Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ

NÁM. A.H. ŠKULTÉTYHO 11

990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ

podľa
Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

o z n a m u j e

možnosť predkladať návrhy aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu, ktoré nie sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku.

(ďalej len „oznámenie“)

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú orgány verejnej správy  a sociálno-ekonomickí partneri majúci vzťah k územiu najmenej rozvinutého okresu  možnosť predkladať návrhy aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu. Pod pojmom aktivita sa rozumie opatrenie ktorého uskutočnenie v danom roku je dôležité z pohľadu realizácie opatrení akčného plánu a ktoré nie je financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku.

Termín na predkladanie návrhov aktivít: 14.8.2018 – 15.9.2018

Spôsob predkladania návrhov aktivít:

Predkladateľ predkladá návrh aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu:

 a)   elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Návrh aktivity“  alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) ako všeobecné podanie;

 b)   prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu uvedenú vo výzve alebo osobne do podateľne okresného úradu:        

    Okresný úrad Veľký Krtíš

    Nám. A.H. Škultétyho 11

    990 01 Veľký Krtíš

V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle návrh aktivít v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu TA.13G4@S1FUKFK.S3SGL@.

 a

v y h l a s u j e

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku: 14.8.2018 – 15.9.2018

Spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku:

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku v lehote uvedenej vo výzve:

Výzva č. 1/OÚ-VK-OO-2018/006128 (PDF, 310 kB)

Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

Príloha č.1 - Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 77 kB)