Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Poltár / Organizačný odbor

Klientske centrum Poltár
Organizačný odbor
Železničná 2,
987 01 Poltár

vedúci / riaditeľ odboru
telefón: 0961 65 5760
e-mail: TA.13G4@KD.FF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Organizačný odbor

 • Organizačný úsek – organizácia  a koordinácia činnosti okresného úradu
 • Úsek admininistratívno-ekonomických činností
 • Úsek správy registratúry a podateľne
 • Úsek regionálneho rozvoja – zabezpečuje OÚ v sídle okresu, ktorý je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov

Úsek regionálneho rozvoja

okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov:

 • podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,
 • pripravuje návrh plánu rozvoja a predkladá ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
 • plní úlohy súvisiace s plnením plánu rozvoja,
 • spolupracuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1 písm. a) a b) a s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo, a s obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi pri plnení úloh podľa bodov 2 a 3,
 • vedie agendu súvisiacu plnením plánu rozvoja,
 • vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku,
 • prijíma žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22. januára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.