Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Žilina
Živnostenské podnikanie
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Gabriela Balážová
telefón: 041/733 5800
e-mail: TA.13G4@SJ.FDJF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Živnostenské podnikanie

Náplň činnosti odboru živnostenského podnikania

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

           a) na úseku živnostenskej registrácie

 1. plní úlohy (fyzického a elektronického) jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú: živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony, poskytovaním služieb podľa osobitného zákona a plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 2. prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia: 

        2.1.  ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa živnostenského zákona,

        2.2.  údaje a doklady, vrátane správnych poplatkov, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti: o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov; o oprávnenie na vykonávanie   vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia); k získaniu iného dokladu, ktorý sa vyžaduje podľa osobitného predpisu najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania živnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,

        2.3.  údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,

        2.4.  údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

        2.5.  údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,

        2.6.  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

        2.7.  prijaté údaje podľa bodu 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 preverí a zapíše do informačného systému živnostenského podnikania a zodpovedá za ich správnosť, v pochybnostiach o správnosti údajov sprístupní dokumentáciu príslušnému orgánu,

        2.8.  doklady podľa bodu 2.2 a 2.5 prijíma: v listinnej podobe, ktoré po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej podoby a podpíše zaručeným elektronickým podpisom; v elektronickej podobe, ktoré sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom,

        2.9.  prevzatie žiadosti potvrdí a bezodkladne v elektronickej podobe zasiela príslušnému orgánu,

    3.  na základe ohlásenia živnosti / žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ďalej len „podanie") zisťuje náležitosti podania, skúma a posudzuje splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom pre vydanie osvedčenia o živnostenskom  oprávnení  (ďalej len „živnostenské oprávnenie") a po splnení podmienok vydá živnostenské oprávnenie,

   4.   vyzýva na:

        4.1.  odstránenie nedostatkov podania, ak podanie nemá ustanovené náležitosti alebo je nezrozumiteľné,

        4.2.  predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, 

   5.  zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklad o živnostenskom oprávnení,

   6.  bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia; po získaní informácie o udelení podnikateľského oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu zasiela v elektronickej podobe údaje potrebné: 

        6.1.  na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu k daní z príjmov (na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady),

        6.2.  na prihlasovanie do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na účely zdravotného poistenia (do informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne),

   7.  v prospech poskytovateľov služieb obstaráva ďalšie servisné služby voči inému autorizovanému okruhu orgánov, ktorými sú:

        7.1.  register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (na účely obstarania výpisu z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti fyzických osôb),

        7.2.  Štatistický úrad Slovenskej republiky (na účely obstarania a pridelenia osobitného identifikačného čísla),

   8.  zabezpečuje úplnosť a komplexnosť služby so zápisom do obchodného registra tým, že okrem vypracovania zápisového formulára návrhu na zápis do obchodného registra:

        8.1.  osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva a overuje osobné údaje (totožnosť) navrhovateľa a splnomocnenca,

        8.2.  prideľuje identifikačné číslo organizácie,

        8.3.  prijíma úhrady správnych a súdnych poplatkov (k návrhu na zápis do obchodného registra pripája doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia a výšku platby súdneho poplatku),

        8.4.  prijíma listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis údajov do obchodného registra: v listinnej podobe, ktoré prevedie do elektronickej podoby a podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom; v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom,

        8.5.  obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín, 

       8.6.  bezodkladne po vydaní živnostenského oprávnenia doručuje návrh (údaje) na zápis do obchodného registra a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis do obchodného registra v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu (elektronickými  prostriedkami), k návrhu na zápis do obchodného registra pripája zaručený elektronický podpis,

        8.7.  vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra,

        8.8.  zapisuje dátum vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného registra,

        8.9.  upozorňuje registrový súd na nezhody medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisov v obchodnom registri,,

   9.  prijíma / vydáva:

       9.1.    oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení/ úradný záznam,

       9.2.    oznámenie  o zmene údajov   zapisovaných  v   živnostenskom   registri,   ktoré   sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení / úradný záznam, 

       9.3.    oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti / potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, potvrdenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,

       9.4.    oznámenie o ukončení podnikania / potvrdenie o ukončení podnikania,

       9.5.    oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti / potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

       9.6.    oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky / potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky,

       9.7.    žiadosť o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou / osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

       9.8.    žiadosť o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané / potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,

       9.9.    žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis / potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis,

       9.10.  žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri / prehľad zapísaných údajov,

       9.11.  žiadosť o výpis zo živnostenského registra z verejnej časti alebo neverejnej časti / výpis zo živnostenského registra  z verejnej alebo neverejnej časti,

   10. rozhoduje najmä o:

        10.1.   tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo,

        10.2.   zastavení konania pri neodstránení chýb podania,

        10.3.   tom, že podanie  nie je ohlásením,

        10.4.   nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie živnostenského oprávnenia pred zápisom do obchodného registra,

