Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2022, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Veľký Krtíš

Klientske centrum Veľký Krtíš
Nám. A. H. Škultétyho 11,
990 01 Veľký Krtíš

Prednosta
PaedDr. Mária Rechová
telefón: 0961 69 2900
fax: 0961 69 2919
e-mail: TA.13G4@T1.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Od soboty 26. februára 2022 od 12.00 je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia.  (PDF, 368 kB)

 Aktuálny režim pracovísk MV SR platný od 25.11.2021.

SPOJENÉ VOĽBY 2022 - SOBOTA, 29. OKTÓBER

 OKRESNÁ VOLEBNÁ KOMISIA VEĽKÝ KRTÍŠ  (pre voľby do orgánov samosprávy obcí)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie /zoznam politických strán a koalícií bude uverejnený do 7.9.2022/.

 

Delegovať do Okresnej volebnej komisie vo Veľkom Krtíši  môžu politické strany, hnutia a koalície politických strán a hnutí

 

1.      HLAS - sociálna demokracia 

2.      REPUBLIKA

3.       SMER - sociálna demokracia 

4.      SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie (DOCX, 20 kB) (DOCX, 20 kB)doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 22. septembra 2022).

Adresa na doručenie:

PaedDr. Mária Rechová, prednostka

Nám. A. H. Škultétyho 11

Okresný úrad Veľký Krtíš

990 01  Veľký Krtíš

 

e-mail: TA.13G4@T1.SKAF3PYLD@

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 Pracovisko č. 1, 2 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu, supervízor, osvedčovanie:

Telefonický kontakt: 0961 69 5700

 

 • podateľňa
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • príjem, evidencia a vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

 Pozemkový a lesný odbor:

 Telefonický kontakt: klikni sem

 • podateľňa
 • poradenská činnosť na úsekoch lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy a pozemkových úprav

 

 Pracovisko č. 3, 4 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 Telefonický kontakt: klikni sem

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie/povolenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - cesty II. a  III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Pracovisko č. 5, 6, 7 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Veľký Krtíš, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 Telefonický kontakt: klikni sem

 • prihlásenie vozidla
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom (mimo objednania voliteľného čísla)
 • dočasné vyradenie vozidla s evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla s evidencie

 

Pracovisko č. 8, 9, 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie: 

  Telefonický kontakt: klikni sem

 • poradenské a informačné  služby v oblasti štátnej správy ochrany prírody a krajiny,  štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia
 • poradenstvo pri kompletizácií žiadostí klienta

 

Pracovisko č. 12, 13, 15 – odbor živnostenského podnikania: 

Telefonický kontakt: klikni sem

 poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný) / obchodného registra
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydávanie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok
 • prvozápis do obchodného registra
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách

Odbor organizačný

Telefonický kontakt: klikni sem

Obor  krízového riadenia

Telefonický kontakt: klikni sem

Katastrálny odbor

Telefonický kontakt: klikni sem