Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Sadzobník správnych poplatkov OVVS

OZNAM

Upozorňujeme občanov, že platbu správneho poplatku na účet je možné zrealizovať len na základe VOPRED vystaveného platobného  predpisu s uvedeným variabilným symbolom, ktorý Vám vystaví zamestnanec okresného úradu.
Platba na účet bez vopred vystaveného platobného predpisu s určeným variabilným symbolom bude považovaná za bezpredmetnú.

Posledná úprava: 28.03.2024, za správnosť: JUDr. Blanka Sándorová, vedúca oddelenia správneho, štátneho občianstva a matrík 


Odbor všeobecnej vnútornej správy

REGISTRÁCIA ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB

100,- €

- zápis do registra

25,- €

- vykonanie zmeny údajov v registri

50,- €

- vymazanie združenia z registra

10,- €

- výpis z registra

10,- €

- vyhotovenie písomnej informácie z registra záujmových združení právnických osôb

25,- €

- vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy

25,- €

- vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra


REGISTRÁCIA NEINVESTIČNÉHO FONDU

100,- € - zápis do registra
25,- € - vykonanie zmeny údajov v registri alebo zmena štatútu
25,- € - vymazanie fondu z registra
10,- € - výpis z registra
10,- €

- vyhotovenie písomnej informácie z registra záujmových združení právnických osôb

20,- € - vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený odcudzený štatút
25,- € - vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodené neinvestičné fondy pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.


REGISTRÁCIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

100,- € - zápis do registra
25,- € - vykonanie zmeny údajov v registri alebo zmena štatútu
50,- € - vymazanie organizácie z registra
10,- € - výpis z registra
10,- €

- vyhotovenie písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií

25,- € - vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený odcudzený štatút

25,- €

- vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodené neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.


REGISTRÁCIA SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

50,- € - zápis do registra
20,- € - vykonanie zmeny údajov v registri
25,- € - vymazanie spoločenstva z registra
10,- € - výpis z registra

10,- €

- vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

13,- € - vyhotovenie stanov alebo zmluvy ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy
35,- € - vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

REGISTRÁCIA ZDRUŽENIA OBCÍ

 • obec je oslobodená od platenia správnych poplatkov 

ZÁPIS VEREJNEJ ZBIERKY DO REGISTRA

10,- € - zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu

15,- €

- predĺženie vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok


VYDANIE OSOBITNÉHO OZNAČENIA A PREUKAZU OSOBITNÉHO OZNAČENIA VOZIDLA O2

5,- € - podanie žiadosti
1,- € - náhrada za zničený, stratený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla

PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU SR

1 000,- € - prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
30,- € - prepustenie zo štátneho zväzku SR v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

280,- €

- prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťa do 15 rokov

500,- €

- prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťa od 15 rokov do 18 rokov


Oslobodenie:

 • Od týchto poplatkov sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.

Poznámka

 • Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

15,- € - konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR
15,- € - konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Oslobodenie:

 • Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR na účely vydania prvého občianskeho preukazu.

Poznámka:

 • Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve SR alebo potvrdení o štátnom občianstve SR, poplatok sa vyrubuje za každý takýto originál.

UDELENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1 000,- € - udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov
140,- € - udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu do 15 rokov
210,- € - udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu od 15 rokov do 18 rokov
30,- € - udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva
30,- € - udelenie štátneho občianstva SR štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993
30,- € - udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom

560,- €

- udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí

Oslobodenie:

 • Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo SR po 1. januári 1993.

Splnomocnenie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá

 1. je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo
 2. má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Poznámka:

 • Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu
   

ZMENA MENA ALEBO PRIEZVISKA

4,- €  - zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
50,- €  - priezviska maloletých detí
140,- €  - mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

 
Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky:

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu
   

VYHOTOVENIE VÝPISOV A ODPISOV ZO ZBIERKY LISTÍN MATRÍK

2,00 € - vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie zo zbierky listín matrík, za každú začatú stranu

OSVEDČENIE LISTÍN

2,00 € - osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku
3,00 € - osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v českom jazyku

Poznámka:

 • Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy

OSVEDČENIE PODPISU, ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY A ÚRADNÉHO PODPISU A APOSTILLE

2,00 € - osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
5,00 € - odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis (vyššie overenie)
10,00 € - podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)

Oslobodenie:

 • Od poplatku je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie

 • Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.