Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2019, nedeľa
 

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia

 

Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom v aglomeráciách alebo v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia prekračuje limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu danej znečisťujúcej látky. Ak sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty prekračované pre viac znečisťujúcich látok, okresný úrad v sídle kraja vypracuje integrovaný program.

Program a integrovaný program určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na účely dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v určenom čase.