Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Sadzobník poplatkov a oslobodenie od správnych poplatkov

Žiadosti- Cestná doprava  |  Žiadosti- Pozemné komunikácie  |  Sadzobník poplatkov a oslobodenie od správnych poplatkov

Podľa § 4 ods. 1) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a)    štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)    Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)    diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
d)    správca majetku štátu pri prevode správy majetku štátu.

Podľa § 4 ods. 2) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, správca v konaní podľa osobitných predpisov, likvidátor, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

Podľa § 4 ods. 3) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a)    o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b)    o priestupkoch,
c)    o slobodnom prístupe k informáciám.

Podľa § 4 ods. 4) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

Podľa § 4 ods. 5) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Podľa § 4 ods. 6) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,

Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva; to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.