Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žarnovica

Klientske centrum Žarnovica
Bystrická 53,
966 81 Žarnovica,
supervízor-informátor tel.: 096164 5750

Prednosta
Kamil Danko
telefón: 096164 5740, mobil 0917 230 936
e-mail: TA.13G4@QJ.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

OZNAMY: 

  

 


 

KLIENTSKE CENTRUM ŽARNOVICA,

Ul. Bystrická 53 , 966 81 Žarnovica

supervízor - informátor, pracovisko č.11

tel.: 096164 5750

Phone Ringing Gif | Free download on ClipArtMag

oddelenie evidencie vozidiel, pracovisko č.1,2

tel.: 096164 5762-3

oddelenie dokladov, pracovisko č.3,4

tel.: 096164 5764-6

odbor živnostenského podnikania, + zberné miesto odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pracovisko č.5

tel.: 096164 5751-2

odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č.6,7,8

tel.: 096164 5753-6

odbor pozemkový a lesný, pracovisko č.9

tel.: 096164 5758

odbor katastrálny, pracovisko č.10,12,13,14,15,16

tel.: 045/281 9911-4,

tel.: 045/281 9916-7

 

 

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra 

Pracovisko č. 1, 2 OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • Výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla),
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie

    Obhliadky vozidiel sú o 8.00hod., 10.00 hod. a 12.30 hod. (v stredu aj o 15.00 hod.).

    Pri internetovom objednávaní - je potrebné čas vyvolaného čísla prispôsobiť času obhliadok.   

Pracovisko č. 3, 4 - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície:

 • Evidencia dokladov - príjem
 • Evidencia dokladov - výdaj

Pracovisko č. 5 odbor živnostenského podnikania:

 • Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • Vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • Výpis z obchodného registra
 • Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pracovisko č. 6, 7, 8- odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v krajine
 • Štátna správa v odpadovom hospodárstve - Udeľovanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie, zber, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prepravu nebezpečných odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel, autorizácia, povolenie na dovoz, vývoz a tranzit odpadov
 • Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných stavieb ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
 • Štátna správa ochrany pred povodňami
 • Štátna správa posudzovania vplyv na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činnosti a strategických dokumentov
 • Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
 • Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd
 • Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov

Pracovisko č. 9 - pozemkový a lesný odbor:

 • Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách
 • Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy
 • Rozhoduje v konaniach o lesoch

Pracovisko č. 10 -všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

 • Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty elektronické podania, vyznačovanie plomby o zmene
  vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stavbe katastrálnych podaní FO
  a PO.

Pracovisko č. 11 - supervízor:

 • Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • elektronický kontraktačný systém

Pracovisko č. 12 - katastrálny odbor

 • Zápis práv k nehnuteľnostiam, vyznačenie poznámky v K.N, aktualizácia súboru popisných
  informácií katastra posudzovanie spôsobilosti verejných a iných listín na zápis do KN.

Pracovisko č. 13 - katastrálny odbor

 • Rozhodovanie o návrhu na vklad, zastupovanie na súdoch v súdnom konaní, rozhodovanie o proteste prokurátora a upozornení prokurátora, vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, vybavuje sťažnosti a petície za odbor, vyhodnocuje protikorupčné opatrenia

Pracovisko č. 14 - katastrálny odbor

 • Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby

Pracovisko č. 15 - katastrálny odbor

 • Poskytovanie informácií z katastra - geodeti, úradné overovanie geometrických plánov

Pracovisko č. 16 - katastrálny odbor

 • Rozhodovanie o návrhu na vklad, vykonávanie vnútornej kontroly ,rozhoduje o vrátení správnych
  poplatkov ,kontroluje činnosť pri zápise práv k nehnuteľnostiam a ich poradie.

