Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Informácie Priestupky

P R I E S T U P K Y

 

Kontakt:
Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 5943/1
974 05 Banská Bystrica

Telefón:
048/4306 320  - vedúci oddelenia priestupkov
048/4306 322
048/4306 324
048/4306 325
048/4306 326

Priestupkové právo

Sústava noriem správneho práva, ktoré upravujú postih priestupkov, tvorí tzv. priestupkové právo podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“), ktorý je základným prameňom priestupkového práva. Ustanovenia o priestupkoch sú obsiahnuté aj  v rade iných zákonov. Priestupkové právo tvorí rozsiahly, vnútorne prepojený celok. Procesný postup správneho orgánu pri prejednávaní a rozhodovaní je upravený v zákone o priestupkoch a zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok).

Vymedzenie pojmu priestupok

Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto zákone alebo inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov alebo o trestný čin. 

Subjektom priestupku

Môže byť len fyzická osoba, nie právnická osoba, t. j. občan SR, cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti, ak v čase spáchania priestupku dosiahla fyzický vek 14 rokov. Priestupok teda nemôže spáchať štát, štátny orgán, obec alebo hociktorá právnická osoba. 

Sankcie a ich základná charakteristika

Právnym následkom spáchania priestupku je sankcia. Za priestupok možno uložiť sankcie:

 • pokarhanie,
 • pokutu,
 • zákaz činnosti,
 • prepadnutie veci

a ochranné opatrenia 

 • obmedzujúce opatrenie,
 • zhabanie veci,
 • probačný program alebo iný výchovný program v konaní proti mladistvému.

Sankcia za priestupok je fakultatívnym právnym následkom a nie obligatórnym. Základné pravidlá pre ukladanie sankcií a ochranných opatrení sú uvedené v §§ 11 – 18 zákona o priestupkoch.  Od uloženia sankcie možno upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné rejednanie priestupku (§ 11 ods. 3).

Pokuta je majetková sankcia, ktorej závažnosť je daná primárne jej výmerou.

Zákaz činnosti je sankciou obmedzujúcej povahy. Zákaz činnosti možno uložiť, len ako to zákon ustanovuje pri konkrétnom priestupku.

Prepadnutie veci ako sankciu možno uložiť za predpokladu, že:

 • ide o vec, ktorá patrí páchateľovi priestupku,
 • bola použitá na spáchanie priestupku alebo bola na to určená, alebo bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom.

Začatie konania o priestupkoch

Konanie o priestupkoch sa začína z úradnej povinnosti alebo na návrh postihnutej osoby. Podkladom na začatie konania môže byť:

 • oznámenie štátneho orgánu, obce, občana,
 • poznatok z vlastnej činnosti správneho orgánu,
 • postúpenie veci orgánom činným v trestnom konaní,
 • správa o výsledku objasňovania priestupku,
 • návrh na začatie konania.

Pri priestupkoch, ktoré možno prejednať len na návrh (§ 68 ods. 1 zákona o priestupkoch), môže postihnutá osoba návrh podať najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku /o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní dozvedel a v návrhu musí byť uvedené:

 • kto je postihnutou osobou,
 • koho navrhovateľ označuje za páchateľa,
 • kde, kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.

Účastníkmi priestupkového konania sú:

 • obvinený z priestupku,
 • poškodený, ak ide o prejednávanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom,
 • vlastník veci, ktorá má byť zhabaná, alebo bola zhabaná, a to v časti konania týkajúcej sa zhabania veci,
 • navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku.

Oznámenie o spáchaní priestupku pri priestupkoch, ktoré sú oprávnené objasňovať orgány Policajného zboru (§ 58 ods. 4 zákona o priestupkoch),sa podáva na príslušnom obvodnom oddelení Policajného zboru. 

Možnosti postupu správneho orgánu pri prejednávaní priestupkov:

 • odloženie veci z dôvodov uvedených v § 66 zákona o priestupkoch,
 • rozkaz o uložení sankcie za priestupok (§ 87 zákona o priestupkoch),
 • vydanie rozhodnutia o uznaní viny za priestupok,
 • zastavenie konania z dôvodov uvedených v § 76 zákona o priestupkoch, prípadne podporne z dôvodov uvedených v § 30 Správneho poriadku. 

Informácie nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.