Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Stará Ľubovňa

Klientske centrum Stará Ľubovňa
Nám. gen. Štefánika 1,
064 01 Stará Ľubovňa

Prednosta
Mgr. Katarína Tomková
telefón: spojovateľka: +421 52 43 145 01,
sekretariát prednostu: +421 52 43 145 02
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Pomoc obetiam trestných činov


Dňa 08.06.2021 bolo v klientskom centre Okresného úradu Poprad otvorené detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Prešov (PDF, 896 kB), ktoré je spádovo pripravené poskytovať bezplatné služby podľa zákona o obetiach trestných činov aj pre obyvateľov okresu Stará Ľubovňa, a to každý utorok v čase od 8:30 hod. do 15:00 hod..
Podľa uvedeného zákona každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak, alebo ak nejde o zjavné zneužitie postavenia obete podľa tohto zákona, a to bez ohľadu na to, či bol páchateľ trestného činu zistený, trestne stíhaný alebo odsúdený.
Každej obeti patria určité práva, a to najmä právo na informácie v zrozumiteľnej forme, právo na poskytnutie odbornej pomoci (sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora), právo, aby sa s obeťou resp. s príbuzným obete zaobchádzalo s úctou, rešpektom a citlivo, právo na odškodnenie a podobne.
Služby Informačnej kancelárie sú zastrešované pracovníkmi odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci s ostatnými subjektami poskytujúcimi pomoc obetiam, pričom je vždy zachovaná diskrétnosť, to znamená, že služby sú poskytované po dohode s obeťou resp. s príbuzným obete buď priamo v klientskom centre alebo na inom vhodnom mieste po telefonickom dohovore so zamestnancom informačnej kancelárie.

ÚRADNÉ OZNAMY
 
Informačná Poradenská Linka MIRRI SR - Aktuálne informácie o výzvach
 
Dohodnutie termínu na klientskom centre (Evidencia vozidiel, Oddelenie dokladov, Kataster) nájdete na
 

Kontakty na zamestnancov sú dostupné na našej webovej stránke.
Pre podania na katastrálny odbor využite elektronickú komunikáciu na https://kataster.skgeodesy.sk/ alebo www.slovensko.sk .


Informácie Vám poskytne supervízor resp. informátor. ( +421 52 43 145 01 )


Centrálna úradná elektronická tabuľa - úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Stará Ľubovňa.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

budova Okresného úradu Stará Ľubovňa, Nám. Gen Štefánika č. 1 - prízemie:

1. Supervízor a informátor:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, prevzatie podania, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov
 • elektronický kontraktačný systém.

 2. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Stará Ľubovňa., oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície (príjem a výdaj žiadostí – pracoviská č. 8, 9, 10, 11 a  zbrane a strelivo – pracovisko č. 4):

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu
 • kvalifikovaný elektronický podpis – vyhotovenie, výmena
 • výpis karty vodiča
 • poskytovanie informácií z príslušných evidencií
 • zbrane a strelivo.

3. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (pracoviská č.  15, 16):
príjem žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...)
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii)
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

 4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Stará Ľubovňa, Okresný dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Starej Ľubovni (pracoviská č. 5, 6, 7):

 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zápis zmeny vlastníka vozidla
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • prideľovanie voliteľného čísla
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • evidencia spájacieho zariadenia
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla.

 5. Odbor všeobecnej vnútornej správy (pracovisko č. 3):

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky.

 6. Odbor živnostenského podnikania; jednotné kontaktné miesto  (pracoviská č. 17, 18):

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.

7. odbor starostlivosti o životné prostredie (pracovisko č. 20)

podanie informácií na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín  
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov.

8. pozemkový a lesný odbor (pracovisko č. 13):

 • podateľňa pre pozemkový a lesný odbor.

budova Okresného úradu Stará Ľubovňa, Nám. Gen. Štefánika č. 6 – 1. poschodie:

1. Katastrálny odbor - podateľňa :

 • podateľňa
 • prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra
 • výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva.