Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Dolný Kubín
Námestie slobody 1,
026 01  Dolný Kubín

Prednosta
Mgr. Pavol Ľorko
telefón: +421 43 312 43 01
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky kontaktné pracoviská MV SR sú od 2.11.2020 otvorené. Vstup klienta do priestorov klientskeho centra sa podmieňuje platným negatívnym testom na ochorenie COVID 19 vykonanom najneskôr od 29. októbra 2020.

O úrade

UPOZORNENIE:  Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu

 

OZNAM

        Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 648 oznamujeme klientom Okresného úradu Dolný Kubín, že vybavovanie klientov bude prebiehať len vo vstupnom priestore klientskeho centra cez príjmové okienko.

 

V prípade potreby vstupu klienta do priestorov klientskeho centra sa vstup podmieňuje platným negatívnym testom na ochorenie COVID 19 vykonanom najneskôr od 29. októbra 2020.

 

                                                                                                         Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

 

Kontakty a administratívne úkony realizované na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra:

Supervízor - odbor všeobecnej vnútornej správy, podateľňa (pracovisko č. 1)

tel. +421 43 3100410, +421 43 3100413

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • osvedčovanie výpisov a potvrdení z matrík určených na použitie v cudzom štáte (apostille) - podanie
 • prijímanie, evidovanie a vybavovanie podnetov fyzických osôb a právnických osôb súvisiacich s činnosťou klientskeho centra
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, poskytovanie asistencie pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb v klientskom centre
 • všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (pracovisko č. 2 a č. 3)

tel. +421 43 3100411, +421 43 3100412

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, na povolenie prestavby vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, podtunelovanie, nadzemné vedenie, kultúrne a športové podujatia, umiestňovanie zariadení alebo predmetov, nakladanie a vykladanie iných predmetov, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov
 • povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. tried
 • ohlásenie stavby (stavebných úprav, resp. udržiavacích prác) cesty II. a III. triedy
 • rozhodnutie na výrub drevín pri ceste II. a III. triedy
 • povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy
 • vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón

 

Odbor živnostenského podnikania (pracovisko č. 4)

tel. +421 43 3100414, +421 43 3100415

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie (pracovisko č. 5)

tel. +421 43 3100416, +421 43 3100417

 • prijímanie hlásení
 • prijímanie žiadostí
 • vydávanie súhlasov, povolení, vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí
 • podávanie informácií a usmernení pre klientov
 • ostatné úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia

 

Pozemkový a lesný odbor (pracovisko č. 6)

tel. +421 43 3100418, +421 43 3100419

podateľňa žiadostí:

 • na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
 • na úseku pozemkových úprav
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti – nájom pôdy, bonita
 • poľnej stráže a vyhlásenie karantény na návrh UKSUP
 • na úseku lesného hospodárstva
 • na úseku lesného reprodukčného materiálu
 • na úseku pozemkových spoločenstiev
 • na úseku poľovníctva
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

 

Katastrálny odbor, Obrancov mieru 12

tel. +421 43 281 75 93

 • podateľňa
 • poskytovanie podkladov a podaní pre geodetické činnosti
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a pozemkovej knihy (výpis z LV, kópie máp, identifikácia parciel a iné)