Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Opravné prostriedky

Klientske centrum Trnava
Opravné prostriedky
Vajanského 2,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
PhDr. Vanesa Šteinerová
telefón: 0961105600
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Opravné prostriedky

a) všeobecná pôsobnosť

 1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 2. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce alebo vyššieho územného celku, ktorý má sídlo v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 3. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu ako povinnej osoby podľa zákona o slobode informácií;

b) na úseku vnútorných vecí

 1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach priestupkov; v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti v rámci odvolacieho konania, obnovy konania, preskúmania rozhodnutí mimo odvolacieho konania, konania o proteste prokurátora a preskúmania rozhodnutí správnych orgánov súdom,
 3. prešetruje podnety a oznámenia občanov a v rozsahu odvetvovej pôsobnosti,
 4. vykonáva analytické a rozborové činnosti na úseku priestupkov za výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 5. spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, obecnou políciou a ďalšími inštitúciami, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 6. koordinuje a zjednocuje postup okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode, pri prerokúvaní priestupkov,
 7. spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode, pri poskytovaní odbornej pomoci a pri realizácii úloh na úseku priestupkov,
 8. zjednocuje postupy orgánov verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode, pri uplatňovaní právnych predpisov na úseku priestupkov,
 9. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach zmeny mena a priezviska,
 10. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach štátnych symbolov a verejných zbierok,
 11. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinného zmluvného poistenia,
 12. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach živnostenského podnikania; rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch vo veciach živnostenského podnikania,
 13. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce alebo vyššieho územného celku vo veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti,
 14. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach správnych deliktov a priestupkov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, činnosti horskej záchrannej služby a krízového riadenia,
 15. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby svojho územia,
 16. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti obcí umiestniť evakuovaných obyvateľov,
 17. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce pri plnení povinností na úseku civilnej ochrany;

c) na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode; ak v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 2. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;

d) na úseku starostlivosti o životné prostredie

 1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach,
  • v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných právnych predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
  • v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja,
 2. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor starostlivosti o životné prostredie, okrem rozhodnutí vydaných orgánom štátnej vodnej správy v pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja,
 3. vykonáva pre ministerstvo životného prostredia úkony spojené so štátnou správou starostlivosti o životné prostredie (odvolacími konaniami) a na tomto úseku sa v oblasti starostlivosti o životné prostredie podieľa na tvorbe environmentálnych koncepcií;

