Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Levoča
Životné prostredie
Námestie Majstra Pavla 59,
054 01 Levoča

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Blanka Forraiová
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Klientske centrum otvorené od pondelka 2. novembra. Vstup do klientskeho centra, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská sa umožní len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr od 29. októbra.

Životné prostredie

Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie 

  • ochrany prírody a krajiny
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
  • verejných vodovodov a kanalizácií
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
  • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • odpadového hospodárstva
  • prevencie závažných priemyselných havárií
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie
  • obalov a odpadov z obalov
 
 
Dokumenty na stiahnutie
30. 9. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie k projektovej dokumentácii (43,5 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠVS Žiadosť o stavebné-vodoprávne povolenie §26 (52,7 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠVS Tlačivo žiadosť o staveb. povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd - dopracované (89,9 kB) rtf
30. 9. 2020 | ŠVS Súhlas tlačivo §27 ods.(1) písm. b) vodného zákona (84,5 kB) rtf
30. 9. 2020 | ŠVS Súhlas tlačivo §27 ods.(1) písm. c) vodného zákona (84,9 kB) rtf
30. 9. 2020 | ŠVS Návrh na vydanie Kolaudačného rozhodnutia §26 10 pre ČOV a kanalizáciu, vypúšťanie OV + potrebné doklady (51,7 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠVS Návrh na vydanie Kolaudačného rozhodnutia §26 10 pre VODOVOD + potrebné doklady (49,7 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OPaK žiadosť o vyjadrenie k vyňatiu, zmene druhu pozemku (46,6 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OPaK žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha (48,6 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OPaK žiadosť o súhlas na zásah do biotopov (45,6 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OPaK Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v extraviláne obce (164,0 kB) pdf
30. 9. 2020 | ŠS OPaK Oznámenie výrubu dreviny pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života (55,0 kB) rtf
30. 9. 2020 | ŠS OO Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §17 ods.1 písm.a (52,7 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OO Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §17 ods.1 písm.c (52,2 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OO Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §17 ods.1 písm.f (52,7 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OO Žiadosť o schválenie výpočtu množstva emisie (44,0 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OO Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §17 ods.1 písm.f (50,7 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OH evidenčný list odpadu (139,1 kB) pdf
30. 9. 2020 | ŠS OH Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (344,1 kB) pdf
30. 9. 2020 | ŠS OH Žiadosť o registráciu 2018 (160,5 kB) pdf
30. 9. 2020 | ŠS OH Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii SV (38,9 kB) doc
30. 9. 2020 | ŠS OH Žiadosť o vyjadrenie k dokladom o zneškodnení, resp.zhodnotení odpadov-kolaudácia (42,0 kB) doc
30. 9. 2020 | Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania pre strategický dokument (40,4 kB) doc
30. 9. 2020 | EIA Žiadosť o záväzné stanovisko podľa §38 ods.4 (43,0 kB) doc