Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Referát starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Lucia Beránková

Telefón 037/65 49 373

1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný odbormi starostlivosti o životné prostredie
    okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje
    podľa osobitných predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho
    územnom  obvode  a v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých
    v  správnom konaní  v  prvom  stupni  rozhoduje  podľa osobitných  zákonov  odbor  starostlivosti o životné
    prostredie okresného úradu so sídlom v jeho územnom obvode,

3. rozhoduje o mimoriadnych  opravných  prostriedkoch  v  konaniach, v  ktorých rozhoduje odbor starostlivosti
    o životné prostredie,

4. vykonáva  pre ministerstvo  životného  prostredia úkony spojené so štátnou správou starostlivosti o životné
    prostredie (odvolacími konaniami) a na tomto úseku  sa v oblasti starostlivosti o životné prostredie podieľa
    na tvorbe environmentálnych koncepcií