Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žiar nad Hronom / Pozemky a lesy

Klientske centrum Žiar nad Hronom
Pozemky a lesy
Ul. M. Chrásteka 586/27,
965 01 Žiar nad Hronom

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Marika Ďuricová
telefón: 096164 2980, mobil: 0907 720837
e-mail: TA.13G4@UJ.FRD@, TA.13G4@S1FQGLHP.STGLS4@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy / Úradná tabuľa

 • zverejnené dňa 27.06.2024: „Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2023 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov znení neskorších predpisov na okresy v Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica“.
 • zverejnené dňa 29.06.202: „Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2022 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov znení neskorších predpisov na okresy v Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica“.
 • zverejnené dňa 29.06.2022: „Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov znení neskorších predpisov na okresy v Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica“.
 • zverejnené dňa 30.06.2021: „Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2020 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov znení neskorších predpisov na okresy v Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica

 • zverejnené dňa 30.06.2020: „Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov znení neskorších predpisov na okresy v Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica

Dokumenty na stiahnutie:

rok 2024

rok 2023

rok 2022 

rok 2021

rok 2020 

 • zverejnené dňa 18.11.2020: Rozhodnutie OU-ZH-PLO2-2020/008544 (PDF, 305 kB), podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zastavenie konania vo veci Návrhu na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo - Urbárska pozemková spoločnosť Jalná do registra pozemkových spločenstiev. Zverejnené od 18.11.2020 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 2.11.2020: Predloženie rozhodnutia č. OU-ZH-PLO-2020/007982-010 (PDF, 99 kB)  spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu. Upovedomenie o tom účastníkov konania. Zverejnené v termíne od 03.11.2020 - do 18.11.2020.  
 • zverejnené dňa 2.11.2020: OU-ZH-PLO-2020/007982-015 (PDF, 83 kB)Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. OU-ZH-PLO-2020/007982-010. Zverejnené v termíne od 03.11.2020 - do 18.11.2020.  
 • zverejnené dňa 14.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO1-2020/011556-003 (PDF, 656 kB), Rozhodnutie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov  n a r i a ď u j e pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Klastava v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb., z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona. Zverejnené od 14.10.2020 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 9.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO1-2020/000497, (PDF, 239 kB)schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu JPÚ v k. ú. Rudno nad Hronom, lokalita Dolné lúky. Zverejnené od 9.10.2020 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 8.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO1-2020/000034-015 (PDF, 2 MB), podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Psiare" zverejnené po dobu 15 dní od 09.10.2020 do 24.10.2020
 • zverejnené dňa 8.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO1-2020/001031-005 (PDF, 2 MB), pozemkové úpravy v k.ú. Hronský Beňadik, zverejnenie rozhodnutia od 09.10.2020 na 15 dní.
 • zverejnené dňa 8.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutieOU-ZH-PLO1-2020/011561-001 (PDF, 866 kB), pozemkové úpravy v k.ú. Bartošová Lehôtka - Nariadenie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bartošova Lehôtka podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.
 • zverejnené dňa 7.10.2020:  OU-ZH-PLO-2020/007982-012 (PDF, 2 MB)  Upovedomenie ostatných účastníkov konania   o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu č.OU-ZH-PLO-2020/007982-010 zo dňa 28.08.2020, podaného účastníkom konania:  Roman Cerulík. Výzva ostatných účastníkov konania, aby sa k nemu vyjadrili. Zverejnené   v termíne od 08.10.2020 - do 23.10.2020.   
 • zverejnené dňa 6.10.2020: Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev - výzva na odstránenie nedostatkov podania OU-ZH-PLO2-2020/008544-005 (PDF, 194 kB)- verejná vyhláška.
 • zverejnené dňa 3.9.2020: Rozhodnutie č. OU-ZH-PLO-2020/007982-010 (PDF, 1 MB) vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa – lokalite Oslany“.   Zverejnené v termíne od 03.09.2020 - do 18.09.2020.   
 • zverejnené dňa 29.7.2020: OU-ZH-PLO-2020/007982-007 (DOC, 128 kB), Upovedomenie účastníkov konania o lehote pre rozhodnutie vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa – lokalite Oslany“.   Zverejnené v termíne od 29.07.2020 - do 13.08.2020.   
 • zverejnené dňa 16.7.2020: OU-ZH-PLO1-2020/000497 (PDF, 423 kB), Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rudno nad Hronom, lokalita Doolné lúky. 
 • zverejnené dňa 14.7.2020: OU-ZH-PLO2-2020/008544 (PDF, 611 kB), Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spolčenstiev - oznámenie o začatí konania - verejnou vyhláškou - výzva na odstránenie nedostatkov podania.
 • zverejnené dňa 02.7.2020: OU-ZH-PLO-2020-007982-4 (PDF, 237 kB) Upovedomenie o začatí správneho  konania, nariadenie ústneho konania, správne konanie vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v k.ú. Hrabičov, Píla, Veľké Pole a Župkov v zmysle §5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: "Vedenie 2x 400KV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Zverejnené v termíne od 02.07.2020 - do 17.07.2020.
 • zverejnené dňa 15.4.2020: Verejná vyhláška, OU-ZH-PLO1 2020/000497 (PDF, 350 kB) a protokol (PDF, 410 kB), zásady umiestnenia pozemkov v obvode projektu JPÚ v k.ú. Rudno nad Hronom, lokalita Dolné Lúky - oznámenie o platnosti. Zverejnené od 15.4.2020 po dobu 15 dní.  
 • zverejnené dňa 24.2.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO-2020/000099 (PDF, 2 MB) a zoznam účastníkov, poverenie vykonávať ochranu poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver v poľovnom revíri Janova Lehota.  
 • zverejnené dňa 24.2.2020: Verejná vyhláška OU-ZH-PLO-2020/000497 (DOC, 83 kB), Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v projekte jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rudno nad Hronom, lokalita Dolné Lúky, zásady (textová časť) (DOCX, 31 kB), zásady (grafická časť) (PDF, 376 kB)  umiestnenia nových pozemkov. Zverejnené od 24.2.2020 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 18.2.2020: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2020/000977 (PDF, 5 MB), návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo - Urbárska pozemková spoločnosť Jalná.  
 • zverejnené dňa 07.02.2020: Verejná vyhláška OU-ZH-PLO-2020/000099 Poverenie na vykonanie ochrany poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver - oznámenie o začatí konania a zoznam účastníkov.
 • zverejnené dňa 8.1.2020: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2020/000497, dodatok č.1 v obvode projektu JPÚ v katastrálnom území Rudno nad Hronom, lokalita Dolné Lúky. Uverejnené od 8.1 2020 po dobu 15 dní.