Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Banská Bystrica / Majetkovoprávny odbor

Okresný úrad Banská Bystrica
Majetkovoprávny odbor
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

vedúci / riaditeľ odboru
Syčová Janka, JUDr.
telefón: 048/4306 300
e-mail: TA.13G4@22.D4F@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Majetkovoprávny odbor

Na úseku správy majetku štátu:

 1. na základe žiadosti, resp. cenovej ponuky zabezpečuje odplatný prevod nehnuteľností na kupujúceho, v súlade so zákonom 278/1993 Z.z. t.j.:
  • zabezpečuje vyhotovenie znaleckého posudku,
  • vypracuje kúpnu zmluvu,
  • predkladá zmluvu vrátane spisového materiálu MV SR na posúdenie a MF SR na schválenie,
  • po úhrade kúpnej ceny vypracuje návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností),
 2. zabezpečuje vysporiadanie vzťahov z trvalého užívania nehnuteľného majetku
 3. zabezpečuje úhradu dlhov poručiteľa, ktoré boli uznané v dedičskom konaní,
 4. upovedomuje príslušných dočasných správcov na ujatie sa dočasnej správy majetku, ak sa tento nachádza v inom územnom obvode
 5. vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu a zastupuje štát pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu
 6. posudzuje splnenie podmienok pre prechod vlastníctva majetku štátu do vlastníctva obce a VÚC
 7. podáva daňové priznania k dani z nehnuteľnosti spravovaného majetku štátu podľa zákona 582/2004 Z.z.

Na úseku individuálnej bytovej výstavby:

 1. kontroluje plnenie podmienok „Zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku na individuálnu bytovú výstavbu občanovi - stavebníkovi a obmedzení prevodu nehnuteľnosti“ (ďalej len „Zmluva“),
 2. po splnení podmienok Zmluvy zabezpečuje výmaz ťarchy z listu vlastníctva,
 3. v prípade nesplnenia podmienok Zmluvy – zabezpečuje vrátenie štátneho príspevku (ŠP) späť do štátneho rozpočtu, pri vymáhaní ŠP okresný úrad prihliada na sociálno-ekonomickú situáciu dlžníka, poskytuje dlžníkom možnosť splácať dlh v splátkach

Na úseku povinného zmluvného poistenia:

 1. na základe zoznamu neplatičov od Slovenskej kancelárie poisťovateľov žiada od neplatičov preukázanie uzatvorenia a plnenia zmluvy o povinnom zmluvnom poistení,
 2. v prípade, že majiteľ motorového vozidla nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, rozhodne o uložení pokuty, pri ukladaní pokuty prihliada:
  • na dĺžku protiprávneho konania,
  • na skutočnosť či išlo o úmyselné alebo neúmyselné konanie.