e) na úseku pozemkovom

 1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný pozemkovými a lesnými odbormi okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode a odbor reštitúcií pre bývalý vojenský obvod Javorina,
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje pozemkový a lesný odbor obvode a odbor reštitúcií pre bývalý vojenský obvod Javorina,
 4. rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou (§ 21b ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v prepojení na § 5 a § 16 ods. 2),
 5. vypracúva koncepcie pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 6. monitoruje dodržiavanie zmluvných záväzkov zo strany zhotoviteľa a v prípade potreby zabezpečuje zmeny v špecifických podmienkach a odsúhlasuje a podpisuje dodatky k zmluvám o dielo pri registroch obnovenej evidencie pozemkov,
 7. zabezpečuje kontinuitu v spracovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov formou spoločných kontrolných dní a odstraňuje príčiny meškania termínov plnenia oproti dohodnutým zmluvným vzťahom,
 8. kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace so zostavením registrov obnovenej evidencie pozemkov, prijíma a kontroluje opatrenia na ich urýchlené ukončenie a vedie podrobnú databázovú evidenciu v jednotnom programovom vybavení v rámci Slovenskej republiky o stave ukončovania jednotlivých registrov obnovenej evidencie pozemkov, ktorá je aktualizovaná štvrťročne,
 9. rozhoduje o námietkach proti výpisu z rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v konaniach podľa zákonov č. 330/1991 Zb. a č. 64/1997 Z. z.,
 10. koordinuje zadávanie projektov pozemkových úprav pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu,
 11. zabezpečuje kontinuitu v prípravných konaniach a prieskumoch vhodnosti jednotlivých katastrálnych území v rámci kraja pre vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav podľa presne stanovených kritérií,
 12. zabezpečuje odborné podklady pre verejné obstarávanie prác súvisiacich s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení podľa poverenia ministerstva pôdohospodárstva, vypracúva mesačné monitorovacie správy o stave prác spojených s pozemkovými úpravami,
 13. kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy a zasielajú všetky podklady k fakturácii na ministerstvo pôdohospodárstva,
 14. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 15. udeľuje súhlas s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov v územnom obvode kraja,
 16. udeľuje súhlas k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podľa osobitného predpisu v územnom obvode kraja,
 17. udeľuje súhlas k individuálnym návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pre konkrétny stavebný alebo iný zámer,
 18. koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní zákona č. 220/2004 Z. z. v rámci odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej pôdy,
 19. spracúva a predkladá ministerstvu pôdohospodárstva informáciu o úbytkoch a prírastkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu kraja,
 20. vyjadruje sa k pripravovaným investičným zámerom na poľnohospodárskej pôde,
 21. vyjadruje sa k návrhom územného konania ako dotknutý orgán z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy,
 22. vyjadruje sa k návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov na poľnohospodárskej pôde,
 23. vydáva stanoviská k zámerom posudzovaným podľa zákona č. 24/2006 Z. z. z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 24. zabezpečuje odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
 25. koordinuje činnosť s obcami a orgánmi štátnej správy,
 26. sleduje a vyhodnocuje predpísané odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy a predkladá ich ministerstvu pôdohospodárstva,
 27. koordinuje a zjednocuje postupy pozemkových a lesných odborov okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri vydávaní osvedčení o registrácii plôch rýchlorastúcich drevín a vedení zoznamov členov poľnej stráže podľa zákona č. 255/1994 Zb. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,
 28. organizuje porady a školenia pre zamestnancov pozemkových a lesných odborov,
 29. poskytuje metodickú a poradenskú činnosť pozemkovým a lesným odborom,
 30. rozhoduje o protestoch prokurátora,
 31. rozhoduje o námietke predpojatosti,
 32. vydáva stanoviská k žalobám a ku kasačným sťažnostiam pre súd,
 33. vydáva stanoviská a vyjadrenia k podnetom tretích strán (ministerstvá, ombudsman, ...);

f) na úseku lesného hospodárstva poľovníctva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a na úseku kontroly dreva

