Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Plán rozvoja okresu Poltár 2022-2026

PLÁN ROZVOJA OKRESU POLTÁR

Plán rozvoja NRO Poltár (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie (PDF, 70 kB)RIADIACI VÝBOR NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU POLTÁR

Úlohy a zloženie riadiaceho výboru

Podľa § 5 ods. 1 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriadený v každom najmenej rozvinutom okrese riadiaci výbor. Riadiaci výbor je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Členmi riadiaceho výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupca vyššieho územného celku, do ktorého najmenej  rozvinutý okres patrí, zástupca okresného úradu najmenej rozvinutého okresu, zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého okresu. Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Poltár (PDF, 358 kB)

Rozhodnutie ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zriadení riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Poltár (PDF, 215 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Poltár (PDF, 197 kB)  VÝZVY A FORMULÁRE K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

ROK 2023

Výzva 1/2023

Povinné prílohy k žiadosti:

 1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - stiahnuť          
  Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok – spolufinancovanie - stiahnuť 
 2. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (nie staršie ako 3 mesiace)- vzor žiadosti na stiahnutie (RTF, 56 kB)
 3. Ak má byť regionálny príspevok poskytnutý na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy:        
  a)   povolenia a stanoviská vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) napr. stavebné povolenie, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby,
  b)   projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní (napr. súhrnná technická správa),
  c)   preukázanie iného práva k pozemku alebo stavbe (napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke),
  d)   fotodokumentácia súčasného stavu územia
 4. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej úniu na pomoc de minimis v platnom znení (ak relevantné)- stiahnuť 
 5. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva  (ak relevantné) - stiahnuť
 6. Zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie o vedení účtu vydané príslušnou bankou
 7. Vyhodnotenie prieskumu trhu - stiahnuť
 8. Znalecký posudok (ak relevantné)

Registre

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, výzva č. 01/OUPT/2023, aktualizácia č. 3, zverejnené dňa 04.07.2023 (PDF, 602 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, výzva č.01/OUPT/2023, aktualizácia č. 2, zverejnené dňa 03.07.2023 (PDF, 644 kB)

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok, výzva č.1/OÚPT/2023 - aktualizácia č.1, zverejnené dňa 16.05.2023 (PDF, 305 kB)

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok, výzva č.1/OÚPT/2023, zverejnené dňa 19.04.2023 (PDF, 599 kB)ROK 2022

Výzva 1/2022

Registre

Register doručených  žiadostí o poskytnutie RP, aktualizácia č. 3 – zverejnené dňa 27.10.2022 (PDF, 216 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie RP, aktualizácia č. 2 (PDF, 216 kB)

Register žiadostí o poskytnutie RP, aktualizácia č. 1– zverejnené dňa 19.10.2022 (PDF, 216 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, výzva č. 1/OÚPT/2022 – zverejnené dňa 5.10.2022 (PDF, 215 kB)METODIKA A POMOCNÉ DOKUMENTY

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 326 kB) 

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS (PDF, 1 MB)

Informácia pre žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 212 kB)

Avízo o platbe (RTF, 81 kB)

Evidencia obsadzovania- preobsadzovania pracovných miest (XLSX, 59 kB)

Pracovný výkaz (XLSX, 87 kB)

Preukazovanie nárastu- úbytku pracovných miest (XLSX, 51 kB)

Intenzita pomoci v % podľa počtu vytvorených pracovných miest (JPG, 120 kB)

ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU POLTÁR

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa 28.06.2023, zverejnené dňa 03.07.2023 (PDF, 357 kB)

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa 01.03.20223 zverejnené dňa 03.03.2023 (PDF, 1 MB)

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Riadiaceho výboru  NRO Poltár zo dňa 20.10.2022, zverejnené dňa 27.10.2022 (PDF, 6 MB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa 08.09.2022, zverejnené dňa 13.9.2022 (PDF, 178 kB)

Prezenčná listina zo dňa 08.09.2022 (PDF, 21 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa zo dňa 28.07.2022, zverejnené dňa 02.8.2022 (PDF, 198 kB)

Prezenčná listina zo dňa 28.07.2022 (PDF, 20 kB)LEGISLATÍVA

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja