Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Lučenec / Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Ľubomír Kováčik
telefón: 096165 2950, 0908978867
fax: 096165 2109
e-mail: TA.13G4@QR.TDPQF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

a)    na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke

podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“):
1.    vystupuje ako schvaľovací orgán podľa § 2 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných veciach:
1.1.    schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,
1.2.    schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,
1.3.    jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,
1.4.    uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,
1.5.    opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,
1.6.    dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,
1.7.    vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,
1.8.    povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
1.9.    schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
1.10.    vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich evidenciu,
1.11.    vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,
1.12.    vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,
1.13.    vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,
1.14.    dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
1.15.    trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
1.16.    nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,
1.17.    sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,
1.18.    nariaďuje podrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, kontrole originality,
2.    vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona č. 106/2018 Z. z. s pôsobnosťou na území okresu,
3.    ukladá pokuty a iné sankcie,
4.    poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,

b) na úseku autoškôl
podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1.    vykonáva štátny odborný dozor vo svojom územnom obvode,

c) na úseku základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku
podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov:
1.    vykonáva štátny odborný dozor v územnom obvode, v ktorom má sídlo okresný úrad,

d) na úseku pozemných komunikácií
podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov:
1.    ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy:
1.1.    určuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
1.2.    rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti,
1.3.    vydáva záväzné stanovisko v rámci konania, ak konanie o pripojení podľa bodu 1.2 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, konanie je podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu,
1.4.    vykonáva štátny odborný dozor,
1.5.    rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu o uzávierke, obchádzke a odklone,
1.6.    povoľuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty,
1.7.    povoľuje v odôvodnených prípadoch na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,
1.8.    rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín,
1.9.    povoľuje vo výnimočnom prípade na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a so súhlasom ministerstva dopravy výnimku na nové kríženie cesty so železnicou,
1.10.    rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia,
2.    povoľuje na základe záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod okresného úradu,
3.    vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
4.    riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanú obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaný obcami,
5.    prerokúva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
6.    vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón,
7.    povoľuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie, záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a súhlasu dotknutého okresného úradu v sídle kraja športové a iné podujatia konané na cestách nepresahujúcich územný obvod okresného úradu,
8.    v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá pokutu právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi podľa osobitných predpisov za porušenie cestného zákona; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
9.    ako špeciálny stavebný úrad vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy, najmä
9.1.    rozhoduje o povolení stavby cesty a jej súčasti,
9.2.    rozhoduje o povolení zmeny stavby pred dokončením,
9.3.    rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
9.4.    rozhoduje o trvalom užívaní stavby,
9.5.    rozhoduje o predčasnom užívaní stavby,
9.6.    rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
9.7.    nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavby,
9.8.    nariaďuje zjednanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
9.9.    dodatočne povoľuje stavbu,
9.10.    prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov a ukladá sankcie,
9.11.    zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
9.12.    oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky, alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,

e) na úseku elektronického mýta
podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1.    prerokúva priestupky a ukladá pokuty,
2.    prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,
3.    uložené pokuty zadáva do informačného systému;

f) na úseku diaľničných známok
podľa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1.    prerokúva priestupky a ukladá pokuty,
2.    prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,
3.    uložené pokuty zadáva do informačného systému.

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 14/2018 z 22. januára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.