Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2020, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Prešov
Pozemky a lesy
Masarykova 10,
080 01 Prešov

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Mária Fecková
telefón: 051/7485943
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy

Klientske centrum pracovisko č. 20 pozemkový a lesný odbor

  • poradenská a informačná činnosť v oblasti pôdy, pozemkov a lesného hospodárstva
  • reštitúcie (podateľňa)

Podrobné informácie o činnosti odboru nájdete v smernici (PDF, 279 kB), ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
10. 9. 2020 | Žiadosť o zápis do evidencie obhospodarovateľov lesa a ohlásenie OLH (148,1 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o vystavenie listu o pôvode reprodukčného materiálu (123,4 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov (139,0 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev (126,1 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o pridelenie registračného čísla ciachy na označovanie drevnej hmoty a registráciu ciachy (70,6 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o odstránenie nesúladu druhu pozemku podľa údajov KN a skutočného stavu (137,7 kB) pdf
10. 9. 2020 | Záznam o love (61,9 kB) xlsx
10. 9. 2020 | Splnomocnenie spoluvlastníkov lesných pozemkov (150,8 kB) pdf
10. 9. 2020 | Oznámenie o výkone odborného lesného hospodára (137,6 kB) pdf
10. 9. 2020 | Oznámenie o odbere lesného reprodukčného materiálu (126,2 kB) pdf
10. 9. 2020 | Oznam pre obhospodarovateľov lesa, zverej. 10. 1. 2020 (211,6 kB) pdf
10. 9. 2020 | Návrh na ustanovenie za člena lesnej stráže (74,6 kB) pdf
10. 9. 2020 | Informácia o novele zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. z 30.11.2018, zverej. 5.12.2018 (163,8 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 19 zákona č. 220/2004 Z. z. (na vyplnenie v počítači) (33,3 kB) rtf
10. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 19 zákona č. 220/2004 Z. z. (na tlač) (174,4 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. (na vyplnenie v počítači) (33,8 kB) rtf
10. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. (na tlač) (216,0 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. (na vyplnenie v počítači) (32,3 kB) rtf
10. 9. 2020 | Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. (na tlač) (216,5 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. (na vyplnenie v počítači) (34,3 kB) rtf
10. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. (na tlač) (217,2 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospod. pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. (na vyplnenie v počítači) (31,7 kB) rtf
10. 9. 2020 | Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospod. pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. (na tlač) (216,2 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy (na vyplnenie v počítači) (61,2 kB) rtf
10. 9. 2020 | Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy (na tlač) (215,6 kB) pdf
10. 9. 2020 | Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru pre výstavbu (na vyplnenie v počítači) (32,3 kB) rtf
10. 9. 2020 | Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru pre výstavbu (na tlač) (171,7 kB) pdf
10. 9. 2020 | Zverejnenie v zmysle § 24e ods. 2 zák. č. 504/2003 Z. z. konaní začatých na základe podaných návrhov podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o vydanie rozhod. o vzniku podnájom. vzťahu k doteraj. náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa, zverej. 8. 8. 2019 (93,2 kB) pdf
10. 9. 2020 | Vzor žiadosti-Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č.504/2003 Z.z.-možno podať do 28.02.2018 na OÚ Prešov, Pozemkový a lesný odb. Masarykova 10 (316,1 kB) pdf
10. 9. 2020 | Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v k.ú. Okružná podľa rozdeľ. plánu schvál. rozh. č. OU-PO-PLO-2018/001812-35/NM z 3.07.2018 OU-PO-PLO-2018/001812-43/NM zo 16.10.2018, zverej. 17.10.2018 (719,9 kB) pdf
10. 9. 2020 | Návrh na zápis zmeny údajov do registra pozemkových spoločenstiev (213,2 kB) pdf
10. 9. 2020 | Návrh na zápis spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (192,8 kB) pdf
10. 9. 2020 | Informácia o rozšírení výnimiek z platenia daňovej licencie (227,8 kB) pdf