Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty

Správne konania  |  Oznamy a dokumenty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Domaňovce 2024 – 2027 s platnosťou do roku 2030

Informácia pre verejnosť (PDF, 206 kB)

Vodovod a kanalizácia Klčov

Rozhodnutie vo veci predĺženia lehoty na dokončenie vodnej stavby "Vodovod a kanalizácia Klčov" (PDF, 349 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby (PDF, 1 MB)

Územný plán obce Buglovce - Zmeny a doplnky č.01

Informácia pre verejnosť (PDF, 204 kB)

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vyšný Slavkov

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Z a D č. 1 Územného plánu obce Vyšný Slavkov 2023 (PDF, 1 MB)

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti (PDF, 81 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 204 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ordzovany

Právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 951 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 139 kB)

Územný plán obce Uloža

Informácie pre verejnosť o určení rozsahu hodnotenia (PDF, 136 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 134 kB)

Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča 2021 - 2027

Informácia pre verejnosť o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu (PDF, 198 kB)

Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027) výhľadovo do roku 2030 - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

Právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 1 MB)

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti (PDF, 258 kB)

Informácia pre verjnosť o zverejnení správy o hodnotení (PDF, 203 kB)

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Spišské Podhradie - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)

Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027) výhľadovo do roku 2030

Informácia pre verejnosť k rozsahu hodnotenia (PDF, 129 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 129 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Levoča - Spišský Hrhov 2021 – 2027 (2030)

Informácia pre verejnosť (PDF, 178 kB)

Územný plán obce Klčov

Záverečné stanovisko ÚP Klčov (PDF, 428 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 132 kB)

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Spišský Hrhov

Informácia pre verejnosť (PDF, 136 kB)

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ordzovany

Informácia pre verejnosť (PDF, 135 kB)

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Domaňovce

Informácia pre verejnosť (PDF, 135 kB)

Nízkouhlíková stratégia Mesto Spišské Podhradie

Informácia pre verejnosť (PDF, 133 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Oznámenie VSD a.s. Košice podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 2 MB)

Oznámenie SVP š. p. Košice o odstraňovaní náletových drevín Spišský Hrhov (PDF, 1 MB)

Oznámenie ŽSR o výrube krovín v ochrannom pásme trate SNV - Levoča (PDF, 2 MB)

Oznámenie SVP Košice o odstraňovaní náletových drevín a prekážok v toku - bezmenný prítok vodného toku Bicír (PDF, 955 kB)

Oznámenie SVP Košice o odstraňovaní náletových drevín na vodnom toku Branisko, k. ú. Korytné (PDF, 2 MB)

Oznámenie ŽSR o výrube krovín v ochrannom pásme trate SNV - Levoča (PDF, 2 MB)

Oznámenie o odstraňovaní drevín na vodnom toku Lodina, k. ú. Domaňovce (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín v ochrannom pásme 22 kV a 110 kV elektrických vedení v prevádzke VSD a.s. (PDF, 5 MB)

Oznámenie o výrube drevín v ochranných pásmach 22 kV a 110kV elektrických vedení v prevádzke spoločnosti VSD a.s. Košice (PDF, 316 kB)

Oznámenie o vykonaní prác na vegetačných krytoch v úsekoch D1 - Levoča - Jablonov - Branisko v km 350,570 - 370,670 (PDF, 171 kB)

Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh, rozšírenie funkčného využitia

Informácia pre verejnosť (PDF, 150 kB)

Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh, rozšírenie funkčného využitia

Obytný súbor Svätý Martin Spišské Podhradie - Etapa III - Obytný súbor II a Občianska vybavenosť

Informácia pre verejnosť o oznámení o predloženom zámere (PDF, 201 kB)

Obytný súbor Svätý Martin Spišské Podhradie - Etapa III - Obytný súbor II a Občianska vybavenosť

Zmeny a doplnky č. 19 Územného plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh

Informácia pre verejnosť (PDF, 206 kB) 

Zmeny a doplnky č. 19 Územného plánu mesta Levoča - lokalita Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh

Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložených zámeroch (PDF, 258 kB)

Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča

Územný plán obce Spišský Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 04

Informácia pre verejnosť (PDF, 135 kB)

Zmeny a doplnky č. 04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok 

Modernizácia rekreačno - športového strediska v Levočskej Doline

Informácia pre verejnosť (PDF, 169 kB)

Zámer navrhovanej činnosti "Modernizácia rekreačno - športového strediska v Levočskej Doline"

Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 17 - Kežmarská cesta III

Informácia pre verejnosť (PDF, 134 kB)

Zmeny a doplnky č. 17 Územného plánu mesta Levoča - Kežmarská cesta III

Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru (PDF, 167 kB)

Zámer navrhovanej činnosti "Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž" 

Ťažba rašeliny a rekultivácia územia, lokalita Spišský Hrhov

Rozhodnutie o zastavení zisťovacieho konania (PDF, 649 kB)

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru (PDF, 165 kB)

Zámer navrhovanej činnosti "Ťažba rašeliny a rekultivácia územia, lokalita Spišský Hrhov"

Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti "Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov" (PDF, 156 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 221 kB)

Zmena navrhovanej činnosti "Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov" 

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

Informácia pre verejnosť (PDF, 261 kB)

 

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov a ich držba - CITES

Informácie k zmenám povinností pre držiteľov žakov Psittacus erithacus a genókov druhu Lygodactylus williamsi:

Postupy a žiadosti - obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov - CITES 

 

RÚSES LEVOČA 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levoča (PDF, 8 MB)

MAPY

Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 7 MB) 

Pozitívne prvky a javy (PDF, 8 MB)

Negatívne prvky a javy (PDF, 7 MB)