príslušného útvaru Policajného zboru stanovisko k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky s týmto stanoviskom zasiela ministerstvu,
 4. odstupuje ministerstvu kompletnú žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na rozhodnutie, pričom v predkladacom liste podrobne uvedie skutkový stav prípadu, navrhne jeho riešenie a uvedie zoznam príloh k žiadosti,
 5. odovzdáva listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a vykonáva záznam o zložení sľubu, ktorý spolu s dokladom o prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky zasiela ministerstvu, prednosta prijíma sľub štátneho občana Slovenskej republiky,
 6. vydáva potvrdenie o podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 7. prijíma žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a rozhoduje o nej,
 8. prijíma oznámenia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, následkom čoho štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky,
 9. zasiela oznámenie obci trvalého pobytu, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva,
 10. zaznamenáva do informačného systému Register obyvateľov Slovenskej republiky údaje o prepustení zo štátneho občianstva Slovenskej republiky a údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva,
 11. vydáva osvedčenie o štátnom občianstva Slovenskej republiky a potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 12. vedie evidenciu vydaných osvedčení a potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky a o zamietnutých žiadostiach,
 13. je povinný vydať žiadateľovi aj opakovane osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak o to žiadateľ požiada,
 14. žiada ministerstvo o súhlas s vydaním osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak sa žiadateľ nenachádza v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo ak sú pochybnosti o jeho štátnom občianstve,
 15. zasiela oznámenie ministerstvu o neplatnosti vydaného osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky a potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak takúto skutočnosť zistil,
 16. požaduje od príslušných orgánov verejnej moci ako aj od právnických osôb a fyzických osôb oznámenie skutočností, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa zákona,
 17. vyhotoví kópie dokladov, ak žiadateľ predloží tieto doklady v origináli, overí údaje z nich a originály dokladov vráti žiadateľovi; pritom dbá na to, aby doklady vydané cudzím štátom mali ďalšie overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a bol k nim priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka,
 18. vedie evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 19. podáva kompletné informácie z problematiky štátneho občianstva,

h) na úseku volieb a referenda

 1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 333/2004 Z. z.,
 2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa zákona č. 46/1999 Z. z.,
 3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona č. 346/1990 Zb.,
 4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov,
 5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu podľa zákona č. 331/2003 Z. z.,
 6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda podľa zákona č. 564/1992 Zb.,
 7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,
 8. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí,
 9. zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch podľa zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

SPOLOČNÉ ČINNOSTI ODBOROV

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnychpredpisov,
 5. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy
 6. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 7. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 8. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,
 9. poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,
 10. plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu