Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Plán rozvoja okresu Trebišov 2022-2026

 ÚRADNÁ TABUĽA

 

 PLÁN ROZVOJA NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU TREBIŠOV 

VÝZVY 

       Výzva 1/OUTV/2023- ukončená

       Výzva 01/OUTV/2022 - ukončená

 FORMULÁRE K PREDKLADANIU ŽIADOSTI

Prílohy k žiadosti o RP (regionálny príspevok)

 1. Čestné vyhlásenie žiadateľa - spolufinancovanie (DOCX, 14 kB)
 2. Čestné vyhlásenie žiadateľa (DOCX, 14 kB)
 3. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (nie staršie ako 3 mesiace),  že žiadateľovi nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnania podľa zákona o nelegálnej práci.
 4. RP poskytnutý na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy:
  - povolenia a stanoviská (stavebné povolenie, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - potvrdenie príslušného stavebného úradu)
  - projektová dokumentácia (overená v stavebnom konaní - súhrnná techn. správa, sprievodná správa)
  - preukázanie iného práva k pozemku alebo stavbe (nájom. zmluva, zmluva o výpožičke, iný vzťah k pozemku alebo stavbe po dobu 5 rokov)
  - fotodokumentácia súčasného stavu územia (na ktorom má byť projekt realizovaný)
 5. Vyhlásenie žiadateľa o minim. pomoc, v prípade, ak má byť RP poskytnutý na vykonávanie hospod.  činnosti podľa schémy minim. pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti  (DOCX, 61 kB)
 6. Vyhlásenie žiadateľa o minim. pomoc, v prípade, ak má byť RP poskytnutý na vykonávanie hospod.  činnosti podľa schémy minim. pomoci v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (DOCX, 47 kB)
 7. Zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie o vedení účtu vydané príslušnou bankou
 8. Vyhodnotenie prieskumu trhu (XLSX, 35 kB)
 9. Znalecký posudok  (ak má byť RP poskytnutý na nákup stavieb)

 

 POMÔCKY K VYPRACOVANIU ŽIADOSTI

 RIADIACI VÝBOR NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU TREBIŠOV

Úlohy a zloženie riadiaceho výboru

Podľa § 5 ods. 1 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriadený v každom najmenej rozvinutom okrese riadiaci výbor. Riadiaci výbor je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Členmi riadiaceho výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupca vyššieho územného celku, do ktorého najmenej  rozvinutý okres patrí, zástupca okresného úradu najmenej rozvinutého okresu, zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov patriacich do najmenej rozvinutého okresu. Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU TREBIŠOV

24.10.2023

03.07.2023

01.03.2023

26.10.2022

14.09.2022

16.08.2022

 PRACOVNÉ STRETNUTIA

 LEGISLATÍVA

Postup predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku