Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Spišská Nová Ves

Klientske centrum Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Prednosta
Ing. Branislav Rusiňák
telefón: Sekretariát: 0961 579 301, TA.13G4@3A.SKAF3PYLD@ supervízor: 0961 579 400
e-mail: TA.13G4@3A.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

                                                                                                       

________________________________________________________________________________________________________

KLIENTSKE CENTRUM SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

 Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 – Evidencia vozidiel                                                tel.: 0961 579381
                                                                                                                          tel.: 0961 579382
                                                                                                                          tel.: 0961 579383
                                                                                                                          tel.: 0961 579384

 • prevod držby v okrese
 • avízo prevodu držby v okrese
 • avízo prevodu držby do iného okresu
 • zápis nového držiteľa v okrese
 • zápis nového držiteľa z iného okresu
 • zrušenie avíza prevodu držby
 • prisťahovanie držiteľa z iného okresu
 • zmena vlastníka / ukončenie leasingu
 • prihlásenie nového vozidla
 • prihlásenie / neobchodný dovoz
 • výmena dokladov OEV č. I, II a EČV (strata, odcudzenie, poškodenie, zmena adresy, priezviska, zápis ťažného zariadenia, doevidovanie z OU)
 • vyradenie vozidla z evidencie / trvalé vyradenie
 • vyradenie vozidla z cestnej premávky / dočasné vyradenie: 0961 572831

 Pracovisko č. 5 – Podateľňa/Supervízor                                                      tel.: 0961 579400

 • prijímanie podaní od občanov primárne určených pre odbory okresného úradu, ktoré nemajú zastúpenie v klientskom centre
 • prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku
 • poskytovanie informácií, poradenstvo k vyvolávaciemu systému a k samoobslužnému platobnému terminálu tzv. kiosku, informácie o telefónnych číslach a o umiestnení pracovísk klientskeho centra a organizačných útvaroch okresného úradu, koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

 Pracovisko č. 6, 7 – Katastrálny odbor:                                                        tel.: 0961 579411

 poskytovanie informácií fyzickým a právnickým osobám                           tel.: 0961 579412

 • výpisy z listov vlastníctva
 • informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)
 • kópie z katastrálnej mapy
 • kópie z mapy určeného operátu
 • kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu
 • poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností 

 Pracovisko č. 8, 9 – Katastrálny odbor:                                                         tel.: 0961 579413

 podateľňa a registratúra                                                                                 tel.: 0961 579414

 • návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam
 • návrhy na záznam
 • návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte
 • návrhy na zápis poznámky
 • návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností
 • písomné podania adresované katastrálnemu odboru
 • preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie

 Pracovisko č. 10, 11, 12 – Odbor živnostenského podnikania                     tel.: 0961 579415
                                                                                                                             tel.: 0961 579416
                                                                                                                             tel.: 0961 579417

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladocho živnostenskom oprávnení; výpis z obchodného registra
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie
  o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • výstup z registra účtovných závierok
 • príjem a vybavenie podaní na podnikanie podľa osobitných predpisov (napr. podania športových odborníkov a profesionálnych športovcov)

 Pracovisko č. 13 – Konzultačná miestnosť                                                     tel.: 0961 579422

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 Pracovisko č. 14 – Odbor starostlivosti o životné prostredie                         tel.: 0961 579419

 • príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií

 Pracovisko č. 15 – Pozemkový a lesný odbor                                                    tel.: 0961 579418

 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva

 Pracovisko č. 16, 17, 18, 19 – Oddelenie dokladov                                           tel.: 0961 579391
                                                                                                                                 tel.: 0961 579392
                                                                                                                                 tel.: 0961 579393
                                                                                                                                 tel.: 0961 579394
                                                                                                                                 tel.: 0961 579395
                                                                                                                                 tel.: 0961 579396

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu, výpisu karty vodiča

 Pracovisko č. 20, 21 – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií      tel.: 0961 579420                                                                                                                                                                                            tel.: 0961 579421

 • uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencií, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla  – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla
 • vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou (najmä po domácky vyrobené vozidlá)
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete – cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a II. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia –   dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 Pracovisko č. 22, 23 – Oddelenie dokladov                                                          tel.: 0961 579397
                                                                                                                                   tel.: 0961 579398

 • výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

______________________________________________________________________________________

Informácie pre občanov: