Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Krupina

Klientske centrum Krupina
Čsl. armády 2190/3 963 01 Krupina,
tel. kontakt podateľňa: 0961635785,
tel. kontakt supervízor: 0961635780

Prednosta
Mgr. Erika Turanová
e-mail: TA.13G4@ST.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM OKRESNÉHO ÚRADU KRUPINA 

Na základe USMERNENIA  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   pre okresné úrady č. VI/10/2021 zo dňa 17.05.2021, ktorým sa ruší  usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR č. VI/9/2021  vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresného úradu v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike  je na Okresnom úrade Krupina nevyhnutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

1. Umožniť klientovi realizovanie osobného podania, ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním). Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie doplniť do troch pracovných dní v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné podanie nevyzýva.

2. Okresný úrad a klientske centrum v sídle okresného úradu vybavujú veci fyzických osôb a právnických osôb v rozsahu týchto stránkových dní a stránkových hodín:

  • pondelok v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • utorok      v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • streda       v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.,
  • štvrtok      v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • piatok       v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. 

3. Vybavovať všetky doručené podania, podnety a žiadosti klientov zákonom stanovenými postupmi a v zákonom stanovených lehotách.

4. Realizovať ústne pojednávania na odboroch a vykonávanie kontrol zamestnancami okresného úradu za dodržania platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

5. Zabezpečiť, aby klienti vstupovali do klientskeho centra a okresného úradu len s prekrytými hornými dýchacími cestami spôsobom určeným aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a pri vstupe si dezinfikovali ruky.

6. Dodržiavať príslušné opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

 Toto nariadenie nadobúda   účinnosť dňa  18.05.2021  

  Štátnu správu pre okres Krupina vykonáva Okresný úrad Zvolen týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.