Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Stará Ľubovňa
Nám. gen. Štefánika 1,
064 01 Stará Ľubovňa

Prednosta
Mgr. Richard Malý
telefón: +421 52 43 216 23
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM

V rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 sa prijímajú opatrenia:


Zrušujú sa stránkové hodiny
okresných úradov a ich klientskych centier.


Využívajte výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (prostredníctvom Slovenskej pošty). Klienti nevstupujte do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra. Dodržiavajte opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Pre preberanie vyhotovených dokladov občanmi, ktoré boli požadované v zrýchlenej lehote nás kontaktujte na tel. č. 052/4323931 .

Toto usmernenie platí od 27.10.2020 do odvolania.


Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo vzťahu k okresnému úradu uprednostňovali:
 • telefonickú
 • elektronickú
 • písomnú komunikáciu.

Kontakty na zamestnancov sú dostupné na našej webovej stránke.
Pre podania na katastrálny odbor využite elektronickú komunikáciu na https://kataster.skgeodesy.sk/ alebo www.slovensko.sk .

Ďakujeme za pochopenie – Spolu to zvládneme

Centrálna úradná elektronická tabuľa - úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Stará Ľubovňa.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

budova Okresného úradu Stará Ľubovňa, Nám. Gen Štefánika č. 1 - prízemie:

1. Supervízor a informátor:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, prevzatie podania, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov
 • elektronický kontraktačný systém.

 2. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Stará Ľubovňa., oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície (príjem a výdaj žiadostí – pracoviská č. 8, 9, 10, 11 a  zbrane a strelivo – pracovisko č. 4):

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu
 • kvalifikovaný elektronický podpis – vyhotovenie, výmena
 • výpis karty vodiča
 • poskytovanie informácií z príslušných evidencií
 • zbrane a strelivo.

3. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (pracoviská č.  15, 16):
príjem žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...)
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii)
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

 4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Stará Ľubovňa, Okresný dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Starej Ľubovni (pracoviská č. 5, 6, 7):

 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zápis zmeny vlastníka vozidla
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • prideľovanie voliteľného čísla
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • evidencia spájacieho zariadenia
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla.

 5. Odbor všeobecnej vnútornej správy (pracovisko č. 3):

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky.

 6. Odbor živnostenského podnikania; jednotné kontaktné miesto  (pracoviská č. 17, 18):

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.

7. odbor starostlivosti o životné prostredie (pracovisko č. 20)

podanie informácií na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín  
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov.

8. pozemkový a lesný odbor (pracovisko č. 13):

 • podateľňa pre pozemkový a lesný odbor.

budova Okresného úradu Stará Ľubovňa, Nám. Gen. Štefánika č. 6 – 1. poschodie:

1. Katastrálny odbor - podateľňa :

 • podateľňa
 • prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra
 • výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva.