Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

OSVEDČENIE PODPISOV A LISTÍN, ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY A ÚRADNÉHO PODPISU A APOSTILLE

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Verejné listiny vydané slovenskými orgánmi, vyžadujú na svoje použitie pred orgánmi cudzieho štátu osvedčenie, pokiaľ osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva neustanovujú inak. To znamená, že verejné listiny vydané na území SR majú dôkaznú moc verejných listín v zahraničí, ale aj naopak, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné alebo dvojstranné medzinárodné zmluvy.

Pri osvedčovaní matričných dokladov SR pre použitie v cudzine a tiež akceptovaní matričných dokladov vydaných v cudzine pre použitie v SR je potrebné rozlišovať štáty ktoré:

  • NEVYŽADUJÚ OSVEDČENIE verejných listín
    SR s týmito štátmi uzavrela dvojstranné medzinárodné zmluvy o právnej pomoci, na základe ktorých sa osvedčenie nevyžaduje
  • VYŽADUJÚ OSVEDČENIE - formou APOSTILLE
    Tieto štáty sú zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 - Haagský dohovor, a zároveň si určili orgány oprávnené vydávať osvedčenie tzv. APOSTILLE.

Pristúpenie Slovenskej republiky k dohovoru má výrazný pozitívny dopad na občanov, pretože nemusia verejné listiny určené na použitie v Slovenskej republike ako i slovenské listiny na použitie v zmluvných krajinách dohovoru dať osvedčovať vo viacerých stupňoch na rôznych orgánoch. Na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny podľa dohovoru stačí, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu jedným zvláštnym osvedčením - apostilom.

Slovenské orgány, určené vládou Slovenskej republiky, príslušné podľa Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia "APOSTILLE"

Ministerstvo spravodlivosti SR Verejné listiny napr. listiny vydané Krajskými súdmi a Najvyšším súdom
Krajské súdy SR a) listiny vydané alebo osvedčené okresnými súdmi,  notármi, exekútormi alebo justičnými pracovníkmi v pôsobnosti kraj. súdu
b) preklady vyhotovené súdnymi tlmočníkmi pri Krajských súdoch
Ministerstvo vnútra SR Verejné listiny vydané v jeho rezorte (vrátane matričných dokladov vydaných Osobitnou matrikou)
Ministerstvo školstva SR Verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy, …)
Ministerstvo zdravotníctva SR Verejné listiny vydané v jeho rezorte
Ministerstvo obrany SR Verejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR
Okresné úrady a) matričné doklady (okrem vyhlásení o osobnom stave)
b) verejné listiny vydané orgánmi samospráv
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  Všetky ostatné verejné listiny vydané v SR
(register trestov, doklady vydané MH SR, obch. komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vyd. Štátny úrad pre kontrolu liečiv, Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava a pod.)

  • VYŽADUJÚ VYŠŠIE OSVEDČENIE verejných listín – SUPERLEGALIZÁCIA

S týmito štátmi neviaže SR žiadna dvojstranná zmluva a zároveň nepristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín.
Listiny na použitie do týchto štátov podliehajú naďalej procesu legalizácie a superlegalizácie podľa § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
Verejnú listinu vydanú orgánmi SR osvedčí príslušný úrad podľa druhu dokladu, po tomto prvotnom osvedčení  nasleduje osvedčenie konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, a napokon doklad osvedčí  veľvyslanectvo/konzulát štátu, v ktorom má byť doklad použitý.

Môžte si stiahnuť zoznam štátov v RTF [662.0 kB] formáte s uvedením formy overenia verejných listín .

Okresný úrad Košice je oprávnený vydávať osvedčenia na použitie v zahraničí pre:

  • matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave), vydané matričným úradom vo svojom územnom obvode
  • verejné listiny vydané orgánmi samosprávy vo svojom územnom obvode

Ďalšie informácie k osvedčovaniu verejných listín o zahraničia  sú na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.