Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Rožňava
Špitálska 3,
048 01 Rožňava

Prednosta
Mgr. Jaroslav Šíp
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 Odkaz na Facebook - fanpage OÚ Rožňava:  http://www.facebook.com/Okresný-úrad-Rožňava-115613970566704

 

O z n á m e n i e

 

v súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 18.12.2020 č. SVS-OMSZVI-2020/004886 v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády č. 804/2020 s účinnosťou od 21.12.2020 sa budú realizovať osobné podania občanov výlučne cez podateľňu okresného úradu počas pracovných dní                             v čase   od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Využívať prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu okrem odôvodnených prípadov.

 

 

 

 

 

 

Administratívne  úkony na jednotlivých pracoviskách:

·         Budova – Špitálska 3, 048 01 Rožňava

 

 • 1. supervisor - 2. poschodie, tel.: +421908232113
 • poradenstvo, informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,
 • 2. všeobecná podateľňa pre všetky odbory - 2. poschodie, tel.: +421587321115
 • 3. odbor organizačný - 3. poschodie, tel: +421587325400
 • 4. odbor všeobecnej vnútornej správy - 2. poschodie, tel.: +421587322711
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 3. poschodie
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie, 3.poschodie
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky, 3. poschodie
 • 5. odbor živnostenského podnikania - 2. poschodie, tel: +421584421701; +421587343579
 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 •  výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 •  príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • 6. odbor krízového riadenia - 3. poschodie, tel: +421587323185/li>    

·         Budova – Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

 • 7. pozemkový a lesný odbor - 2. poschodie, tel.: +421961736571;
 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.
 • 8. odbor starostlivosti o životné prostredie - 1. poschodie, tel.: +421961736560; +421915726760; tel. povodne: +421917450757
 • výdaj stavebného povolenia na vodné stavby,
 • výdaj povolenia na vypúšťanie odpadových vôd,
 • výdaj povolenia na osobitné užívanie vôd,
 • schválenie povodňového plánu,
 • súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 • súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov,
 • vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,
 • súhlasy na činnosti v chránených územiach,
 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov. 

·          Budova – Janka kráľa 1, 048 01 Rožňava (v budove OR PZ Rožňava)

 • 9. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 1. poschodie, tel.: +421961736590; +421907900233
 • príjem žiadostí:
 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...)
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení 

·          Budova – Jarná 2, 048 01 Rožňava

 • 10. katastrálny odbor – podateľňa, tel: +421582817341
 • prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva.

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)