Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Rozhodnutie - "Priemyselný park Ferovo, Vranov nad Topľou, Priemyselná hala VT2" (PDF, 422 kB)

Rozhodnutie - "Bioplynová stanica Sačurov – Zhodnotenie odpadov na báze vedľajších živočíšnych produktov" (PDF, 494 kB)

Informácia pre verejnosť - Zmena navrhovanej činnosti – "Priemyselný park Ferovo, Vranov nad Topľou, Priemyselná hala VT2" (PDF, 2 MB)

Holčíkovce – Skládka odpadov, Rozšírenie skládky – II. etapa (PDF, 605 kB)

Rozhodnutie - "Bioplynová stanica Sačurov – Zhodnotenie odpadov na báze vedľajších živočíšnych produktov" (PDF, 484 kB)

OZNAM - Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách (PDF, 199 kB)

OZNAM - Oznamujeme širokej verejnosti, že je potrebné na vlastnú žiadosť zosúladiť povolenia vydané orgánom štátnej vodnej správy (PDF, 417 kB)

 

Oznámenie informácie o začatí správneho konania 2020/009679 - výrub drevín - Zámutov, Dudaščík (PDF, 184 kB)

Oznámenie o výrube drevín a krov na vodných tokoch v okrese Vranov nad Topľou (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie nutnosti výrubu drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia v k.ú. Vechec, Poša, Dlhé Klčovo" (PDF, 911 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrub drevín - SaÚC - Vyšný Kazimír.doc - 08.09.2020" (PDF, 610 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrub drevín - Anna Žgradová - Holčíkovce - 11.08.2020" (PDF, 185 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrub drevín - Radovan Ceľuch - Cabov - 06.07.2020" (PDF, 185 kB) 

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o výrube drevín v ochranných pásmach 22kV a 110kV elektrických vedení v prevádzke spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. v zmysle §47 ods. 7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov" (PDF, 10 MB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrube drevín - VVS,s.r.o. - Petrovce - 03.06.2020" (PDF, 185 kB)

Informácia pre verejnosť - "Bukóza Invest spol. s r.o. - Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru) – zmena navrhovanej činnosti" (PDF, 245 kB)

Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Nová Kelča" - informácia (PDF, 145 kB)

Informácia pre verejnosť: "Rameko (prevádzka Soľ) - Zariadenie na úpravu a spracovanie ostatných odpadov - zvýšenie zhodnocovania ostatných odpadov činnosťou R12 - zmena zámeru" (PDF, 273 kB)

Informácia pre verejnosť: Zámer "I/18 Vranov nad Topľou – Rekonštrukcia 2 križovatiek a vozovky cesty" (PDF, 272 kB)

Verejná vyhláška - "Soľ - Výstavba infraštruktúry – rómska ulica, lokalita L3 – I. etapa" - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania (PDF, 292 kB) 

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrube drevín - Obec Hermanovce nad Topľou - 27.2.2020" (PDF, 186 kB)

Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrube drevín - Obec Hermanovce nad Topľou - 26.2.2020" (PDF, 187 kB)

Verejná vyhláška - "Kanalizácia a ČOV Petrovce" (PDF, 229 kB)

Informácia pre verejnosť: Zámer "I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany - prestavby mostov" (PDF, 273 kB)

Verejná vyhláška - "Kanalizácia a ČOV Sedliská" – vodoprávne povolenie – užívanie časti vodnej stavby - rozhodnutie (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - "Vranov ul. A. Dubčeka - Stavebné úpravy verejného vodovodu" - rozhodnutie (PDF, 4 MB)