Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Žarnovica
Bystrická 53,
966 81 Žarnovica,
supervízor-informátor tel.: 096164 5750

Prednosta
Mgr. Drahomír Vaculčiak
telefón: 0961645740, 0918 848918
fax: 0961604050
e-mail: prednosta.zc@minv.sk, drahomir.vaculciak@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky Klientské centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!!

O úrade

zverejnené dňa 4.1.2021: Aktuálný režim na pracoviskách (DOCX, 47 kB)

U P O Z O R N E N I E

zmena stránkových hodín

na Okresnom úrade Žarnovica

a Klientskom centre

s účinnosťou od 21.12.2020

na základe usmernenia GR SVS MV SR  č. VI/12 zo dňa 18.12.2020

sa upravujú stránkové hodiny v pracovných dňoch

od 08:00 hod. do 12:00 hod.

 Prosíme Vás mimo stránkových hodín využívať prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

 

zverejnené dňa 18.12.2020: Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady č. VI/12z 18. decembra 2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 21. decembra 2020.

zverejnené dňa 2.11.2020: Na základe tlačovej správy  http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=okrem-oddeleni-cudzineckej-policie-su-vsetky-kontaktne-pracoviska-mv-sr-k-dispozicii-verejnosti sú všetky Klientské centrá a Okresné úrady su od 2.11.2020 otvorené !!! 

zverejnené dňa 2.11.2020: v súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola dnes publikovaná: VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Uvedenú vyhlášku nájdete v nasledovnom linku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf (PDF, 445 kB)

 

zverejnené dňa 26.10.2020: Zákaz vychádzania sa vzťahuje aj na nedohodnuté návštevy pracovísk MV SR Ministerstvo vnútra upozorňuje verejnosť, že návštevy klientskych centier a oddelení dokladov nepatria do výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré upravuje uznesenie vlády č. 678/2020 prijaté  22. októbra, a to ani v prípade, že je občan držiteľom negatívneho testu na ochorenie Covid-19. Mnohí občania počas zákazu vychádzania nerešpektujú vládne obmedzenia a prichádzajú pred  klientske centrá s cieľom požiadať o vybavenie občianskeho preukazu, cestovného dokladu, atď. Pracoviská MV SR v núdzovom režime a počas zákazu vychádzania akceptujú predovšetkým podania realizované elektronickou formou. Osobné návštevy sú možné len  pri elektronicky dohodnutých termínoch, pri podávaní žiadosti o doklady v nevyhnutnom prípade, alebo pri preberaní vyhotoveného dokladu. Podateľne úradov sú k dispozícii. Vstup do klientskeho centra či na oddelenie dokladov povolí supervízor len po overení oprávnenosti vstupu. Zdôrazňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/,  ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19. Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy. Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

 

UPOZORNENIE:  

Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu.  

zverejnené dňa 02.10.2020:V nadväznosti na vyhlásenie N Ú D Z O V É H O  S T A V U  a  U S M E R N E N I E  GR VS MV SR pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov  oznamujeme, že Okresný úrad Žarnovica bude od 5. 10. 2020 vykonávať agendu v Klientskom centre okresného úradu Žarnovica v plnom rozsahu v úradných hodinách. Zároveň žiadame dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch len s prekrytými   hornými  dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka), pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky, dodržiavať odstup minimálne 2 metre. Odporúčame využívať prednostne elektronickú, telefonickú a písomnú formu komunikácie.


KLIENTSKE CENTRUM ŽARNOVICA,

Ul. Bystrická 53 , 966 81 Žarnovica

supervízor - informátor, pracovisko č.11

tel.: 096164 5750

Phone Ringing Gif | Free download on ClipArtMag

oddelenie evidencie vozidiel, pracovisko č.1,2

tel.: 096164 5762-3

oddelenie dokladov, pracovisko č.3,4

tel.: 096164 5764-6

odbor živnostenského podnikania, + zberné miesto odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pracovisko č.5

tel.: 096164 5751-2

odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č.6,7,8

tel.: 096164 5753-6

odbor pozemkový a lesný, pracovisko č.9

tel.: 096164 5708

odbor katastrálny, pracovisko č.10,12,13,14,15,16

tel.: 045/281 9911-4,

tel.: 045/281 9916-7

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra 

Pracovisko č. 1, 2 OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 • Prihlásenie vozidla
 • Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií
 • Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
 • Ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
 • Výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla),
 • Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Trvalé vyradenie vozidla z evidencie

    * Obhliadky vozidiel sú o 8.00hod., 10.00 hod. a 12.30 hod. (v stredu aj o 15.00 hod.).

    * Pri internetovom objednávaní - je potrebné čas vyvolaného čísla prispôsobiť času obhliadok.   

