Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Výstavba a bytová politika

Klientske centrum Trnava
Výstavba a bytová politika
Kollárova 8,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Ľubomír Antal
telefón: 033/5564329
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Výstavba a bytová politika

a) na úseku stavebného poriadku

aa) Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 1. vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad,
 2. riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi a podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb,
 3. plní úlohy štátneho stavebného dohľadu a kontroluje činnosť štátneho stavebného dohľadu vykonávanú poverenými zamestnancami stavebných úradov,
 4. zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu,
 5. zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí,
 6. určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu,
 7. určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie, ak bola na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a bola zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré boli predmetom konania,
 8. vedie a aktualizuje zoznam sídiel spoločných obecných úradov, pre ktoré spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku,
 9. vykonáva pôsobnosť prvostupňového vyvlastňovacieho orgánu vo veciach vyvlastnenia a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení,
 10. vykonáva pôsobnosť prvostupňového stavebného úradu vo veciach územného konania a vydáva územné rozhodnutie pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest a pre stavby významných investícií podľa osobitných právnych predpisov,

ab) Podľa zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. vykonáva pôsobnosť prvostupňového vyvlastňovacieho orgánu vo veciach vyvlastnenia a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení,

ac) ďalšie súvisiace činnosti

 1. prešetruje sťažnosti fyzických osôb a právnických osôb a vybavuje petície občanov a právnických osôb na úseku územného konania, stavebného poriadku, sankcií a vyvlastnenia smerujúce proti činnosti obce ako stavebného úradu,
 2. plní ďalšie úlohy na úseku štátnej stavebnej správy uložené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“);

b) na úseku územného plánovania

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 1. plní funkciu orgánu územného plánovania,
 2. posudzuje návrh zadania pre územný plán obce a zadania pre územný plán zóny,
 3. vydáva stanovisko pri prerokúvaní návrhu zadania pre územný plán obce a zadania pre územný plán zóny,
 4. vydáva stanovisko pri prerokovaní konceptu územného plánu obce a konceptu územného plánu zóny,
 5. preskúmava návrh územného plánu obce a návrh územného plánu zóny,
 6. vydáva stanovisko pri prerokovaní návrhu územného plánu obce a návrhu územného plánu zóny,
 7. rieši rozpory pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie,
 8. je metodickým orgánom pre činnosť obcí na úseku územného plánovania,
 9. koordinuje činnosť s orgánmi územného plánovania na samosprávnych krajoch,
 10. obstaráva územnoplánovacie podklady a uplatňuje ich v územnoplánovacej praxi,
 11. vyjadruje sa k územnoplánovacím podkladom, ktoré neobstarával, k rôznym strategickým dokumentom a k iným dokumentáciám z hľadiska ich súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a z hľadiska riešenia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 12. určuje rozhodujúce smery štátnej politiky na úseku územného plánovania na úrovni kraja,
 13. podieľa sa na vykonávaní informačných činností pre informačný systém o územnom plánovaní,
 14. zabezpečuje úlohy pri poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúce zo zákona č. 265/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí,
 15. vybavuje petície občanov a právnických osôb na úseku územného plánovania smerujúcich proti činnosti obce ako orgánu územného plánovania,
 16. plní ďalšie úlohy na úseku územného plánovania uložené ministerstvom dopravy;

c) na úseku bytovej politiky

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

 1. zabezpečuje prijímanie, posudzovanie a overovanie žiadostí o poskytnutie štátnej podpory rozvoja bývania vo forme dotácií z ministerstva dopravy a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „podpora“) a žiadostí o poskytnutie štátnej podpory na obstaranie náhradných nájomných bytov,
 2. vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytnutie podpory, a to v oblasti dotácií na obstaranie nájomných bytov, výstavby technickej vybavenosti a obnovu bytového fondu podľa osobitných predpisov a v oblasti podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spracúva výsledok posúdenia žiadosti v posudzovacom protokole,
 3. zostavuje poradie overených žiadostí v súlade s kritériami pre výber žiadosti stanovených ministerstvom dopravy,
 4. zasiela vyhovujúce žiadosti s úhrnnou požadovanou dotáciou do výšky limitu ministerstvu dopravy a vyhovujúce žiadosti o poskytnutie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania a žiadosti, ktoré nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie zasiela späť žiadateľovi,
 5. zabezpečuje výkon kontroly vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých z prostriedkov ministerstva dopravy a prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pred čerpaním finančných prostriedkov na podporených stavbách a zabezpečuje výkon kontroly plnenia zmluvných podmienok pri stavbách, na ktoré bola poskytnutá podpora,
 6. overuje súlad fakturácie so skutočne vykonanými stavebnými prácami a dodávkami na podporovaných stavbách, dokumentuje realizáciu výstavby týchto stavieb a archivuje faktúry a dokumentáciu o realizácii podporených stavieb v písomnej alebo elektronickej forme po dobu piatich rokov od ukončenia stavby,
 7. zabezpečuje spracovanie podkladov k financovaniu podporených stavieb z mimorozpočtových účtov zriadených v Štátnej pokladnici a spracúva podklady pre zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci kalendárny rok; predkladá centru podpory podklady na financovanie z mimorozpočtových účtov na realizáciu prevodu finančných prostriedkov a k zúčtovaniu finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom,
 8. zabezpečuje spracovanie podkladov k čerpaniu úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
 9. zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov pre rozvoj bývania v kraji, regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok pre rozvoj bývania a poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,
 10. spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania, spolupracuje s orgánmi samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania a metodicky usmerňuje orgány samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov pre bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou,
 11. vykonáva ďalšie činnosti uložené nadriadeným orgánom.