Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Rožňava / Doprava a pozemné komunikácie

Okresný úrad Rožňava
Doprava a pozemné komunikácie
Janka Kráľa 1902/1,
048 01 Rožňava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Alexandra Hroncová
telefón: +421961736590; +421907900233
e-mail: TA.13G4@1L.TDPQF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

• schvaľuje jednotlivo vyrobené, dokončované a dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu
• jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu
• opätovne, dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu
• povoľuje a schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu
• vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu
• vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla
• vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu
• dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu
• trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu
• sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel
• nariaďuje podrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt
• nariaďuje podrobenie vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt
• nariaďuje podrobenie vozidla kontrole originality
• vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona č.135/1961 Zb.
• ukladá pokuty a iné sankcie - ukladá pokuty za technickú a emisnú kontrolu, diaľničnú známku, mýto
• vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy
• povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu
• vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu
• vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec
• riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami
• prejednáva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií
•určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou
• vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón
• vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy

Podrobné informácie o činnosti odboru nájdete v smernici , ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu. Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22 januára 2018 (602,4 kB - PDF) , ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu