Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Veľký Krtíš

Klientske centrum Veľký Krtíš
Námestie A. H. Škultétyho 11,
990 01 Veľký Krtíš

Prednosta
Mgr. Jozef Cuper
telefón: sekretariát prednostu : 0961 69 2901
fax: 0961 69 2919
e-mail: TA.13G4@T1.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Zrušenie mimoriadnej situácie ohľadom migrantov v okrese Veľký Krtíš prednostkou Okresného Úradu Veľký Krtíš s platnosťou od 02.11.2023. (PDF, 113 kB)

Vyjadrenie prednostky Okresného úradu Veľký Krtíš. (PDF, 46 kB)

Z dôvodu nárastu neregulárnej migrácie v okrese Veľký Krtíš bola dnes vyhlásená prednostkou Okresného úradu Veľký Krtíš  mimoriadna situácia, ktorá umožní využiť legislatívne nástroje na efektívnejšie zaistenie potrebných procesov. K dnešnému dňu neevidujeme žiadne narušenie verejného poriadku zo strany cudzincov s neoprávneným pobytom na území SR.  (PDF, 120 kB)

Chápeme, že vzniknutá situácia môže spôsobovať obavy medzi občanmi, preto vyvíjame všetko úsilie k tomu, aby sa sme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešili aktuálny stav. (PDF, 120 kB)

Vytipovaním vhodnej lokality na vybavovanie cudzincov mimo obytnej zóny na okraji mesta Veľký Krtíš, chceme zabezpečiť komfort a bezpečnosť miestnych obyvateľov a zároveň zrýchliť vybavovacie procesy. Uisťujeme verejnosť, že bezpečnosť je naším hlavným záujmom. (PDF, 120 kB)

Ministerstvo vnútra okrem operatívnych opatrení podniká aj kroky k vyriešeniu neregulárnej migrácie z dlhodobého hľadiska. Cieľom je udržať bezpečnosť a nerušený každodenný život občanov a samospráv.  (PDF, 120 kB)

Vyzývame občanov, aby sa v prípade podozrenia z narušenia verejného poriadku alebo z podozrenia z páchania trestného činu neváhali obrátiť na políciu. (PDF, 120 kB)

 

 Informačná brožúra - Osobný bankrot (Centrum právnej pomoci) (PDF, 802 kB)

Všeobecné informácie - Poskytovanie právnej pomoci (Centrum právnej pomoci) (PDF, 870 kB)

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 Pracovisko č. 1, 2 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu, supervízor, osvedčovanie:

Telefonický kontakt: 0961 69 5700

 • podateľňa
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • príjem, evidencia a vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 Pozemkový a lesný odbor:

 Telefonický kontakt: klikni sem

 • podateľňa
 • poradenská činnosť na úsekoch lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy a pozemkových úprav

 Pracovisko č. 3, 4 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 Telefonický kontakt: klikni sem

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie/povolenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

Pracovisko č. 5, 6, 7 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Veľký Krtíš, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 Telefonický kontakt: klikni sem

 • prihlásenie vozidla
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom (mimo objednania voliteľného čísla)
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Pracovisko č. 8, 9, 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie: 

  Telefonický kontakt: klikni sem

 • poradenské a informačné služby v oblasti štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia
 • poradenstvo pri kompletizácií žiadostí klienta

Pracovisko č. 12, 13, 15 – odbor živnostenského podnikania: 

Telefonický kontakt: klikni sem

Poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný) / obchodného registra
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydávanie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok
 • prvozápis do obchodného registra
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách

Odbor organizačný

Telefonický kontakt: klikni sem

Obor krízového riadenia

Telefonický kontakt: klikni sem

Katastrálny odbor

Telefonický kontakt: klikni sem

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Telefonický kontakt: klikni sem