Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

PRIESTUPKY

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Základný právny predpis v oblasti priestupkového práva je zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Priestupok je zavinené konanie, ktoré:
porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti,
je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch, alebo v inom zákone,
nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin.
Priestupky prejednávajú okresné úrady, ak zákon neustanovuje inak.
Orgány Policajného zboru prejednávajú priestupky
a) spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
b) proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. l),
c) extrémizmu podľa § 47a,
d) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Ako môže správny orgán rozhodnúť:

 • V rozkaznom – skrátenom konaní

Ak je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie za priestupok (§ 13 ods. 2).

 • V neskrátenom konaní – po ústnom pojednávaní

Správny orgán môže za priestupok uložiť tieto sankcie:
• pokarhanie,
• pokutu, 
• zákaz činnosti,
• prepadnutie veci. 

Môže uložiť i ochranné opatrenia, ktorými sú :
• obmedzujúce opatrenie
• zhabanie veci.

Správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že:

a) skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom,
b) skutok nespáchal obvinený z priestupku,
c) spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané,
d) obvinený z priestupku požíva podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona výsady a imunity,
e) obvinený z priestupku v čase spáchania priestupku nedovŕšil pätnásty rok svojho veku alebo trpel duševnou poruchou, pre ktorú nemohol rozpoznať, že svojím konaním porušuje alebo ohrozuje záujmy chránené zákonom, alebo ovládať svoje konanie,
f) zodpovednosť za priestupok zanikla,
g) o skutku už bolo právoplatne rozhodnuté správnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní,
h) za priestupok bola uložená bloková pokuta,
ch) o skutku už bolo rozhodnuté v disciplinárnom alebo kárnom konaní a toto rozhodnutie sa považuje za postačujúce,
i) obvinený z priestupku zomrel,
j) navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť alebo sa nedostavil na ústne pojednávanie bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu, hoci bol riadne a včas predvolaný,
k) v konaní o urážke na cti došlo ku zmieru,
l) vec bola postúpená podľa § 71 po začatí konania.

Kto je účastníkom konania:

 • obvinený z priestupku 
 • poškodený (pri prejednaní náhrady majetkovej škody)
 • vlastník veci (ak má byť vec zhabaná alebo bola zhabaná)
 • navrhovateľ (ak ide o začatie konania na návrh)

TROVY KONANIA

Občanovi, ktorý bol uznaný vinným zo spáchania priestupku a navrhovateľovi, ktorý vzal svoj návrh späť, alebo bolo zastavené, uloží správny orgán povinnosť zaplatiť trovy konania štátu, ktoré sú spojené s prejednaním priestupku. Trovy konania sa uhrádzajú paušálnou sumou, ktorú určí MV SR po dohode s MF SR všeobecne záväzným právnym predpisom. V súčasnosti je to 16,-€. Trovy konania nemožno uložiť v blokovom a rozkaznom konaní.

Komu sa doručuje rozhodnutie – len účastníkom konania a to:

 • obvinenému z priestupku (advokátovi v prípade ak sa obvinený nechal zastupovať)
 • zákonnému zástupcovi a Úradu práce, soc. vecí a rodiny, ak je obvinený mladistvý
 • poškodenému (splnomocnenému zástupcovi, ak ide o právnickú osobu)
 • navrhovateľovi ( advokátovi, ak sa nechal v konaní zastupovať)
 • vlastníkovi veci (ak má byť vec zhabaná alebo bola zhabaná)

Oznamovateľovi sa rozhodnutie o priestupku nedoručuje, pretože nie je účastníkom konania.

ODVOLACIE KONANIE

Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia. Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo.
Správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho prejednania v blokovom konaní, vedie evidenciu priestupkov. Ústrednú evidenciu priestupkov vedie ústredný orgán štátnej správy podľa § 89 zákona o priestupkoch.

Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú:
a) osobe uvedenej v evidencii,
b) súdom,
c) orgánom činným v trestnom konaní,
d) orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,
e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon
f) súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.

Na poskytovanie údajov z evidencie priestupkov sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní informácií. Evidencia priestupkov je neverejná.