 

 Kontakty:

číslo pracoviska odbor meno priezvisko titul adresa elektronickej pošty  mobil tel.číslo z VTS
  Dopravný inšpektorát            
1. - 2.   Iveta Libayová Mgr. TA.13G4@S1FES2GR.SKY1G@    0961645763
1. - 2.   Anton Barborík    TA.13G4@TGLF2LS2.3FK3S@    0961645762
3. - 4.   Martina Liptáková Bc.  TA.13G4@vS1FTSKDGR.S3GKLS4@   0961645764
3. - 4.   Dominika Štefanková Bc.      0961645765
3. - 4.   Iveta Trusková   TA.13G4@S1FTAHLK.SKY1G@   0961645766
               
  odbor živnostenský            
5.   Erika Nemečeková Bc. TA.13G4@S1FTYQY4Y3.STGLY@   0961645752
              0961645751
               
  odbor starostlivosti o ŽP            
6. ŠS v odpadovom hospodárstve Ivana Borgulová Mgr. TA.13G4@S1FRHILF2.S3S1G@ 0905 272 449 0961645756
6. ŠS posudovania vplyvov na ŽP, ochrana ovzdušia, závaž. priem. Havárie, poverená zast. ved.odboru Marcela Hromádková RNDr. TA.13G4@S1FTPS4FLU.SRYQLS4@   0961645755
7. ŠS ochrany prírody a krajiny a ŠS rabárstva Timea Bartošová  Ing.  TA.13G4@S1FAFKLS2.SY4GK@   0961645757
8. štátna vodná správa, ŠS verej.vodovodov a verej. kanalizácií Jana Maďarová RNDr. TA.13G4@S1FLSPS4.S3SZ@   0961645754
               
  odbor pozemkový            
9.   Katarina Varsová Ing. TA.13G4@S1FALS1.S3GLSKST@   096164 5758
               
  odbor katastrálny            
10.    Veronika Gazdová Ing. TA.13G4@S1FPJSI.STG3FLY1@      0452819914
10.   Beáta Tužinská   TA.EAYPFYITA@STA3GJHK.SKSY2@   0452819914
               
  odbor organizačný            
11. supervízor Ján Hudec   TA.13G4@QYPHU.3SZ@   0961 64 5750
               
  odbor katastrálny            
12.   Marína Šušoliaková Mgr.  TA.13G4@S1FTSGRFAHA.S3GLS4@   0452819917
12.   Martina Zimanová Ing. TA.13G4@S1F3S4GJ.S3GKLS4@   0452819917
12.    Alžbeta  Majsniarová JUDr. TA.13G4@S1FLSG3AZS4.SKY2JRS@   0456819917 
               
  odbor katastrálny            
13.   Juraj Zliechovec Mgr. TA.EAYPFYITA@QY1FUQYGRJ.ZSLHZ@ 0905 272 433 0452819910
               
  odbor katastrálny            
14.   Iveta Pallerová Ing. TA.EAYPFYITA@S1FLYRRSD.SKY1G@   0452819911
14.   Monika Žňavová Ing. TA.EAYPFYITA@S1F1S3J.STG3F4@   0452819916
14.               0452819912
  odbor katastrálny            
15.   Stanislav Walder   TA.EAYPFYITA@LYPRSX.1SRAG3SKA@   0452819913
                0961645759
  odbor katastrálny            
16.   Jana Lichtnerová Ing. TA.EAYPFYITA@S1FLY3KUQGR.S3SZ@   0452819912
            

Štátnu správu pre okres Žarnovica vykonáva Okresný úrad Žiar nad Hronom priamo v Klientskom centre Žarnovica, Ulica Bystrická 53, 966 81 Žarnovica týmito odbormi:

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@; TA.4FTYRYK@ATY@
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

 


 

zverejnené dňa 12.10.2021: Metodické usmernenie: Administratívno-technické podmienky nazerania do spisov a vyhotovovanie výpisov, odpisov a kópií z nich  (PDF, 299 kB)

pre účastníkov konania a ich zástupcov, prípadne iné  oprávnené osoby (PDF, 299 kB)

zverejnené dňa 12.1.2023: kontakty na  OÚ Žarnovica (XLS, 2 MB)

zverejnené dňa 26.5.2023: kontakty na obce okresu Žarnovica (XLS, 178 kB)