Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2020, streda
 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

 

 Spôsob úhrady a sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

 Spôsob úhrady

 Okresný úrad Prešov bude požadovať úhradu nákladov spojených s poskytnutím informácií, ak ich výška presahuje 6,63 € pri súčte položiek uvedených v sadzobníku. Sadzobník je vypracovaný na základe skutočných nákladov vynaložených pri obstaraní jednotlivých druhov tovarov.

 Žiadateľ môže uhradiť náklady takto:

 1.       poštovou poukážkou typu „U“,
 2.       bezhotovostným prevodom na účet:70000179882/8180 vedený v Štátnej pokladnici, pri platobnom styku so zahraničím uvádzať IBAN SK0581800000007000179882, variabilný symbol: 165, poznámka: poplatok za poskytnutie informácií.
 3.       v hotovosti do pokladne okresného úradu.

 

Okresný úrad Prešov bude sadzobník upravovať v závislosti od výšky skutočných nákladov vynaložených na obstaranie predmetných tovarov.

 Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

 Žiadateľovi, ktorý sa preukáže preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.

 

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

 

 •   0,19  € za vyhotovenie desiatich strán informácie formátu A4
 •   0,29  € za vyhotovenie desiatich obojstranných listov formátu A4
 •   0,39  € za vyhotovenie desiatich strán informácie formátu A3
 •   0,59  € za vyhotovenie desiatich obojstranných listov formátu A3
 •   0,65  € za jeden kus diskety
 •   1,65  € za 1 kus CD
 •   0,01  € obálka formátu A6
 •   0,03  € obálka formátu A5
 •   0,06  € obálka formátu A4

 

Náklady spojené s odoslaním informácie sa účtujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.