Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 16,
058 44 Poprad

Prednosta
Dr. Jozef Bednár
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Vážení občania

 

                                                      Aktuálny režim pracovísk MV SR

 

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov od stredy 3. marca 2021prechádzajú na sprísnený režim. Zámerom je čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch pracovísk.

Klientske centrum Okresného úradu Poprad bude klientom k dispozícii počas pracovných dní 

v čase od 08.00 - 12.00 hod.

 Občania môžu podať svoje žiadosti 

len prostredníctvom podateľne.

Osobne konzultovať svoje požiadavky môžu len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

Vstup občanov na pracoviská koordinuje poverený zamestnanec a supervízor. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.  

 

 

RÚVZ VYZÝVA VEREJNOSŤ 

 

Epidemiologická situácia v pandémii ochorenia COVID-19 sa vyvíja nepriaznivo, všetky okresy na Slovensku zaznamenávajú stúpajúci nárast počtu prípadov tohto ochorenia, sú výrazné obmedzenia funkčnosti maloobchodných prevádzok, zariadení cestovného ruchu a prevádzok poskytujúcich služby, vrátane obmedzenia prevádzok školských zariadení.

 

Aj RÚVZ so sídlom v Poprade vo svojom územnom obvode eviduje výrazný nárast počtu osôb, ktorým laboratórnymi testami RT-PCR a antigénovými testami bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2.

Nemocnice a zdravotnícki pracovníci zažívajú najväčší nápor za celé trvanie pandémie, mnohé nemocnice už v týchto chvíľach smerujú ku kolapsu.

 

Preto dôrazne žiadame širokú verejnosť, aby čo najviac obmedzila svoju mobilitu mimo svojho bydliska, rešpektovala obmedzenia slobody pohybu v zmysle uznesenia vlády a opatrenia orgánov verejného zdravotníctva, pri nevyhnutnom pobyte vo vonkajších priestoroch dodržiavala opatrenia (prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupov),  vyhýbala sa miestam, kde sa združuje vyšší počet ľudí a ľudí bez rúšok. Zároveň apelujeme na občanov, aby osoby s pozitívnym ochorením Covid-19 a osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívnou osobou na ochorenie Covid-19 dôsledne dodržiavali izoláciu v domácom prostredí.

 

Iba osobnou zodpovednosťou každého z nás a dodržiavaním preventívnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v záujme ochrany verejného zdravia prispejeme k zlepšeniu epidemiologickej situácii vo výskyte ochorenia COVID-19 na Slovensku.

 

RÚVZ Poprad

 

 

Okresný úrad Poprad - podateľňa
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad, prízemie, č. dv. 16

 

Telefón 052/7160217; 052/2902035
 
 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

budova Okresného úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. č. 16 - prízemie:

 

1. Supervízor a informátor (pracovisko č. 1):

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, prevzatie podania, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,
 • elektronický kontraktačný systém.
 
2.  Podateľňa (pracovisko č. 16):
 • všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu.

 

 3. Odbor všeobecnej vnútornej správy (pracoviská č. 2, 22, 23):

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky – podanie,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska – podanie,
 • apostille, superlegalizácia,
 • priestupky (pojednávacie miestnosti č. 22 a 23).

 

4. Odbor živnostenského podnikania  (pracoviská č. 3, 4, 5):

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú, charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov, uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • príjem údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • príjem údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva,
 • vydáva výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register,
 • vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby.

 

5. pozemkový a lesný odbor (pracovisko č. 6):

 • podateľňa pre pozemkový a lesný odbor,
 • poradenská a informačná činnosť v oblasti pôdy, pozemkov a lesného hospodárstva,
 • reštitúcie. 

 

6. odbor starostlivosti o životné prostredie (pracovisko č. 9):

 • podateľňa pre odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku vodného hospodárstva, štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

7. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (pracoviská č.  11, 12, 13, 14):

 

Cestná doprava - konania týkajúce sa ciest II. III. triedy v okresoch Poprad a Levoča, mýto a diaľničná známka      

Pozemné komunikácie - konania týkajúce sa dovozov, prestavby, zápisov a pokút – TK a EK

Príjem žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom. 

 

8. Katastrálny odbor (pracoviská č. 17, 18, 19, 20, 21) :

 • podateľňa katastrálneho odboru  – pracovisko č. 17,
 • poskytovanie podkladov a podaní pre geodetické činnosti,
 • prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva. 

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Poprad

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)