Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Stará Ľubovňa
Nám. gen. Štefánika 1,
064 01 Stará Ľubovňa

Prednosta
Mgr. Richard Malý
telefón: +421 52 43 216 23
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Rozsah stránkových hodín: od 08:00 do 12:00 Evidencia zbraní a streliva: ŠTVRTOK – NESTRÁNKOVÝ DEŇ; Informácie Vám poskytne supervízor resp. informátor. ( +421 52 43 239 31 )

Úradná tabuľa

Rozhodnutia / Pozemky a lesy
17. 12. 2020 | OU-SL-PLO-2020/010201-002 rozhodnutie - ruší obmedzenie – zákaz scudzenia a zaťaženia parcely KN-C č. 3846, ktorá je o výmere 4033 m2 v k. ú. Nová Ľubovňa, LV č. 4605 (278,6 kB) pdf
Verejné vyhlášky a oznámenia / Kataster
14. 12. 2020 | Oznámenie o uložení zásielky - Karol Pecha, Červený kříž 243, 58601 Jihlava, ČR (423,0 kB) pdf
10. 12. 2020 | Oznámenie o uložení zásielky - Mária Malečková, Nový Ples 109, 55101 Nový Ples, ČR (322,0 kB) pdf
4. 12. 2020 | Oznámenie o uložení zásielky - Anna Sedlak, 60 Holland Rd, Sussex, NJ 07461, USA (317,5 kB) pdf
1. 12. 2020 | Oznámenie o uložení zásielky - Michelle Leškovská, Na Bělidle 17 975, 15000 Praha, ČR (499,6 kB) pdf
Začaté správne konania / Životné prostredie
11. 11. 2020 | OU-SL-OSZP-2020/009506 vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh drevín: 3 ks borovica lesná a 1 ks jedľa biela na pozemku parc. č. KN-C 7175/2 v k. ú Kamienka z dôvodu ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku (chaty) (207,8 kB) pdf
11. 11. 2020 | OU-SL-OSZP-2020/009452 vydanie súhlasného stanoviska podľa § 47 ods. 8 písm. a zákona o OPaK k oznámeniu o plánovanom výrube nežiaducich drevín v ochrannom pásme železnice v úseku Pusté Pole - Plaveč 61,000 až 69,730 v okrese Stará Ľubovňa (207,2 kB) pdf
21. 10. 2020 | OU-SL-OSZP-2020/008941 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet: 11 ks topoľ na pozemku parc. č. KN-E 1138/113 v k. ú Plaveč (207,2 kB) pdf
12. 10. 2020 | OU-SL-OSZP-2020/008729 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh dreviny: 9 ks smrek obyčajný na pozemku parc. č. KN-E 3457/3 v k. ú Hraničné z dôvodu výstavby rekreačnej chaty (207,3 kB) pdf
30. 9. 2020 | OU-SL-OSZP-2020/008465 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh dreviny: 8 ks topoľ na pozemku parc. č. KN-C 8442, 8382/1, 8452,8470 v k. ú Kamienka z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti občanov (207,0 kB) pdf
30. 9. 2020 | OU-SL-OSZP-2020/008210 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet: 25 ks (jelša, čremcha, vŕba, topoľ) na pozemku parc. č. KN-C 6970 v k. ú Stará Ľubovňa z dôvodu zriadenia VN vývodu pre mesto a optické pripojenie (137,1 kB) pdf
23. 9. 2020 | OU-SL-OSZP-2020/008213 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet drevín: 170 ks na pozemku parc. č. KN-E 1577/2, 1577/1, 1574/1 druh pozemku TTP a orná pôda v k. ú Mníšek nad Popradom z dôvodu odstránenia náletových drevín (137,6 kB) pdf
Informácie / Pozemky a lesy
15. 10. 2020 | OU-SL-PLO-2020/000219-032/Mš – rozhodnutie o nepovolení JPÚ v časti k. ú. Vislanka (396,2 kB) pdf
10. 9. 2020 | Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov pre okres Stará Ľubovňa (408,6 kB) pdf
10. 9. 2020 | Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa (607,5 kB) pdf
10. 9. 2020 | Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky (191,0 kB) pdf
Opatrenia / Organizačný odbor
5. 10. 2020 | Oznam - na základe vyhlásenia núdzového stavu a s poukazom na zákon č. 73/2020 Z. z. sa vydávajú nasledovné opatrenia (199,1 kB) pdf
Informácie / Živnostenské podnikanie
25. 9. 2020 | Informácia pre podnikateľskú verejnosť (258,8 kB) pdf
10. 9. 2020 | INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV (263,4 kB) pdf
Verejné vyhlášky / Organizačný odbor
16. 9. 2020 | RÚVZ/2020/01311/RH/39-005916 verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o naradení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (379,0 kB) pdf
Informácie / Doprava a pozemné komunikácie
10. 9. 2020 | Technická kontrola (TK) a emisná kontrola (EK) - informácia (156,2 kB) pdf
Výzvy / Pozemky a lesy
10. 9. 2020 | VÝZVA NA PREDKLADANIE ŹIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POPDORY V LESNOM HOSPODÁRTSVE NA PLNENIE MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESOV (284,2 kB) pdf