Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Lučenec / Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Lučenec
Doprava a pozemné komunikácie
Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec

vedúci / riaditeľ odboru
telefón: 096165 2955, 0908978867
fax: 096165 2109
e-mail: TA.13G4@QR.TDPQF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Dňa 05.12.2022 bude Okresný úrad Lučenec, katastrálny odbor z technických príčin zatvorený. Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, bude fungovať v čase od 8.00 hod do 15.00 hod.

Doprava a pozemné komunikácie

•    jednotlivé uznávanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezených vozidiel z tretieho štátu
•    vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel z členského a zmluvného štátu
•    vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel z tretieho štátu
•    vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo vyrobených / dovezených systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
•    opätovné schvaľovanie jednotlivých vozidiel na prevádzku v cestnej premávke
•    jednotlivé uznávanie typového schválenia EÚ / schválenia jednotlivo dovezených vozidiel z členského a zmluvného štátu
•    dodatočné schvaľovanie jednotlivých vozidiel
•    povoľovanie a schvaľovanie prestavieb jednotlivých vozidiel
•    vnútroštátne jednotlivé schvaľovanie jednotlivo vyrobených vozidiel
•    jednotlivé schvaľovanie EÚ jednotlivo vyrobených vozidiel
•    prideľovanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom C
•    vnútroštátne schvaľovanie jednotlivo dokončovaných vozidiel
•    vnútroštátne schvaľovanie jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou
•    vydávanie dočasných povolení na prevádzku neschválených vozidiel
•    vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel pri výmene technického osvedčenia vozidla
•    vydávanie duplikátov osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel z dôvodu straty, poškodenia, odcudzenia, zničenia
•    zápisy zmien do osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla (spájacie zariadenia, alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov, hromadné prestavby, výmeny motora, výmeny karosérie a rámu, montáž zvláštnej výbavy, retrofitný systém, úpravy vozidiel, atď.)
•    zápisy náhradných identifikačných čísiel vozidiel VIN
•    dočasné vyraďovanie neevidovaných vozidiel z cestnej premávky
•    opätovné uvádzanie dočasne vyradených vozidiel do cestnej premávky
•    štátny odborný dozor nad pracoviskami STK, EK, KO a montáže plynových zariadení
•    štátny odborný dozor nad základnou kvalifikáciou a pravidelným výcvikom vodičov
•    nariaďovanie technických a emisných kontrol vozidiel mimo ustanovených lehôt
•    trvalé vyraďovanie vozidiel z cestnej premávky
•    sledovanie povinnosti podrobovať vozidlá pravidelnej technickej a emisnej kontrole
•    riešenie priestupkov a pokút

Cestný správny orgán a stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy v okrese Lučenec a Poltár
•    povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme
•    záväzné stanovisko k umiestnenia reklamných, informačných resp. propagačných zariadení pri ceste
•    povolenie uloženia vedenia do telesa cesty
•    povolenie zvláštneho užívania cesty
•    povolenie uzávierky a obchádzky cesty
•    určenie dopravných značiek a dopravných zariadení
•    dodatočné povolenie na zvláštne užívanie cesty
•    povolenie pripojenia pozemnej komunikácie
•    povolenie zriadenia vjazdu z cesty na susednú nehnuteľnosť
•    ohlásenie stavebných úprav
•    vydanie kolaudačného rozhodnutia
•    zmenu stavby pred jej dokončením
•    vyjadrenie k projektovej dokumentácii
•    povolenie prepravy nadmieru ťažkého alebo rozmerného predmetu
•    stavebné povolenie
•    štátny odborný dozor

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]