Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2019, pondelok
 

Oznamy a dokumenty

Oznamy a dokumenty  |  Správne konania

Zámer "Obytný komplex - Rastislavova"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-komplex-rastislavova

Stavba: "Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledová dolina"

Oznámenie o začatí kolaudačného konania vo veci vydania povolenia na užívanie časti vodnej stavby (PDF, 160 kB)

Zámer: "Rozšírenie chovu rýb v lokalite Poprad - Veľká"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-chovu-ryb-v-lokalite-poprad-velka

  

Návrh na vyhlásenie chránených stromov "Spišskoštiavnické lipy" (PDF, 1 MB)

Návrh na zrušenie ochrany chránených stromov "Bresty v obci Spišský Štiavnik" (PDF, 1 MB)

 

Objekt pre ubytovanie zamestnancov

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/objekt-pre-ubytovanie-zamestnancov

Zámer: "IBV Veľký Slavkov"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-velky-slavkov

Zmena navrhovanej činnosti "Vikartovce - protipovodňová záchytná nádrž"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vikartovce-protipovodnova-zachytna-nadrz

ZÁMER: Viacpodlažné parkovisko

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/viacpodlazne-parkovisko

Zmena navrhovanej činnosti "Inteligentné inovácie spoločnosti Tatranská sladovňa, s.r.o"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inteligentne-inovacie-spolocnosti-tatranska-sladovna-s-r-o 

Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tatranska-lomnica-prieskumny-vrt-pre-geotermalne-vody

Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zachytne-parkovisko-v-k-u-tatranska-lomnica 

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo) na pozemkoch k.ú. Lučivná a k.ú. Svit"

Verejná vyhláška - Rozhodnutie predĺženia povolenia na uskutočnenie vodných stavieb pre ŽSR  (PDF, 170 kB)

ZÁMER: Dobudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry Bachledka Ski&Sun

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobudovanie-dopravnej-technickej-infrastruktury-bachledka-ski-sun

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo) na pozemkoch k.ú. Lučivná

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho a stavebného konania pre NDS (PDF, 159 kB) 

Plán likvidácie lomu/štrkoviska Batizovce

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-likvidacie-lomu-strkoviska-batizovce

Obnovenie lyžiarských kapacít Tatranská Lomnica - Jamy, Turistická ubytovňa s reštauráciou

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnovenie-lyziarskych-kapacit-tatranska-lomnica-jamy-turisticka-ubytov

MODERNIZÁCIA LYŽIARSKÉHO STREDISKA DENY, ŽDIAR - BACHLEDOVA DOLINA - II. ETAPA

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-modernizacia-lyziarskeho-strediska-deny-zdiar-bachledova-dolina-ii-et

Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, starých vozidiel, batérií a akumulátorov 

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zber-vykup-pdpadovzo-zeleznych-kovov-z-nezeleznych-kovov-starych-vozid

Zariadenie na zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-ne-zber-vykup-odpadov-poprad-matejovce

Oznámenie o zmene činnosti "STD nádrže na vodu"

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/std-nadrze-na-vodu

Priemyselný park Poprad - II

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti%3A-priemyselny-park-poprad-ii

ZMENY V PREVÁDZKE ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV - TRIEDIACA LINKA S LISOM - UL. NOVÁ 76, POPRAD 

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-v-prevadzke-zariadenia-na-zhodnocovanie-odpadov-triediaca-linka-

Stavba "Stredisko správy a údržby diaľníc Mengusovce"

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Stredisko správy a údržby diaľníc Mengusovce" - Verejná vyhláška  (PDF, 175 kB)

Stavba "Preložka miestneho potoka v k. ú. Vikartovce"

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Preložka miestneho potoka v k. ú. Vikartovce" - Verejná vyhláška (PDF, 186 kB)

Stavba "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad"

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti povolenia na vodnú stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek LM - PP" - Verejná vyhláška (PDF, 159 kB)

Stavba "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek"

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 159 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodných stavieb pre stavbu "D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 155 kB)

Stavba "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, III. úsek"

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, III. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 157 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodných stavieb pre stavbu "D1 Mengusovce - Jánovce, III. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 154 kB)

Stavba "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, II. úsek"

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, II. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 157 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na úžívanie vodných stavieb pre stavbu "D1 Mengusovce - Jánovce, II. úsek" - Verejná vyhláška (PDF, 151 kB)

Stavba "Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, Privádzač Poprad - Kežmarok"

Povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "D1 Mengusovce - Jánovce, Privádzač Poprad - Kežmarok" - Verejná vyhláška (PDF, 172 kB)

Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia - Verejná vyhláška (PDF, 154 kB) 

Stavba "Diaľnica D1 Važec - Mengusovce" 

Rozhodnutie - povolenie na užívanie vodných stavieb pre stavbu "Diaľnica D1 Važec - Mengusovce" - Verejná vyhláška (PDF, 177 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby "D1 Važec - Mengusovce" - Verejná vyhláška (PDF, 152 kB)

Stavba "Stredisko správy a údržby diaľníc Mengusovce"

Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia - Verejná vyhláška (PDF, 173 kB)

ZÁMER: Preložka Podhájskeho potoka

Verejná vyhláška (DOC, 73 kB)

Rozhodnutie (PDF, 242 kB)

ZÁMER: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce

Oznámenie o začatí vodopávneho konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby (DOC, 49 kB)

 

RÚSES POPRAD - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poprad

Informácia pre verejnosť - Zber a výkup druhotných surovín, prevádzka Poprad - SCRAPNET SLOVAKIA s.r.o. (PDF, 183 kB)

Verejná vyhláška (PDF, 168 kB)                  

Textová časť

Analytická časť (PDF, 14 MB)

Syntézová a návrhová časť (PDF, 1 MB)

Tabuľkové prílohy (PDF, 472 kB)

MAPY

Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (PDF, 29 MB)

Priemet negatívnych prvkov a javov (PDF, 30 MB)

Priemet pozitívnych prvkov a javov (PDF, 29 MB)

Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 17 MB)