        10.5.   zastavení konania v prípade, ak oprávnená osoba (podnikateľ) nepredloží právoplatný rozsudok o odsúdení za úmyselný trestný v určenej lehote,

        10.6.   nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti,

        10.7.   povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

        10.8.   odpustení prekážky prevádzkovať živnosť v súvislosti so zrušením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre nedostatok majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov konania,

        10.9.   fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti vlastného alebo iného podnetu, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi,

        10.10.  pozastavení prevádzkovania živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa v jeho územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom odbor živnostenského podnikania okresného úradu, ktorý vydal živnostenské oprávnenie,

        10.11.  povinnom zrušení živnostenského oprávnenia: ak podnikateľ nespĺňa podmienky bezúhonnosti; ak nastanú prekážky pri prevádzkovaní živnosti podľa živnostenského zákona; ak podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné,

        10.12.  fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia na jednu živnosť alebo viac živností, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky,

        10.13.  odvolacom konaní o prvostupňových rozhodnutiach obcí vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, pokiaľ sa vecne dotýka podnikateľskej činnosti,

   11.  využíva informačný systém vnútorného trhu, v rámci ktorého poskytuje výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov pri posúdení splnenia požiadaviek na uznanie dokladov pri udelení osvedčenia o živnostenskom podnikaní,

   12.  súbor údajov určených živnostenským zákonom o podnikateľoch zapisuje do živnostenského registra prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je ministerstvo. Údaje zapísané do verejnej  časti živnostenského registra zverejňuje bez zbytočného odkladu.  Na požiadanie vydá výpis v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej a neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania,

   13.  v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania:

        13.1.  zabezpečuje úlohy ustanovené v zákone o ochrane osobných údajov,

        13.2.  vedie internú evidenciu o prevádzkovom informačnom systéme živnostenského registra,

        13.3.  zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,

   14.  vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania.
         Informácie poskytuje v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti o:

        14.1.  všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,

        14.2.  postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,

        14.3.  kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,

        14.4.  možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,

        14.5.  všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb,

        14.6.  možnostiach a spôsoboch získania spôsobilosti na poskytovanie služieb na území SR pre osoby, ktoré majú záujem získať doklad o odbornej spôsobilosti od príslušného autorizovaného orgánu, ktorý je podmienkou na získanie podnikateľského oprávnenia, možnosti a spôsoboch splnenia tzv. odkladacích podmienok

           b) na úseku živnostenskej kontroly

 1. vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie a vyhotovuje príslušnú dokumentáciu z kontrolnej činnosti,
 2. v ustanovených prípadoch porušenia osobitných predpisov spíše záznam, ktorý odovzdá alebo doručí podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy,
 3. spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činností,
 4. na základe kontrolných zistení: 

       4.1.  rozhoduje o fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti vlastného alebo iného podnetu, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi,

       4.2.  rozhoduje o pozastavení prevádzkovania živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa v jeho územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom odbor živnostenského podnikania okresného úradu, ktorý vydal živnostenské oprávnenie,

       4.3.  rozhoduje o povinnom zrušení živnostenského oprávnenia: ak podnikateľ nespĺňa podmienky bezúhonnosti; ak nastanú prekážky pri prevádzkovaní živnosti podľa živnostenského zákona; ak podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné,

       4.4.  rozhoduje o fakultatívnom zrušení živnostenského oprávnenia na jednu živnosť alebo viac živností, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky,

   5.  rozhoduje najmä o:

       5.1.  uložení pokuty fyzickej osobe a právnickej osobe za neoprávnené podnikanie (voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti),

       5.2.  možnosti uloženia pokuty fyzickej osobe a právnickej osobe za porušenie iných ustanovení živnostenského zákona a osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie (iný správny delikt ako je priestupok),

       5.3.  uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu kontroly,

       5.4.  uložení pokuty zodpovednému zástupcovi, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

       5.5.  zastavení konania podľa § 30 správneho poriadku,

       5.6.  uložení pokuty za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní, 

   6.   zapisuje uložené pokuty do informačného systému,

   7.   zapisuje údaje z kontrolnej činnosti do informačného systému,

   8.   ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov zistených živnostenskou kontrolou pri prevádzkovaní živnosti a kontroluje ich plnenie,

   9.   vymaže adresu prevádzkarne v živnostenskom registri, ak z kontrolného zistenia vyplýva, že prevádzkareň bola zrušená,

   10.  využíva informačný systém vnútorného trhu, v rámci ktorého poskytuje výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov pri kontrole podnikateľských subjektov.

SPOLOČNÉ ČINNOSTI ODBOROV

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnychpredpisov,
 5. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy
 6. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 7. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 8. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,
 9. poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,
 10. plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu