Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2019, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty

                                                           MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

adresa Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

 

podľa
Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu v znení dodatku č. 1

 podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

o z n a m u j e

možnosť predkladať návrhy aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu, ktoré nie sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku.

(ďalej len „oznámenie“)

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú orgány verejnej správy  a sociálno-ekonomickí partneri majúci vzťah k územiu najmenej rozvinutého okresu  možnosť predkladať návrhy aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu. Pod pojmom aktivita sa rozumie opatrenie, ktorého uskutočnenie v danom roku je dôležité z pohľadu realizácie opatrení akčného plánu a ktoré nie je financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku.

Termín na predkladanie návrhov aktivít: 05.08.2019 - 02.09.2019

Spôsob predkladania návrhov aktivít:

Predkladateľ predkladá návrh aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu:

 a)   elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Návrh aktivity“  alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) ako všeobecné podanie;

 b)   prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu uvedenú vo výzve alebo osobne do podateľne okresného úradu:        

    Okresný úrad Sabinov

    Námestie slobody 85

    083 01 Sabinov

V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle návrh aktivít v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu natalia.novotna@minv.sk.

 a

v y h l a s u j e

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku:

05.08.2019 - 02.09.2019

Spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku:

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku v lehote uvedenej vo výzve:

 

Výzva 03/OÚ SB/2019 (PDF, 306 kB) 

Register doručených žiadosti k Výzve 03/OÚ SB/2020 (PDF, 210 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku je potrebné predložiť na formulári uvedenom v prílohe č. 1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá sa týka hospodárskej činnosti, musí byť v súlade so schémou pomoci de minimis uvedenou v prílohe č. 2.

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (RTF, 644 kB)

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadostí (XLSX, 72 kB)

Príloha č. 2

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1 (PDF, 800 kB)

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetí poľnohospodárskej prvovýroby (PDF, 1 MB)

Ďalšie dokumenty potrebné k ŽoRP nájdete na:

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#ziadost-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku

 

 

VÝZVA 02/OÚ SB/2019- ukončená

VÝZVA 01/OÚ SB/2018- ukončená

Zápisnice o hlasovaní ,,per rollam“