Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Oznamy a dokumenty

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

adresa Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

 

podľa
Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu v znení dodatku č. 2

 podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

v y h l a s u j e

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku:

22.01. 2020 – 13.02.2020

Spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku:

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku v lehote uvedenej vo výzve:

 

Výzva 04/OÚ SB/2020  (PDF, 303 kB)

Register doručených žiadosti k Výzve 04/OÚ SB/2020 (PDF, 200 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku je potrebné predložiť na formulári uvedenom v prílohe č. 1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá sa týka hospodárskej činnosti, musí byť v súlade so schémou pomoci de minimis uvedenou v prílohe č. 2.

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (RTF, 644 kB)

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadostí (XLSX, 72 kB)

Príloha č. 2

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1 (PDF, 800 kB)

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetí poľnohospodárskej prvovýroby (PDF, 1 MB)

Ďalšie dokumenty potrebné k ŽoRP nájdete na:

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#ziadost-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku

 

 

VÝZVA 03/OÚ SB/2019- ukončená

VÝZVA 02/OÚ SB/2019- ukončená

VÝZVA 01/OÚ SB/2018- ukončená

Zápisnice o hlasovaní ,,per rollam“