 1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný pozemkovými a lesnými odbormi okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
 3. vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva a poľovníctva lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a na úseku kontroly dreva podľa osobitných predpisov v rámci svojho územného obvodu,
 4. dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu,
 5. dáva súhlas k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia,
 6. dáva súhlas k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov,
 7. dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov presahujúcich územný obvod okresného úradu,
 8. vyhlasuje ochranné lesy,
 9. vyhlasuje lesy osobitného určenia,
 10. schvaľuje postup rekonštrukcie lesa,
 11. ukladá opatrenia na ochranu lesa, ak presahujú územný obvod okresného úradu,
 12. vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov, ak presahujú územný obvod okresného úradu,
 13. schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok,
 14. určuje lesné celky,
 15. vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti o lesy a s jeho schvaľovaním,
 16. na základe poverenia ministerstva pôdohospodárstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy,
 17. schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy,
 18. oznamuje skončenie platnosti programu starostlivosti o lesy,
 19. odsúhlasuje hospodárske opatrenia na obdobie od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy do schválenia návrhu programu starostlivosti o lesy,
 20. rozhoduje o zmene programu starostlivosti o lesy,
 21. vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára,
 22. vedie register odborných lesných hospodárov,
 23. rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára a o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov,
 24. preskúmava postup orgánu štátnej správy pri zápise do evidencie lesných pozemkov,
 25. vykonáva záznamy o porušení povinnosti odborného lesného hospodára v registri odborných lesných hospodárov,
 26. vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a kontroly dreva,
 27. dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby dreva nad objem predpísaný programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
 28. vykonáva štátny dozor v lesoch a vydáva rozhodnutie v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa § 62,
 29. vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia,
 30. ukladá poriadkovú pokutu za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru v lesoch,
 31. vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva,
 32. vykonáva štátny dozor na úseku lesného reprodukčného materiálu v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 33. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
 34. zriaďuje podľa zákona o poľovníctve poradný zbor a schvaľuje jeho štatút,
 35. určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,
 36. zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach,
 37. kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne,
 38. organizuje vyššiu skúšku z poľovníctva,
 39. vykonáva kontrolu priebehu prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok a skúšku poľovníckeho hospodára a kontrolu skúšky uchádzača o poľovný lístok a skúšky poľovníckeho hospodára,
 40. schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov,
 41. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
 42. určuje čas núdze,
 43. vykonáva štátny dozor v poľovníctve,
 44. v súvislosti s poľovníctvom vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia,
 45. predkladá ministerstvu pôdohospodárstva návrh na kvótu lovu vlka dravého,
 46. vedie evidenciu správnych poplatkov,
 47. rieši upozornenie prokurátora a rozhoduje o proteste prokurátora,
 48. poskytuje súčinnosť útvarom Policajného zboru a orgánom činným v trestnom konaní,
 49. organizuje porady a školenia pre zamestnancov pozemkových a lesných odborov a zabezpečuje účasť štátnych zamestnancov na pracovných poradách organizovaných ministerstvom pôdohospodárstva, alebo inštitúciami zriadenými alebo založenými ministerstvom pôdohospodárstva,
 50. zasiela ministerstvu pôdohospodárstva ročnú evidenciu o výkone štátnej správy za uplynulý kalendárny rok za svoj úsek a za pozemkové a lesné odbory vo svojej územnej pôsobnosti za úsek štátnej správy lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a za úsek kontroly dreva
 51. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, vedie evidenciu a uchovávanie súvisiacej dokumentácie,
 52. vykonáva, napr. ako dotknutý orgán úkony na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a kontroly dreva, napr. podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
 53. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom pôdohospodárstva a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev a lesného reprodukčného materiálu a podľa osobitných predpisov ministerstva pôdohospodárstva,
 54. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných interných aktov riadenia, ktorými ministerstvo pôdohospodárstva riadi a kontroluje štátnu správu na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a kontroly dreva,
 55. pripomienkuje    v rámci           interného pripomienkového konania ministerstva
 56. pôdohospodárstva a medzirezortného pripomienkového konania návrhy zákonov a zásadných materiálov v oblasti úsekov štátnej správy, ktorých gestorom je ministerstvo pôdohospodárstva,
 57. predkladá návrhy na školenia a skúšky v oblasti vzdelávania a zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov;

g) na úseku katastra nehnuteľností

 1. riadi a usmerňuje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní v súčinnosti s úradom geodézie,
 2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje katastrálny odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode;
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje katastrálny odbor,
 4. vedie príslušné registre podľa spravovacieho poriadku,
 5. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
 6. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu okresného úradu v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach týkajúcich sa činnosti katastra,
 7. vybavuje opakované podania podľa § 57 katastrálneho zákona, ktoré vybavil katastrálny odbor a podania, ktoré smerujú proti výsledku vybavenia podaní podľa § 57 katastrálneho zákona katastrálnym odborom,
 8. zabezpečuje poskytovanie údajov požadovaných pre štatistické zisťovania,
 9. predkladá súdom, orgánom činným v trestnom konaní odborné vyjadrenia ku konaniam na katastrálnom odbore a konaniam v druhom stupni,
 10. spracúva podnety a návrhy na vydanie usmernení a interných noriem na úseku katastra nehnuteľností,
 11. pripomienkuje legislatívne normy na úseku katastra nehnuteľností,
 12. rieši nečinnosť v rozhodovacej činnosti prvostupňových orgánov.