Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Bytová politika

Klientske centrum Trnava
Bytová politika
Kollárova 8,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Uváčková Vieroslava
telefón: 033/5564431
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Bytová politika

OZNÁMENIE

od 1. apríla  2024 sa agenda územného plánovania a štátnej stavebnej správy Okresného úradu Trnava presúva na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava so sídlom Piešťanská ulica 8188/3, 917 01 Trnava. 

 

Odbor bytovej politiky

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

 1. zabezpečuje prijímanie, posudzovanie a overovanie žiadostí o poskytnutie štátnej podpory rozvoja bývania vo forme dotácií z ministerstva dopravy a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „podpora“) a žiadostí o poskytnutie štátnej podpory na obstaranie náhradných nájomných bytov,
 2. vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytnutie podpory, a to v oblasti dotácií na obstaranie nájomných bytov, výstavby technickej vybavenosti a obnovu bytového fondu podľa osobitných predpisov a v oblasti podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spracúva výsledok posúdenia žiadosti v posudzovacom protokole,
 3. zostavuje poradie overených žiadostí v súlade s kritériami pre výber žiadosti stanovených ministerstvom dopravy,
 4. zasiela vyhovujúce žiadosti s úhrnnou požadovanou dotáciou do výšky limitu ministerstvu dopravy a vyhovujúce žiadosti o poskytnutie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania a žiadosti, ktoré nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie zasiela späť žiadateľovi,
 5. zabezpečuje výkon kontroly vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých z prostriedkov ministerstva dopravy a prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pred čerpaním finančných prostriedkov na podporených stavbách a zabezpečuje výkon kontroly plnenia zmluvných podmienok pri stavbách, na ktoré bola poskytnutá podpora,
 6. overuje súlad fakturácie so skutočne vykonanými stavebnými prácami a dodávkami na podporovaných stavbách, dokumentuje realizáciu výstavby týchto stavieb a archivuje faktúry a dokumentáciu o realizácii podporených stavieb v písomnej alebo elektronickej forme po dobu piatich rokov od ukončenia stavby,
 7. zabezpečuje spracovanie podkladov k financovaniu podporených stavieb z mimorozpočtových účtov zriadených v Štátnej pokladnici a spracúva podklady pre zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci kalendárny rok; predkladá centru podpory podklady na financovanie z mimorozpočtových účtov na realizáciu prevodu finančných prostriedkov a k zúčtovaniu finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom,
 8. zabezpečuje spracovanie podkladov k čerpaniu úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
 9. zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov pre rozvoj bývania v kraji, regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok pre rozvoj bývania a poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,
 10. spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania, spolupracuje s orgánmi samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania a metodicky usmerňuje orgány samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov pre bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou,
 11. vykonáva ďalšie činnosti uložené nadriadeným orgánom.