Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Oznamy a informácie pre verejnosť

Oznamy a informácie pre verejnosť  |  Pracoviská

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Informácie katastrálneho odboru pre verejnosť

1.       Podávanie návrhov na vklad a rozhodovanie o nich

§ 30-32 zákona č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „KZ“) a § 24-26 vyhlášky ÚGKK SR č.461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „vykonávacia vyhláška“). Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa považuje za doručený dňom, hodinou a minútou jeho doručenia príslušnému okresnému úradu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.

Poplatky za rozhodovanie o návrhoch na vklad

-  položka 11 Sadzobníka správnych poplatkov k zákonu č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

2. Zápis záznamových  a iných listín  

§ 34-36a  KZ a § 28, 30 a 31 vykonávacej vyhlášky,  § 38-40 KZ a § 29 vykonávacej vyhlášky

3.    Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín do katastra

§ 42 KZ a § 28 vykonávacej vyhlášky

4.    Súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami

§ 19 KZ

5.    Poskytovanie údajov katastra 

§ 69 KZ a § 60-62 vykonávacej vyhlášky.  Poplatky za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností - položka 10 Sadzobníka správnych poplatkov k zákonu č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

6.    Výkony poskytované podľa ponukového cenníka

Ponukový cenník geodetických a kartografických výkonov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

7.    Registre obnovenej evidencie pozemkov

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

8.    Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra

§ 57 KZ ,

9.    Oprava chýb v katastrálnom operáte

§ 59 KZ

10.  Geometrický plán

§ 67 KZ a § 45-50 vykonávacej vyhlášky

11.  Prijímanie podaní, úschova spisov a manipulácia s nimi

Vyhláška ÚGKK SR č. 22/2010Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra