Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Krupina
Čsl. armády 2190/3 963 01 Krupina

Prednosta
Mgr. Erika Turanová
telefón: 045/541 0943 ; 0961 63 5770 ; sekretariát prednostu: 0961 63 5771
e-mail: prednosta.ka@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Oznam Okresného úradu Krupina

 

Na základe USMERNENIA  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   pre okresné úrady č. VI/8/2021 zo dňa 02.03.2021, ktorým sa mení  usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR č. VI/7/2021  vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresného úradu v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike  je na Okresnom úrade Krupina nevyhnutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

1. Umožniť klientovi realizovanie osobného podania výlučne v podateľni okresného  
úradu, v podateľni pracoviska okresného úradu, alebo klientskeho centra okresného úradu (ďalej len „podateľňa“), ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním).

2. Akceptovať písomné podania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné podanie nevyzýva.

3. Stránkové hodiny podateľne sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 hod.

4. Umožniť prešetrenie podkladov vo všeobecnej dokumentácii a podanie geometrických plánov na úradné overenie.

5. Vybavovať všetky doručené podania, podnety a žiadosti klientov zákonom stanovenými postupmi a v zákonom stanovených lehotách.

6. Realizovať ústne pojednávania na odboroch za dodržania platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

7. Obmedziť vykonávanie kontrol zamestnancami okresného úradu iba na vykonanie nevyhnutne nutných kontrol.

8. Zabezpečiť, aby klienti vstupovali do klientskeho centra a okresného úradu len s prekrytými hornými dýchacími cestami spôsobom určeným aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a pri vstupe si dezinfikovali ruky.


9. Dodržiavať ustanovenia aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra (preukazovanie sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní).

10. Dodržiavať príslušné opatrenia pri ohrození verejného zdravia.


Toto nariadenie nadobúda   účinnosť dňa  03.03.2021

  

Štátnu správu pre okres Krupina vykonáva Okresný úrad Zvolen týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 
     
     
     
     
     

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)