Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. máj 2021, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Stará Ľubovňa
Nám. gen. Štefánika 1,
064 01 Stará Ľubovňa

Prednosta
Mgr. Richard Malý
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM:

Každoročne si prostredníctvom štátneho sviatku Deň víťazstva nad fašizmom pripomíname 8. mája skončenie druhej svetovej vojny. Je to v prvom rade deň, kedy vzdávame úctu našim žijúcim aj nežijúcim predkom za obetu v podobe mnohých strát na životoch, poškodení zdravia, zničenia a znárodnenia majetkov, znášania represálií, odlúčenia rodín, zasiatia politickej nenávisti do priateľských a rodinných vzťahov. Československo bolo v tridsiatych rokoch minulého storočia doslova baštou demokracie vo svetovom meradle. Ideológia fašizmu vznikala postupne a dostala sa v mnohých európskych krajinách na piedestál v časoch druhej svetovej vojny kvôli nestabilite a nejednotnosti miestnych (väčšinou koaličných) vlád, pretrvávajúcej ekonomickej a politickej krízy, nedôvery verejnosti k demokratickým princípom. Ozrutné škody, ktoré boli napáchané po celom svete spôsobili, že ľudstvo v povojnových rokoch naveky odsúdilo túto zvrátenú diktatúru založenú na rasizme a odsúdilo všetky prejavy zneužívania politickej sily na potláčanie ľudskosti. Bohužiaľ sa skončením II. sv. vojny neskončil boj o zachovanie a rozvoj demokratických hodnôt. Aj dnes vidíme rôznych demagógov a sfanatizovaných spochybňovačov historických súvislostí, ktorí majú dokonca svoje zastúpenie aj v slovenskom parlamente. Boj za demokraciu preto nikdy nemôže skončiť a poznanie histórie a jej pripomínanie by malo byť vo výbave každého človeka, ktorému záleží na šťastnej budúcnosti. Občania a ich volení zástupcovia sa majú spájať za dosahovaním spoločného dobra založenom na rovnosti šancí a panstve práva založeného na spravodlivom aplikovaní práv a povinností bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, či vzdelanie a zároveň s trvalým rešpektom a ochranou základných ľudských práv a slobôd.

Občania, pripomeňte si tento sviatok zapálením sviečky v tichosti Vašich rodín alebo položením kvetín k pamätníku padlým, vojnovým hrobom alebo spomienkou na Vašich príbuzných, ktorí boli priamo účastníkmi krutých vojnových udalostí.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia si zamestnanci Okresného úradu Stará Ľubovňa „len“ v symbolickej zostave pripomenuli 76. výročie skončenia II. sv. vojny položením venca k pamätníku padlým pri kultúrnom dome na Nám. generála Štefánika v Starej Ľubovni.

ÚRADNÉ OZNAMY

Evidencia vozidiel
 
od 17. mája 2021 bude vybavovanie klientov systémom, kedy v
 • pondelky, stredy a piatky sa budú môcť vyvavovať len klienti, ktorí neboli vopred objednaní a
 • utorky a štvrtky budú vybavovaní len vopred objednaní klienti
Oddelenie dokladov
 • nebude zabezpečovať štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP, nakoľko je možné využiť elek. službu
Evidencia zbraní a zbrojných preukazov
 • bude vykonávať všetky druhy evidenčných úkonov

Žiadame o využitie:

 • telefonickej
 • elektronickej
 • písomnej komunikácie.

Kontakty na zamestnancov sú dostupné na našej webovej stránke.
Pre podania na katastrálny odbor využite elektronickú komunikáciu na https://kataster.skgeodesy.sk/ alebo www.slovensko.sk .


Informácie Vám poskytne supervízor resp. informátor. ( +421 52 43 239 31 )

Toto usmernenie platí od 04.05.2021

Centrálna úradná elektronická tabuľa - úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Stará Ľubovňa.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

budova Okresného úradu Stará Ľubovňa, Nám. Gen Štefánika č. 1 - prízemie:

1. Supervízor a informátor:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, prevzatie podania, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov
 • elektronický kontraktačný systém.

 2. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Stará Ľubovňa., oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície (príjem a výdaj žiadostí – pracoviská č. 8, 9, 10, 11 a  zbrane a strelivo – pracovisko č. 4):

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu
 • kvalifikovaný elektronický podpis – vyhotovenie, výmena
 • výpis karty vodiča
 • poskytovanie informácií z príslušných evidencií
 • zbrane a strelivo.

3. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (pracoviská č.  15, 16):
príjem žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...)
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii)
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

 4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Stará Ľubovňa, Okresný dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Starej Ľubovni (pracoviská č. 5, 6, 7):

 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zápis zmeny vlastníka vozidla
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • prideľovanie voliteľného čísla
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • evidencia spájacieho zariadenia
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla.

 5. Odbor všeobecnej vnútornej správy (pracovisko č. 3):

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky.

 6. Odbor živnostenského podnikania; jednotné kontaktné miesto  (pracoviská č. 17, 18):

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.

7. odbor starostlivosti o životné prostredie (pracovisko č. 20)

podanie informácií na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín  
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov.

8. pozemkový a lesný odbor (pracovisko č. 13):

 • podateľňa pre pozemkový a lesný odbor.

budova Okresného úradu Stará Ľubovňa, Nám. Gen. Štefánika č. 6 – 1. poschodie:

1. Katastrálny odbor - podateľňa :

 • podateľňa
 • prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra
 • výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva.

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)