Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. jún 2022, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Spišská Nová Ves

Okresný úrad Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Prednosta
Ing. Mária Dudžáková, MBA
telefón: Sekretariát: (053) 4176 334, Supervízor: (053) 4176 326
e-mail: TA.13G4@3A.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

                 OZNAM – DôLEŽITÉ!

Oznamujeme klientom, že svoje služby od 20. 06. 2022 poskytujeme v Klientskom centre, na Markušovskej ceste 1, v Spišskej Novej Vsi, v budove bývalého Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Tešíme sa na Vás!

____________________________________________________________________________

KLIENTSKE CENTRUM SPIŠSKÁ NOVÁ VES

  Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

 

Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 – Evidencia vozidiel                                                tel.: 0961 579381

tel.: 0961 579382

tel.: 0961 579383

tel.: 0961 579384

·         prevod držby v okrese

·         avízo prevodu držby v okrese

·         avízo prevodu držby do iného okresu

·         zápis nového držiteľa v okrese

·         zápis nového držiteľa z iného okresu

·         zrušenie avíza prevodu držby

·         prisťahovanie držiteľa z iného okresu

·         zmena vlastníka / ukončenie leasingu

·         prihlásenie nového vozidla

·         prihlásenie / neobchodný dovoz

·         výmena dokladov OEV č. I, II a EČV (strata, odcudzenie, poškodenie, zmena adresy, priezviska, zápis ťažného zariadenia, doevidovanie z OU)

·         vyradenie vozidla z evidencie / trvalé vyradenie

 

·         vyradenie vozidla z cestnej premávky / dočasné vyradenie .: 0 572831

Pracovisko č. 5 – Podateľňa/Supervízor                                                       tel.: 0961 579400

·         prijímanie podaní od občanov primárne určených pre odbory okresného úradu, ktoré nemajú zastúpenie v klientskom centre

·         prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

·        poskytovanie informácií, poradenstvo k vyvolávaciemu systému a k samoobslužnému platobnému terminálu tzv. kiosku, informácie o telefónnych číslach   a o umiestnení pracovísk klientskeho centra a organizačných útvaroch okresného úradu, koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

Pracovisko č. 6, 7 – Katastrálny odbor:                                                          tel.: 0961 579411

poskytovanie informácií fyzickým a právnickým osobám                            tel.: 0961 579412

·         výpisy z listov vlastníctva

·         informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)

·         kópie z katastrálnej mapy

·         kópie z mapy určeného operátu

·         kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu

·         poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností 

Pracovisko č. 8, 9 – Katastrálny odbor:                                                          tel.: 0961 579413

podateľňa a registratúra                                                                                  tel.: 0961 579414

·         návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam

·         návrhy na záznam

·         návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte

·         návrhy na zápis poznámky

·         návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností

·         písomné podania adresované katastrálnemu odboru

·         preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie

Pracovisko č. 10, 11, 12 – Odbor živnostenského podnikania                      tel.: 0961 579415

    tel.: 0961 579416

                                                                                                  tel.: 0961 579417

·        ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

·   výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; výpis z obchodného registra

·        oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania

·        oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

·        vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané

·         vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

·         povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

·         poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

·         výstup z registra účtovných závierok

·         podanie, cestou JKM, žiadosti o podnikanie podľa osobitného predpisu

 Pracovisko č. 13 – Konzultačná miestnosť                                                     tel.: 0961 579422

·         osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Pracovisko č. 14 – Odbor starostlivosti o životné prostredie                         tel.: 0961 579419

·    príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií

Pracovisko č. 15 – Pozemkový a lesný odbor                                                    tel.: 0961 579418

·      poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva

Pracovisko č. 16, 17, 18, 19, 20, 21 – Oddelenie dokladov                               tel.: 0961 579391

        tel.: 0961 579392

        tel.: 0961 579393

        tel.: 0961 579394

        tel.: 0961 579395

        tel.: 0961 579396

·         príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu, výpisu karty vodiča

Pracovisko č. 22, 23 – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií       tel.: 0961 579421

·         uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

·         zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla

·         vykonanie zmeny v osvedčení evidencií, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla  – VIN

·         vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla

·         vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou (najmä po domácky vyrobené vozidlá)

·         vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete – cesty II. a III. triedy

·         povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia

·     povolenie na pripojenie ciest II. a II. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia –   dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy

·         povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

Pracovisko č. 24, 25 – Oddelenie dokladov                                                           tel.: 0961 579397

           tel.: 0961 579398

·         výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

______________________________________________________________________________________

Informácie pre občanov:

 Zapožičanie pulzného oximetra (PDF, 597 kB)