Pracovisko č. 3, 4 - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície:

 • Evidencia dokladov - príjem
 • Evidencia dokladov - výdaj

Pracovisko č. 5 odbor živnostenského podnikania:

 • Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • Podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • Vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • Výpis z obchodného registra
 • Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pracovisko č. 6, 7, 8- odbor starostlivosti o životné prostredie:

•      Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v krajine

Štátna správa v odpadovom hospodárstve - Udeľovanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie, zber, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prepravu nebezpečných odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel, autorizácia, povolenie na dovoz, vývoz a tranzit odpadov Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných stavieb ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie Štátna správa ochrany pred povodňami

 

Štátna správa posudzovania vplyv na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činnosti a strategických dokumentov

 • Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
 • Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd

Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov

Pracovisko č. 9 - pozemkový a lesný odbor:

 • Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách
 • Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy
 • Rozhoduje v konaniach o lesoch

Pracovisko č. 10 -všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

•       Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty elektronické podania, vyznačovanie plomby o zmene
vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stavbe katastrálnych podaní FO
a PO.

Pracovisko č. 11 - supervízor:

 • Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • elektronický kontraktačný systém

Pracovisko č. 12 - katastrálny odbor

•       Zápis práv k nehnuteľnostiam, vyznačenie poznámky v K.N, aktualizácia súboru popisných
informácií katastra posudzovanie spôsobilosti verejných a iných listín na zápis do KN.

Pracovisko č. 13 - katastrálny odbor

 • Rozhodovanie o návrhu na vklad, zastupovanie na súdoch v súdnom konaní, rozhodovanie o proteste prokurátora a upozornení prokurátora, vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, vybavuje sťažnosti a petície za odbor, vyhodnocuje protikorupčné opatrenia

Pracovisko č. 14 - katastrálny odbor

 • Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby

Pracovisko č. 15 - katastrálny odbor

 • Poskytovanie informácií z katastra - geodeti, úradné overovanie geometrických plánov

Pracovisko č. 16 - katastrálny odbor

 • Rozhodovanie o návrhu na vklad, vykonávanie vnútornej kontroly ,rozhoduje o vrátení správnych
  poplatkov ,kontroluje činnosť pri zápise práv k nehnuteľnostiam a ich poradie.

 

 Kontakty:

číslo pracoviska odbor meno priezvisko titul adresa elektronickej pošty  mobil tel.číslo z VTS
  Dopravný inšpektorát            
1. - 2.   Iveta Libayová Mgr. iveta.libayova@minv.sk    0961645762
1. - 2.   Miloš Laco Bc. milos.laco@minv.sk   0961645763
3. - 4.   Judita Siekelová   judita.siekelova@minv.sk   0961645764
3. - 4.   Dagmar Jankechová   dagmar.jankechova@minv.sk   0961645765
3. - 4.   Iveta Trusková   iveta.truskova@minv.sk   0961645766
               
  odbor živnostenský            
5.   Erika Nemečeková Bc. erika.nemecekova@minv.sk   0961645752
5.   Zita Salajová Ing. zita.salajova@minv.sk   0961645751
               
  odbor starostlivosti o ŽP            
6. ŠS v odpadovom hospodárstve Ivana Borgulová Mgr. ivana.borgulova@minv.sk 0905 272 449 0961645756
6. ŠS posudovania vplyvov na ŽP, ochrana ovzdušia, závaž. priem. Havárie, poverená zast. ved.odboru Marcela Hromádková RNDr. marcela.hromadkova@minv.sk   0961645755
7. ŠS ochrany prírody a krajiny a ŠS rabárstva Zuzana Polcová Ing. zuzana.polcova@minv.sk   0961645753
8. štátna vodná správa, ŠS verej.vodovodov a verej. kanalizácií Jana Maďarová RNDr. jana.madarova@minv.sk   0961645754
               
  odbor pozemkový            
9.   Martina Zimanová Ing. martina.zimanova@minv.sk   096164 5758
               
  odbor katastrálny            
10.    Viera Bernátová Ing. viera.bernatova@minv.sk   0452819914
10.   Beáta Tužinská   beata.tuzinska@skgeodesy.sk   0452819914
               
  odbor organizačný            
11. supervízor Ján Hudec   jan.hudec@minv.sk   961 645 750
               
  odbor katastrálny            
12.   Magdaléna Dobšovičová   magdalena.dobsovicova@skgeodesy.sk   0452819917
12.   Ľubica Hanzlíková Ing. lubica.hanzlikova@skgeodesy.sk   0452819917
12.   Alexandra Molnáriová   alexandra.molnariova@skgeodesy.sk   0452819917
               
  odbor katastrálny            
13.   Marcela Chovanová JUDr. marcela.chovanova@skgeodesy.sk 0905 272 433 0452819910
               
  odbor katastrálny            
14.   Iveta Pallerová Ing. iveta.pallerova@skgeodesy.sk   0452819911
14.   Monika Žňavová Ing. monika.znavova@skgeodesy.sk   0452819916
    Ján  Mišík Ing. jan.misik@skgeodesy.sk   0452819912
  odbor katastrálny            
15.   Stanislav Walder   stanislav.walder@skgeodesy.sk   0452819913
               
  odbor katastrálny            
16.   Janka Lichtnerová Ing. janka.lichtnerova@skgeodesy.sk   0452819912
           

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: podpora@eks.sk; eks@telekom.sk
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

 


zverejnené dňa 29.9.2020: telefónny zoznam OÚ Žarnovica (XLS, 2 MB) aktualizované k 4.11.2020

zverejnené dňa 29.9.2020: kontakty na obce okresu Žarnovica (XLS, 49 kB) aktualizované k 31.12.2019

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)