Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Plán rozvoja okresu Poltár 2022-2026

PLÁN ROZVOJA OKRESU POLTÁR

Plán rozvoja NRO Poltár v znení dodatku č.1 – konsolidované znenie, zverejnené dňa 23.4.2024 (PDF, 2 MB)

Dodatok č.1 z 19.4.2024 k Plánu rozvoja NRO Poltár, zverejnené 23.4.2024 (PDF, 1 MB)

Plán rozvoja NRO Poltár (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie (PDF, 70 kB)RIADIACI VÝBOR NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU POLTÁR

Úlohy a zloženie riadiaceho výboru

Podľa § 5 ods. 1 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriadený v každom najmenej rozvinutom okrese riadiaci výbor. Riadiaci výbor je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu (PDF, 355 kB)

Rozhodnutie ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zriadení riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Poltár (PDF, 215 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Poltár (PDF, 194 kB)  VÝZVY A FORMULÁRE K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

ROK 2024

Výzva 1/2024

Povinné prílohy k žiadosti:

 1. Čestné vyhlásenie - stiahnuť (DOCX, 17 kB)
 2. Ak má byť regionálny príspevok poskytnutý na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy:        
  a)   povolenia a stanoviská vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) napr. stavebné povolenie, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby,
  b)   projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní (napr. súhrnná technická správa),
  c)   preukázanie iného práva k pozemku alebo stavbe (napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke),
  d)   fotodokumentácia súčasného stavu územia
 3. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 2023/2831 (v znení Aktualizácie č.1) - stiahnuť  (DOCX, 40 kB)
 4. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva  (ak relevantné) - stiahnuť (DOCX, 47 kB)
 5. Zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie o vedení účtu vydané príslušnou bankou
 6. Vyhodnotenie prieskumu trhu vrátane podpornej dokumentácie preukazujúcej spôsob vykonania prieskumu trhu - stiahnuť (XLSX, 37 kB)
 7. Znalecký posudok (ak relevantné)
 8. Rozpočet projektu - stiahnuť (XLSX, 18 kB)
ROK 2023

Výzva 1/2023

Povinné prílohy k žiadosti:

 1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - stiahnuť          
  Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok – spolufinancovanie - stiahnuť 
 2. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (nie staršie ako 3 mesiace)- vzor žiadosti na stiahnutie (RTF, 56 kB)
 3. Ak má byť regionálny príspevok poskytnutý na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy:        
  a)   povolenia a stanoviská vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) napr. stavebné povolenie, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby,
  b)   projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní (napr. súhrnná technická správa),
  c)   preukázanie iného práva k pozemku alebo stavbe (napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke),
  d)   fotodokumentácia súčasného stavu územia
 4. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej úniu na pomoc de minimis v platnom znení (ak relevantné)- stiahnuť 
 5. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva  (ak relevantné) - stiahnuť
 6. Zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie o vedení účtu vydané príslušnou bankou
 7. Vyhodnotenie prieskumu trhu - stiahnuť
 8. Znalecký posudok (ak relevantné)

Registre

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, výzva č. 01/OUPT/2023, aktualizácia č. 3, zverejnené dňa 04.07.2023 (PDF, 602 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, výzva č.01/OUPT/2023, aktualizácia č. 2, zverejnené dňa 03.07.2023 (PDF, 644 kB)

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok, výzva č.1/OÚPT/2023 - aktualizácia č.1, zverejnené dňa 16.05.2023 (PDF, 305 kB)

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok, výzva č.1/OÚPT/2023, zverejnené dňa 19.04.2023 (PDF, 599 kB)ROK 2022

Výzva 1/2022

Registre

Register doručených  žiadostí o poskytnutie RP, aktualizácia č. 3 – zverejnené dňa 27.10.2022 (PDF, 216 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie RP, aktualizácia č. 2 (PDF, 216 kB)

Register žiadostí o poskytnutie RP, aktualizácia č. 1– zverejnené dňa 19.10.2022 (PDF, 216 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, výzva č. 1/OÚPT/2022 – zverejnené dňa 5.10.2022 (PDF, 215 kB)METODIKA A POMOCNÉ DOKUMENTY PRE PRIJÍMATEĽA REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku – Platná od 20.02.2024

Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku (PDF, 4 MB) - Účinnosť od 25.10.2023

Prílohy k príručke:

1. Správa o realizácii projektu (DOCX, 70 kB)

2. Preukázanie nárastu alebo úbytku pracovných miest u prijímateľa (XLSX, 42 kB)

3. Evidencia obsadzovania alebo preobsadzovania pracovných miest (XLSX, 47 kB)

4. Vyhlásenie o využití podporenej infraštruktúry nehospodárskeho charakteru na doplnkové hospodárske účely (DOCX, 54 kB)

5. Výpočet kapacity infraštruktúry za rok ..... (XLSX, 13 kB)

6. Finančné vyúčtovanie regionálneho príspevku (XLSX, 56 kB)

7. Avízo o platbe (DOCX, 26 kB)

8. Pracovný výkaz (XLSX, 44 kB)

 

 

ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU POLTÁR

Zápisnica o hlasovaní per rollam č.3/2024 - Výzva č.01/OÚ-PT/2024, zverejnené dňa 28.05.2024 (PDF, 89 kB)

Zápisnica o hlasovaní Per rollamč.2/2024 - Hodnotiaca správa za rok 2023, zverejnené dňa 28.05.2024 (PDF, 92 kB)

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa 25.03.2024, zverejnené dňa 27.03.2024 (PDF, 399 kB)

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa 28.06.2023, zverejnené dňa 03.07.2023 (PDF, 357 kB)

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa 01.03.20223 zverejnené dňa 03.03.2023 (PDF, 1 MB)

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Riadiaceho výboru  NRO Poltár zo dňa 20.10.2022, zverejnené dňa 27.10.2022 (PDF, 6 MB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa 08.09.2022, zverejnené dňa 13.9.2022 (PDF, 178 kB)

Prezenčná listina zo dňa 08.09.2022 (PDF, 21 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Poltár zo dňa zo dňa 28.07.2022, zverejnené dňa 02.8.2022 (PDF, 198 kB)

Prezenčná listina zo dňa 28.07.2022 (PDF, 20 kB)LEGISLATÍVA

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja