Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Referendum 2023

REFERENDUM 2023

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21.januára 2023

Telefonický kontakt na zapisovateľku Špeciálnej okrskovej volebnej komisie v Detve pre prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende  dňa 21. januára 2023 z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19:

Ing. Andrea Melichová,   0961 63 2980 / 0902 920 565

 

Termín podávania žiadostí:  len telefonicky  od 16. januára 2023 do  20. januára 2023 najneskôr do 12.00 hodiny

 

                                                                            

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 

 

 Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do špeciálnej volebnej komisie

Špeciálny spôsob hlasovania v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023 upravuje zákon č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov.

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v referende a na zisťovanie jeho výsledkov sa zriaďuje 79 špeciálnych volebných okrskov. Územným obvodom špeciálneho volebného okrsku je okres. Pre každý špeciálny volebný okrsok sa zriaďuje špeciálna okrsková volebná komisia.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi a jednom náhradníkovi politická strana a politické hnutie zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie doručí politická strana alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu najneskôr do 12. decembra 2022 v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronicky sa oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej  volebnej komisie zasiela ako sken, na adresu:

TA.13G4@KP.SKAF3PYLD@

Pre vznik členstva v špeciálnej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (najneskôr do 12. decembra 2022 do 24:00 h).

Poštou možno oznámenia doručovať na adresu (do 12.12.2022 musia byť doručené, nie odoslané):

Okresný úrad Detva

J. G. Tajovského 1462/9

962 12 Detva

Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (RTF, 62 kB) (RTF, 62 kB) (RTF, 62 kB)

Kompletné informácie: https://www.minv.sk/?referendum

 

Zapisovateľka Špeciálnej volebnej komisie v Detve

Prednostkou Okresného úradu Detva bola dňa 6.12.2022 vymenovaná za zapisovateľku Špeciálnej volebnej komisie v Detve  kontakt: 0961 63 1980

e-mail:   TA.13G4@S1FUQGRY5.SYLP3a@

V deň konania referenda (21. januára 2023) - mobilný kontakt na zapisovateľku ŠVK: 0902 920 565