Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. marec 2021, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Stará Ľubovňa
Nám. gen. Štefánika 1,
064 01 Stará Ľubovňa

Prednosta
Mgr. Richard Malý
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM

Na základe vyhlásenia núdzového stavu a uznesenia vlády č. 47/2021 zo dňa 08.02.2021 sa vydávajú nasledovné opatrenia:
Vstup občana do priestorov klientskeho centra OÚ sa umožní ak:
 1. sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu vykonaného nie starším ako 7 dní alebo
 2. sa preukáže dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace alebo
 3. táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou a preukáže sa dokladom, že od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

Rozsah stránkových hodín:

od 08:00 do 12:00 na klientskom centre okresného úradu;
od 08:00 do 14:00 na evidencii vozidiel, oddelení dokladov a evidencii zbraní a zbrojných preukazov


Evidencia zbraní a streliva:
ŠTVRTOK – NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Evidencia vozidiel
 • bude vykonávať všetky druhy evidenčných úkonov
 • bude vybavovať len občanov, ktorí boli objednaní on-line
Oddelenie dokladov
 • nebude zabezpečovať štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP, nakoľko je možné využiť elek. službu
Evidencia zbraní a zbrojných preukazov
 • bude vykonávať všetky druhy evidenčných úkonov

Na okresnom úrade sa budú realizovať ústne pojednávania na odboroch za dodržania platných opatrení vydaných ÚVZ SR.


Žiadame o využitie výlučne:
 • telefonickej
 • elektronickej
 • písomnej komunikácie.

Kontakty na zamestnancov sú dostupné na našej webovej stránke.
Pre podania na katastrálny odbor využite elektronickú komunikáciu na https://kataster.skgeodesy.sk/ alebo www.slovensko.sk .


Informácie Vám poskytne supervízor resp. informátor. ( +421 52 43 239 31 )

Toto usmernenie platí od 8.2.2021 do 19.3.2021

Centrálna úradná elektronická tabuľa - úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Stará Ľubovňa.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

budova Okresného úradu Stará Ľubovňa, Nám. Gen Štefánika č. 1 - prízemie:

1. Supervízor a informátor:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, prevzatie podania, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov
 • elektronický kontraktačný systém.

 2. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Stará Ľubovňa., oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície (príjem a výdaj žiadostí – pracoviská č. 8, 9, 10, 11 a  zbrane a strelivo – pracovisko č. 4):

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu
 • kvalifikovaný elektronický podpis – vyhotovenie, výmena
 • výpis karty vodiča
 • poskytovanie informácií z príslušných evidencií
 • zbrane a strelivo.

3. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (pracoviská č.  15, 16):
príjem žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...)
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii)
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

 4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Stará Ľubovňa, Okresný dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Starej Ľubovni (pracoviská č. 5, 6, 7):

 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zápis zmeny vlastníka vozidla
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • prideľovanie voliteľného čísla
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • evidencia spájacieho zariadenia
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla.

 5. Odbor všeobecnej vnútornej správy (pracovisko č. 3):

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky.

 6. Odbor živnostenského podnikania; jednotné kontaktné miesto  (pracoviská č. 17, 18):

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.

7. odbor starostlivosti o životné prostredie (pracovisko č. 20)

podanie informácií na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín  
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov.

8. pozemkový a lesný odbor (pracovisko č. 13):

 • podateľňa pre pozemkový a lesný odbor.

budova Okresného úradu Stará Ľubovňa, Nám. Gen. Štefánika č. 6 – 1. poschodie:

1. Katastrálny odbor - podateľňa :

 • podateľňa
 • prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra
 • výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva.

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)