Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Organizačná štruktúra

Smernicou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. septembra 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu sa Okresný úrad Sobrance člení na

a) organizačný odbor,
b) odbor krízového riadenia,
c) odbor starostlivosti o životné prostredie,
d) katastrálny odbor, ktorý sa člení na

1.  oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,
2.  oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.