Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Pezinok

Okresný úrad Pezinok
M.R.Štefánika 10,
902 01 Pezinok

Prednosta
Ing. Ľudovít Kavjak
telefón: Sekretariát: 033/641 11 72; Podateľňa: 033/742 98 60
e-mail: TA.13G4@TD.SKAF3PYLD@; TA.13G4@TD.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých organizačných útvaroch:

   

Podateľňa - M. R. Štefánika 10, Pezinok 

 • zabezpečuje styk s poštovým úradom
 • eviduje doručené zásielky v informačnom systéme 

 Organizačný odbor - M. R. Štefánika 10, Pezinok

 zabezpečuje chod sekretariátu prednostu

 • eviduje sťažnosti, petície, žiadosti o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám  
 • zabezpečuje odbornú správu registratúry okresného úradu a jeho predchodcov
 • rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • zabezpečuje administratívno-ekonomické činnosti

 Odbor živnostenského podnikania - M. R. Štefánika 10, Pezinok

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra ako návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským
 • oprávnením
 • potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • kópiu dokumentu alebo časti dokumentu  z Registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu /zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve/
 • oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona  /zákon č. 440/2015 o športe/ - športový odborník, profesionálny športovec
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstvo

Odbor všeobecnej vnútornej správy - M. R. Štefánika 10, Pezinok

 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosti o zmenu mena alebo priezviska – podanie
 • žiadosti o povolenie verejnej zbierky
 • žiadosti o legalizáciu dokladov pre použitie v cudzine
 • žiadosti o vydanie listiny z matričného archívu

  

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie - M. R. Štefánika 10, Pezinok

 

 • prijímanie podaní
 • ochrana prírody a krajiny
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • prevencia závažných priemyselných havárií
 • prevencia environmentálnych škôd
 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • štátna vodná správa a ochrana vôd
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • rybárstvo
 • CITES  

 

 

Pozemkový a lesný odbor - M. R. Štefánika 10, Pezinok

 

 •  vydávanie a navrátenie vlastníctva k pozemkom
 • pozemkové úpravy
 • obnova evidencie pozemkov
 • ochrana poľnohospodárskej pôdy (stanoviská k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zastavanom území obce, rozhodnutia o trvalom/dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia, rozhodnutia o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde, záväzné stanoviská k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov, rozhodnutia o priestupkoch a správnych deliktoch)
 • ostatné činnosti v pozemkovej oblasti
 • lesné hospodárstvo (rozhodnutia o odňatí pôdy, rozhodnutia zo zakázaných niektorých činností, záväzné stanoviská k jednorazovej zmene druhu pozemku a záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, rozhodnutia o priestupkoch a správnych deliktoch)
 • lesného reprodukčného materiálu
 • pozemkových spoločenstiev
 • poľovníctva

 

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - Radničné námestie 9, Pezinok

 

príjem návrhov cestná doprava: 

 • jednotlivé uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla, ak to osobitné predpisy umožňujú
 • vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke (po odcudzení, vyradení, alebo pri nevymenení ŠPZ za TsEČ)
 • dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
 • vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
 • vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • vnútroštátne schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla
 • zápis zmeny údajov do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu, z dôvodu výmeny motora a z dôvodu inej technickej zmeny (alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík, zvláštna výbava vozidla, odstránenie priečkového systému, konverzia motocyklov, úprava vozidla na prepravu nebezpečných vecí,...)
 • vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii)
 • pridelenie a vydanie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom, obsahujúcim v prvom riadku písmeno „C“

 príjem návrhov pozemné komunikácie:

 • určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
 • pripájanie pozemných komunikácií na cestu II. a III. triedy a zriaďovanie vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti
 • vydávanie záväzných stanovísk v rámci územného konania pre stavebný úrad
 • vydávanie povolenia na uzávierku ciest II. a III. triedy
 • povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií
 • povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty
 • povolenie na výrub drevín cestnej zelene
 • povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na prepravu nadrozmernej a nadmernej dopravy, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu
 • vyjadrenia k prerokovávaným územným plánom obcí a zón
 • vyjadrenia k predloženým projektovým dokumentáciám
 • prerokovanie priestupkov na úseku pozemných komunikácií ciest II. a III. triedy
 • vydávanie stavebných povolení, týkajúcich sa ciest II. a III. triedy
 • vydávanie zmien stavieb pred dokončením, týkajúcich sa ciest II. a III. triedy
 • vydávanie kolaudačných rozhodnutí, týkajúcich sa ciest II. a III. triedy

 

 

Katastrálny odbor - Radničné námestie 7, Pezinok

 

podateľňa katastrálneho odboru miestnosť č. 40: 

 • prijímanie návrhov na vklad
 • prijímanie záznamových listín
 • prijímanie žiadostí o vykonanie zmeny
 • vydávanie rozhodnutí súvisiacich s  vkladom práva do KN
 • vydávanie oznámení o zápise do KN

 dokumentácia katastrálneho odboru miestnosť č. 42:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľnosti
 • výpis z listu vlastníctva
 • kópia originálu listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel 

 geodetická verejnosť miestnosť č. 43:

 • poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov
 • príjem a výdaj geometrických plánov
 • poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy

 

Prehľad činností okresného úradu - podrobný popis (PDF, 2 MB)