Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Plán rozvoja okresu Revúca 2022-2026

Legislatíva

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

 

Riadiaci výbor okresu Revúca

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Revúca (PDF, 358 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Revúca (PDF, 185 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Revúca - aktualizácia zo dňa 17.05.2023 (PDF, 184 kB)

 

Plán rozvoja okresu Revúca 

Rozhodnutie o schválení PR NRO Revúca (PDF, 34 kB)

Plán rozvoja NRO Revúca (PDF, 2 MB)

Návrh zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Revúca na rok 2022 (PDF, 619 kB)

Návrh zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Revúca na rok 2023 (PDF, 93 kB)

Plán rozvoja NRO Revúca - konsolidované znenie (PDF, 2 MB)

Dodatok č. 1 k PR NRO Revúca (PDF, 564 kB)

 

Metodika a pomocné dokumenty

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zápisnice zo zasadnutia Riadiaceho výboru okresu Revúca

Rok 2024

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 22.03.2024 (PDF, 416 kB)

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 27.05.2024 (PDF, 256 kB)

   - príloha: Výzva č. 1-OÚ-RA-2024 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2024 (PDF, 1 MB)

Zápisnica č. 3/2024 k Hodnotiacej správe  NRO Revúca za 2023 (PDF, 1 MB)

 

Rok 2023

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 02.03.2023 (PDF, 240 kB)

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 17.05.2023 (PDF, 1 MB)

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 29.06.2023 (PDF, 603 kB)

Dodatok č. 1 k Zápisnici č. 2/2023 zo dňa 23.05.2023 (PDF, 361 kB)

Zápisnica č. 4/2023 k Dodatku č. 1 k Zápisnici č. 2/2023 zo dňa 23.05.2023 (PDF, 202 kB)

 

Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 18.08.2022 (PDF, 532 kB)

Prezenčná listina zo dňa 18.08.2022 (PDF, 232 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 27.09.2022 (PDF, 338 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 26.10.2022 (PDF, 949 kB)

 

Výzvy

Rok 2024

Výzva č. 1-OÚ-RA-2024 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2024 (PDF, 1 MB)

   Prílohy povinné k žiadosti o RP:

 1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - stiahnuť (DOCX, 17 kB)
 2. Ak má byť regionálny príspevok poskytnutý na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy:        
  a)   povolenia a stanoviská vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) napr. stavebné povolenie, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby,
  b)   projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní (napr. súhrnná technická správa),
  c)   preukázanie iného práva k pozemku alebo stavbe (napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke),
  d)   fotodokumentácia súčasného stavu územia
 3. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení (ak relevantné)- stiahnuť (DOCX, 40 kB)
 4. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva  (ak relevantné) - stiahnuť (DOCX, 47 kB)
 5. Zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie o vedení účtu vydané príslušnou bankou
 6. Vyhodnotenie prieskumu trhu vrátane podpornej dokumentácie preukazujúcej spôsob vykonania prieskumu trhu - stiahnuť (XLSX, 37 kB)
 7. Znalecký posudok (ak relevantné)
 8. Rozpočet projektu - stiahnuť (XLSX, 18 kB)

 

Rok 2023

Výzva č. 1-OÚ-RA-2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023 (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

  - Prílohy k výzve (ZIP, 5 MB)

  - Žiadosť a povinné prílohy k žiadosti (ZIP, 467 kB) (ZIP, 467 kB)

  - Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok - platná od 9.3.2023 (PDF, 1 MB)

  - Pomocné dokumenty k vypracovaniu žiadosti (ZIP, 3 MB) (ZIP, 3 MB)

  - Návod na podanie cez UPVS pre RP (PPTX, 785 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2023 - zo dňa 18.04.2023 (PDF, 247 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2023 - 1. aktualizácia zo dňa 03.05.2023 (PDF, 247 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2023 - 2. aktualizácia zo dňa 25.05.2023 (PDF, 129 kB)

 

Rok 2022

1. výzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok 2022 (PDF, 1 MB)

 - Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 2022 (DOCX, 137 kB)

 - Formuláre k predkladaniu žiadosti (ZIP, 174 kB)

 - Prílohy k výzve (ZIP, 4 MB)

 - Pomôcky k vypracovaniu žiadosti (ZIP, 2 MB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2022 - zo dňa 18.10.2022 (PDF, 228 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2022 - 1. aktualizácia dňa 25.10.2022 (PDF, 229 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2022 - 2. aktualizácia dňa 28.10.2022 (PDF, 70 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2022 - 3. aktualizácia dňa 02.11.2022 (PDF, 229 kB)

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]