Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. január 2023, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Spišská Nová Ves

Okresný úrad Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Prednosta
Ing. Mária Dudžáková, MBA
telefón: Sekretariát: 0961 579 301, TA.13G4@3A.SKAF3PYLD@ supervízor: 0961 579 400
e-mail: TA.13G4@3A.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

                                                                                                  OZNAM 

Oznamujeme klientom, že svoje služby od 01. 07. 2022 poskytujeme v Klientskom centre, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves.
Konzultácie s konkrétnym zamestnancom je možné vykonávať po tomto termíne aj na pracoviskách na Štefánikovom námestí 5, Spišská Nová Ves, ale len do doby presťahovania sa do budovy klientskeho centra. Odporúčame klientom sa telefonicky informovať u vedúceho príslušného odboru, na ktorom pracovisku konkrétneho zamestnanca vie klient v daný deň zastihnúť.

________________________________________________________________________________________________________

KLIENTSKE CENTRUM SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

 Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 – Evidencia vozidiel                                                tel.: 0961 579381
                                                                                                                          tel.: 0961 579382
                                                                                                                          tel.: 0961 579383
                                                                                                                          tel.: 0961 579384

 • prevod držby v okrese
 • avízo prevodu držby v okrese
 • avízo prevodu držby do iného okresu
 • zápis nového držiteľa v okrese
 • zápis nového držiteľa z iného okresu
 • zrušenie avíza prevodu držby
 • prisťahovanie držiteľa z iného okresu
 • zmena vlastníka / ukončenie leasingu
 • prihlásenie nového vozidla
 • prihlásenie / neobchodný dovoz
 • výmena dokladov OEV č. I, II a EČV (strata, odcudzenie, poškodenie, zmena adresy, priezviska, zápis ťažného zariadenia, doevidovanie z OU)
 • vyradenie vozidla z evidencie / trvalé vyradenie
 • vyradenie vozidla z cestnej premávky / dočasné vyradenie: 0961 572831

 Pracovisko č. 5 – Podateľňa/Supervízor                                                      tel.: 0961 579400

 • prijímanie podaní od občanov primárne určených pre odbory okresného úradu, ktoré nemajú zastúpenie v klientskom centre
 • prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku
 • poskytovanie informácií, poradenstvo k vyvolávaciemu systému a k samoobslužnému platobnému terminálu tzv. kiosku, informácie o telefónnych číslach a o umiestnení pracovísk klientskeho centra a organizačných útvaroch okresného úradu, koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

 Pracovisko č. 6, 7 – Katastrálny odbor:                                                        tel.: 0961 579411

 poskytovanie informácií fyzickým a právnickým osobám                           tel.: 0961 579412

 • výpisy z listov vlastníctva
 • informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)
 • kópie z katastrálnej mapy
 • kópie z mapy určeného operátu
 • kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu
 • poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností 

 Pracovisko č. 8, 9 – Katastrálny odbor:                                                         tel.: 0961 579413

 podateľňa a registratúra                                                                                 tel.: 0961 579414

 • návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam
 • návrhy na záznam
 • návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte
 • návrhy na zápis poznámky
 • návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností
 • písomné podania adresované katastrálnemu odboru
 • preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie

 Pracovisko č. 10, 11, 12 – Odbor živnostenského podnikania                     tel.: 0961 579415
                                                                                                                             tel.: 0961 579416
                                                                                                                             tel.: 0961 579417

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladocho živnostenskom oprávnení; výpis z obchodného registra
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie
  o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • výstup z registra účtovných závierok
 • podanie, cestou JKM, žiadosti o podnikanie podľa osobitného predpisu

 Pracovisko č. 13 – Konzultačná miestnosť                                                     tel.: 0961 579422

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 Pracovisko č. 14 – Odbor starostlivosti o životné prostredie                         tel.: 0961 579419

 • príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií

 Pracovisko č. 15 – Pozemkový a lesný odbor                                                    tel.: 0961 579418

 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva

 Pracovisko č. 16, 17, 18, 19 – Oddelenie dokladov                                           tel.: 0961 579391
                                                                                                                                 tel.: 0961 579392
                                                                                                                                 tel.: 0961 579393
                                                                                                                                 tel.: 0961 579394
                                                                                                                                 tel.: 0961 579395
                                                                                                                                 tel.: 0961 579396

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu, výpisu karty vodiča

 Pracovisko č. 20, 21 – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií      tel.: 0961 579420                                                                                                                                                                                            tel.: 0961 579421

 • uznania typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencií, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla  – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla
 • vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou (najmä po domácky vyrobené vozidlá)
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete – cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a II. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia –   dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 Pracovisko č. 22, 23 – Oddelenie dokladov                                                          tel.: 0961 579397
                                                                                                                                   tel.: 0961 579398

 • výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

______________________________________________________________________________________

Informácie pre občanov: