Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2019, Štvrtok
 

Oznamy a dokumenty

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

adresa Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

 

podľa
Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

v y h l a s u j e

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

V rámci návrhu zmien schválených ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku:

 22.3.2019 – 17.4.2019

Spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku:

Predkladateľ predkladá žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku:

 a)   elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Návrh aktivity“  alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) ako všeobecné podanie;

 b)   prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu

Okresný úrad Sabinov

Námestie slobody 85

083 01 Sabinov

 uvedenú vo výzve alebo osobne do podateľne okresného úradu. V  tomto prípade žiadateľ zároveň zašle žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu natalia.novotna@minv.sk.

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku v lehote uvedenej vo výzve:

VÝZVA 02/OÚ SB/2019 (PDF, 307 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku je potrebné predložiť na formulári uvedenom v prílohe č.1.

Príloha č.1 - Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (RTF, 631 kB) 

 

VÝZVA 01/OÚ SB/2018- ukončená

Zápisnice o hlasovaní: 

Zápisnica o hlasovaní ,,per rollam“ č. 01/2018 – kaštieľ Brezovica (PDF, 4 MB)

Zápisnica o hlasovaní  ,,per rollam“ č. 02/2018 – Spojená škola Sabinov (PDF, 4 MB)

Zápisnica o hlasovaní ,,per rollam“ č. 03/2018 – kemping Lipany (PDF, 3 MB)

Zápisnica z hlasovania ,,per rollam“ č. 04/2018 - Národne centrum Sclerosis multiplex (PDF, 3 MB)

Zápisnica o hlasovaní ,,per rollam“ č. 05/2018 – Mesto Lipany (PDF, 3 MB)

Zápisnica o hlasovaní  ,,per rollam“ č.  06/2018 – návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov (PDF, 3 MB)