Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Gelnica / Životné prostredie

Okresný úrad Gelnica
Životné prostredie
Hlavná 1,
056 01 Gelnica

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Milan Turzák
telefón: (053) 482 25 42

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

odbor starostlivosti o životné prostredie

Prehľad činností odboru je zverejnený  v časti 10, v Operatívnych pokynoch pre okresné úrady v čiastke 11/2021 (PDF, 2 MB)

 • výdaj stavebného povolenia na vodné stavby,
 • výdaj povolenia na vypúšťanie odpadových vôd,
 • výdaj povolenia na osobitné užívanie vôd,
 • schválenie povodňového plánu,
 • vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia,
 • súhlas na činnosti v chránených územiach,
 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov,
 • súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
 • súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy na území okresu,
 • súhlas na výrub drevín na pozemkoch vo vlastníctve obcí,
 • vydávanie preukazov o pôvode chránených živočíchov,
 • preventívne a nápravné opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov a rastlín,
 • súhlas na zásah do biotopu európskeho a národného významu,
 • posudzovanie vplyvu navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie (EIA, SEIA),
 • súhlas na umiestnenie, povolenie a uvedenie do prevádzky stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia (vrátane ich zmien),
 • zmeny používaných palív a surovín pri stredných a veľkých zdrojoch znečisťovateľmi ovzdušia,
 • určovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia strednými a veľkými zdrojmi,
 • schvaľovanie výpočtu množstva emisií stredného a veľkého zdroja znečistenia ovzdušia
 • súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na úseku ochrany ovzdušia,

 

Kontakty :

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

053/482 25 42
TA.13G4@TSJLHK.3SRG4@

 

Ing. Danka Marcinová
053/429 94 08, 0961 745 712
TA.13G4@S1F3GQLS4.ST3SP@

 

RNDr. Valéria Demková
0961 745 711
TA.13G4@S1FT4YP.SGLYRS1@

Mgr. Nikola Kubovčíková
0961 745 713
TA.13G4@vS1FTGQ1F2HT.SRFTG3@