Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Plán rozvoja okresu Trebišov 2022-2026

 ÚRADNÁ TABUĽA

        Výzva 01/OÚ-TV/2024- prebieha

 

 PLÁN ROZVOJA NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU TREBIŠOV 

VÝZVY 

       Výzva 1/OUTV/2023- ukončená

       Výzva 01/OUTV/2022 - ukončená

 FORMULÁRE K PREDKLADANIU ŽIADOSTI

 

 POMÔCKY K VYPRACOVANIU ŽIADOSTI

 RIADIACI VÝBOR NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU TREBIŠOV

Úlohy a zloženie riadiaceho  

Podľa § 5 ods. 1 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriadený v každom najmenej rozvinutom okrese riadiaci výbor. Riadiaci výbor je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Členmi riadiaceho výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupca vyššieho územného celku, do ktorého najmenej  rozvinutý okres patrí, zástupca okresného úradu najmenej rozvinutého okresu, zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého okresu. Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU TREBIŠOV

22.05.2024

22.03.2024

     Rok 2023

     Rok 2022

 PRACOVNÉ STRETNUTIA

 LEGISLATÍVA

Postup predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku